Mindful Swimming with Chie Cross
SwimmingAbout UsAlexander WorkReflexesSitting-ZenFeesContact UsInternet LinksBooksArticlesStorehouse

 


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑ Udgatā1

tapase tataḥ kapilavāstu /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

haya-gaja-rath'-augha-saṁkulaṁ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

śrīmad-abhayam-anurakta-janaṁ2 /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

sa vihāya niścita-manā vanaṁ yayau // 3.1 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

vividhāgamāṁs-tapasi3 tāṁś-ca4 /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

vividha-niyamāśrayān munīn5 /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

prekṣya sa viṣaya-tṣā-kpaṇān- /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

anavasthitam tapa6 iti nyavartata // 3.2 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

atha mokṣa-vādinam-arāḍam7- /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

upaśama-matiṁ tathoḍrakaṁ8 /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

tattva-kta-matir-upāsya9 jahāv- /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

ayam-apy-amārga iti mārga-kovidhaḥ // 3.3 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

sa vicārayan10 jagati kiṁ nu11 /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

paramam-iti taṁ12 tam-āgamaṁ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

niścayam-anadhigataḥ13 pa14rataḥ /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

paramaṁ cacāra tapa eva duṣ-karaṁ // 3.4 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

atha naiṣa mārga iti vīkṣya /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

tad-api vipulaṁ15 jahau tapaḥ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

dhyāna16-viṣayam-avagamya paraṁ /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

bubhuje varānnam17-amtatva-buddhaye // 3.5 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

sa suvarṇa-pīna18-yuga-bāhur19- /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

ṣabha-gatir-āyatekṣaṇaḥ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

plakṣam-avaniruham-abhyagamat /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

paramasya niścaya-vidher-bubhutsayā20 // 3.6 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

upaviśya tatra kta-buddhir- /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

acala-dhtir-adri-rājavat21 /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

māra-balam-ajayad-ugram22-atho /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

bubudhe padaṁ śivam-ahāryam-avyayaṁ // 3.7 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

avagamya taṁ ca23 kta-kāryam /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

amta-manaso divaukasaḥ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

harṣam-atulam-agaman24 muditā /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

vimukhī tu māra-pariṣat pracukṣubhe // 3.8 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

sa-nagā ca bhūḥ pravicacāla /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

huta-vaha-sakhaḥ25 śivo26 vavau /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

nedur-api ca sura-dundubhayaḥ /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

pravavarṣa cāmbu-dhara-varjitaṁ27 nabhaḥ // 3.9 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

avabudhya caiva paramārtham- /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

ajaram-anukampayā vibhuḥ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

nityam-amtam-upadarśayituṁ /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

sa varāṇasī28-parikarām-ayāt purīm29 // 3.10 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

atha dharma-cakram-ta-nābhi /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

dhti-mati-samādhi-nemimat /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

tatra vinaya-niyamāram-ṣir30- /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

jagato hitāya pariṣady-avartayat // 3.11 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

iti duḥkham-etad-iyam-asya /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

samudaya-latā pravartikā /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

śāntir31-iyam-ayam-upāya iti /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

pravibhāgaśaḥ param-idaṁ catuṣṭayam // 3.12 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

abhidhāya ca tri-parivartam- /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

atulam-anivartyam32-uttamaṁ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

dvādaśa-niyata-vikalpam śir33- /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

vinināya kauṇḍina-sagotram-āditaḥ // 3.13 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

sa hi doṣa-sāgaram-agādham- /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

upadhi-jalam-ādhi-jantukaṁ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

krodha-mada-bhaya-taraga-calaṁ34 /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

pratatāra lokam-api ca vyatārayat35 // 3.14 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

sa vinīya kāśiṣu36 gayeṣu /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

bahu-janam-atho giri-vraje37/

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

pitryam-api parama-kāruṇiko /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

nagaraṁ yayāv-anujighkṣayā tadā // 3.15 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

viṣayātmakasya hi janasya /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

bahu-vividha-mārga-sevinaḥ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

sūrya-sadśa-vapur-abhyudito /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

vijahāra38 sūrya iva gautamas-tamaḥ // 3.16 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

abhitas-tataḥ kapilavāstu /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

parama-śubha-vāstu39-saṁstutaṁ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

vastu40-mati-śuci śivopavanaṁ /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

sa dadarśa nisphatayā41 yathā vanaṁ // 3.17 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

aparigrahaḥ42 sa hi babhūva /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

niyata-matir-ātmanīśvaraḥ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

naika-vidha-bhaya-kareśu kim-u /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

sva-jana-sva-deśa-jana-mitra-vastuśu // 3.18 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

pratipūjayā na sa jaharṣa /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

na ca śucam-avajñayāgamat /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

niscita-matir-asi-candanayor43- /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

na jagāma duḥkha-sukhayoś-ca44 vikriyāṁ // 3.19 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

atha 45pārthivaḥ samupalabhya /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

sutam-upagataṁ46 tathāgataṁ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

tūrṇam-abahu-turagānugataḥ /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

suta-darśanotsukatayābhiniryayau // 3.20 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

sugatas-tathāgatam-avekṣya47 /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

nara-patim-adhīram-āśayā48 /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

śeṣam49-api ca janam-aśru-mukhaṁ /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

vininīṣayā gaganam-utpapāta ha // 3.21 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

sa vicakrame divi bhuvīva /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

punar-upaviveśa50 tasthivān /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

niścala-matir51-aśayiṣṭa52 punar- /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

bahudhābhavat punar-abhūt-tathaikadhā53 // 3.22 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

salile kṣitāv-iva cacāra /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

jalam-iva viveśa medinīṁ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

megha iva divi vavarṣa punaḥ /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

punar-ajvalan54 nava ivodito raviḥ // 3.23 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

yugapaj-jvalan jvalanavac-ca /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

jalam-avasjaś55-ca meghavat /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

tapta-kanaka-sadśa-prabhayā /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

sa babhau pradīpta iva sandhyayā ghanaḥ // 3.24 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

tam-udīkṣya hema-maṇi-jāla- /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

valayinam-ivotthitaṁ56 dhvajaṁ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

prītim-agamad-atulāṁ npatir /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

janatā natāś-ca bahumānam abhyayuḥ // 3.25 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

atha bhājanī-ktam-avekṣya /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

manuja-patim-ddhi-sampadā /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

paura-janam-api-ca tat-pravaṇaṁ57 /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

nijagāda dharma-vinayam vināyakaḥ // 3.26 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

npatis-tataḥ prathamam-āpa /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

phalam-amta-dharma-siddhaye58 /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

dharmam-atulam-adhigamya muner- /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

munaye59 nanāma sa yato gurāv-iva // 3.27 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

bahavaḥ prasanna60-manaso 'tha /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

janana-maraṇārti-bhīravaḥ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

śākya-tanaya61-vṣabhāḥ ktino /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

vṣabhā ivānala-bhayāt pravavrajuḥ62 // 3.28 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

vijahus-tu ye 'pi na ghāni /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

tanaya-pit-mātr-apekṣayā63 /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

te 'pi niyama-vidhim-ā-maraṇāj- /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

jaghuś-ca yukta-manasaś-ca dadhrire64 // 3.29 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

na jihiṁsa sūkṣmam-api jantum65- /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

api para-vadhopajīvanaḥ66 /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

kiṁ bata vipula-guṇaḥ kula-jaḥ /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

sadayaḥ sadā kim-u67 muner-upāsakaḥ68 // 3.30 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

akśodyamaḥ kśadhano69 'pi /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

para-paribhavāsaho 'pi san70 /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

nānya-dhanam-apajahāra tathā /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

bhujagād-ivānya-vibhavādd-hi vivyathe // 3.31 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

vibhavānvito 'pi taruṇo 'pi /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

viṣaya-capalendriyo 'pi san /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

naiva ca para-yuvatīr-agamat /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

paramaṁ71 hi tā dahanato 'py-amanyata // 3.32 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

antam72 jagāda na ca kaś-cid /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

tam-api jajalpa nāpriyaṁ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

ślakṣṇam-api ca73 na jagāv-ahitaṁ /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

hitam-apy-uvāca na ca paiśunāya74 yat // 3.33 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

manasā lulobha na ca jātu /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

para-vasuṣu gddha75-mānasaḥ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

kāma-sukham-asukhato vimśan76 /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

vijahāra tpta77 iva tatra saj-janaḥ // 3.34 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

na parasya 78kaś-cid-apaghātam79- /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

api ca sa-ghṇo vyacintayat80 /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

māt-pit-suta-suht-sadśam /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

sa dadarśa tatra hi parasparaṁ janaḥ // 3.35 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

niyatam bhaviṣyati paratra /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

bhavad-api ca bhūtam-apy-atho /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

karma-phalam-api ca loka-gatir- /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

niyateti darśanam avāpa sādhu ca // 3.36 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

iti karmaṇā daśa-vidhena /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

parama-kuśalena bhūriṇā /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

bhraṁśini śithila-guṇo81 'pi yuge /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

vijahāra tatra muni-saṁśrayāj-janaḥ // 3.37 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

na ca tatra82 kaś-cid-upapatti83- /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

sukham-abhilalāṣa tair-guṇaiḥ84 /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

sarvam-aśivam-avagamya bhavaṁ /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

bhava-saṁkṣayāya vavte na janmane// 3.38 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

akathaṁkathā ghiṇa85 eva /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

parama-pariśuddha-dṣṭayaḥ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

srotasi hi vavtire86 bahavo /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

rajasas-tanutvam87-api cakrire pare88 // 3.39 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

vavte 'tra yo 'pi viṣayeṣu89 /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

vibhava-sadśeṣu kaś-cana /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

tyāga-vinaya-niyamābhirato /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

vijahāra so 'pi na cacāla sat-pathāt // 3.40 //


⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑

api ca svato 'pi parato 'pi /

⏑⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

na bhayam-abhavan-na daivataḥ /

−⏑⏑⏑⏑⏑⏑−⏑⏑−

tatra ca susukha90-subhikṣa-guṇair- /

⏑⏑−⏑−⏑⏑⏑−⏑−⏑−

jahṣuḥ91 prajāḥ kta-yuge92 manor-iva // 3.41 //⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−− Puṣpitāgrā

iti muditam-anāmayaṁ nirāpat kuru93-raghu-pūru-puropamaṁ puraṁ tat /

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−

abhavad-abhaya94-daiśike mahārṣau viharati tatra śivāya vīta-rāge // 3.42 //


iti saundaranande95 mahākāvye tathāgata-varṇano nāma ttīyaḥ96 sargaḥ97 //3//1 All verses in this canto, except for the final verse, 3.42, adhere strictly to the relatively uncommon Udgatā metre, distinguished by 10 syllables in the first two pādas, 11 syllables in the 3rd, and 13 syllables in the fourth pāda.

2 UoW: śrīmadabhayapranuraktajanam.

3 Both palm-leaf and paper manuscripts have tapassi. Amended based on Speyer's and Hultzsch's conjecture.

4 Paper manuscript: tāś-ca.

5 Paper manuscript: munī.

6 Both palm-leaf and paper manuscripts have tama. Amended based on Hultzsch's conjecture.

7 CSL: Ārāḍa. MW gives Ārāḍa as the name of a teacher of Śākya-muni. The long Ā, however, does not fit the Udgatā metre. Arāḍa with a short A means “having high horns.”

8 EHJ notes that the spelling Uḍraka is curious in place of the usual Udraka. Paper manuscript: ararāḍa(?)m-upaśamati-tathendrakaṁ.

9 Paper manuscript: apāsya.

10 Both palm-leaf and paper manuscripts have vicārayaṁ.

11 CSL: kiṁ tu.

12 Palm-leaf manuscript: bha(?)ntam-āgamam. Paper manuscript: hantam-āgamam. Amended based on Shastri's conjecture.

13 Paper manuscript: anavegataḥ.

14 FOLIO 5a STARTS.

15 Paper manuscript: vipuraṁ.

16 Paper manuscript/Shastri: vyādhi. [vyādhi = disease!]

17 Palm-leaf manuscript: na(?)rānnam. Paper manuscript: narānnam. Amended based on the conjectures of Speyer and Gawronski. EHJ notes that he should have preferred 'marānnam (“immortal/imperishable food”) on palaeographical grounds and as referring to amṛta (“the deathless”) immediately following, but varānnam (“choice/good food”) is more in accord with parallel passages.

18 Gawronski emended to suvarṇa-pīta (“golden-yellow colour”). EHJ asserted that suvarṇa here (as in 4.18) is used as an adjective and so no amendment was necessary.

19 Paper manuscript: yugat-vāḍur.

20 Paper manuscript: vidhe-vubhutsayā.

21 Palm-leaf manuscript: rājavan.

22 Both palm-leaf and paper manuscripts have ugryam.

23 Paper manuscript: tena.

24 UoW: harṣatulamagaman.

25 UoW: hutabahasakhaḥ.

26 Paper manuscript: privo(yo).

27 Paper manuscript: dhararjitaṁ.

28 Both palm-leaf and paper manuscript have varaṇasā. Hultzsch: varāṇasā.

29 Paper manuscript: purī.

30 Paper manuscript: mṛṣi-.

31 Paper manuscript: sānti.

32 Paper manuscript: nityam.

33 Paper manuscript: mapirv-. Hultzsch: matir.

34 Paper manuscript: taraṁga-capala. Amended based on Hultzsch's conjecture.

35 Paper manuscript: cāpya(?)tārayat. L.V Poussin: cātyatārayat. Gawronski: codatārayat.

36 Paper manuscript: kāsisu.

37 Paper manuscript: giri-vrate.

38 EHJ queried vijaghāna.

39 Paper manuscript: śrubha-cāstu.

40 Shastri: vāstu.

41 Both palm-leaf and paper manuscripts have nispṛhatayā.

42 Palm-leaf manuscript: aparirggrahaḥ. Paper manuscript: aparirggrahasya.

43 Paper manuscript: candranayor.

44 Paper manuscript: sukha-duḥkhayoś-ca. Amended based on Hultzsch's conjecture [so as to fit the metre].

45 FOLIO 5b STARTS HERE.

46 Paper manuscript: sugatasugataṁ.

47 Paper manuscript: mapettma(? variant is difficult to read). Amended based on Gawronski's conjecture.

48 Paper manuscript: māsayā (mānasatayā).

49 Paper manuscript: seṣam.

50 Paper manuscript: mūvīva-ṣunar-upavivedha. Amended based on Shastri's conjecture.

51 Gawronksi: gatir.

52 Paper manuscript: asayiṣu.

53 Palm-leaf manuscript: punarnnarvaḍu [not clear where the variant is supposed to fit]. Paper manuscript: tathaikathā. Amended based on Shastri's conjecture.

54 Paper manuscript: ujvala.

55 Paper manuscript: avasjaś-ca.

56 Palm-leaf manuscript: ivorthitaṁ. Paper manuscript: ivothitaṁ.

57 Paper manuscript: tat-pa(prasa)venan.

58 EHJ's original has siddhayoḥ. When he came to do his English translation, EHJ followed LV Poussin and Gawronski in reading as siddhaye. CSL/UoW: siddhaye.

59 UoW: muṃnaye, faulty transcription.

60 Palm-leaf manuscript: prasana. Paper manuscript: prasane.

61 Paper manuscript: tanāya.

62 Paper manuscript: pravavrajaḥ.

63 A variant which is not clearly legible gives a reading from the paper manuscript, and also apparently from the palm-leaf manuscript, beginning with pitr and ending with ya.

64 Paper manuscript: dadhire. E Hultzsch has dadhyire (“they meditated” ); which EHJ discounts as unsuitable for householders. With Hultzsch's reading, “They embraced the rule and, with ready minds, they meditated.” EHJ's emendation is based on Jacobi's conjecture.

65 Paper manuscript: jatum.

66 Paper manuscript: vadhopajīvamaḥ.

67 Paper manuscript: vim-u.

68 EHJ's original Sanskrit text has muner-upāsayā (by adoration of the Sage), but in his notes EHJ queried muner-upāsakaḥ (a servant of the Sage), and at the translation stage EHJ read as upāsakaḥ. UoW: muner-upāsayā. CSL: muner-upāsakaḥ.

69 Both palm-leaf and paper manuscripts have kṛṣadhano.

70 Both palm-leaf and paper manuscripts have sat.

71 Paper manuscript: parasa. Hultzsch: parasā.

72 Paper manuscript: anṛte.

73 Both palm-leaf and paper manuscripts omit ca. Amended based on Hultzsch's conjecture.

74 UoW: paiśunā-ca.

75 Paper manuscript: gṛ(va)ddhi.

76 Both palm-leaf and paper manuscripts have vimśad.

77 Paper manuscript: nṛpa.

78 FOLIO 6a STARTS HERE.

79 Paper manuscript: apaghāṭama.

80 Paper manuscript: vicintayet.

81 In the palm-leaf manuscript the top half of these three syllables (gu ṇo pi) is cut away by a hole and it is uncertain what vowel was added to the ṇa. HP Shastri has guṇe 'pi. The paper manuscript, however, has guṇo 'pi, and EHJ noted that this reading “seems undoubtedly right.”

82 Paper manuscript: tava.

83 Paper manuscript: upapartti.

84 Paper manuscript: tenuṇaiḥ.

85 Paper manuscript: grahiṇa.

86 Paper manuscript: srotasi-hīna(?)tatase.

87 Paper manuscript: rajasas-tvamatvam, with ta added above after 1st tva.

88 Gawronski: pure.

89 Speyer: viṣayeṣu. UoW: viṣayeṣu. CSL: viṣameṣu. EHJ's original Sanskrit has viṣameṣu, and in a note to his Sanskrit text EHJ identifies the viṣamas as rāga, dveśa and moha (lust, hate, and ignorance). In a note to his English translation, however, EHJ says that on further reflection he follows Speyer (as also LVP) in reading viṣayeṣu.

90 Palm-leaf manuscript: sukha. Paper manuscript: sudhesu.

91 Paper manuscript: guṇai-jahaṣuḥ.

92 Both palm-leaf and paper manuscripts have kta-yuge-rajño-manor-iva. Amended based on Speyer's conjecture.

93 Paper manuscript: pakturu [? variant is only partially legible].

94 Both palm-leaf and paper manuscripts have amavamaya. Amended based on Hultzsch's conjecture.

95 Paper manuscript: saundarānanda.

96 Paper manuscript: tṛtīya.

97 UoW: saundaranande mahākāvye "tathāgatavarṇana" nāma tṛtīya sarga samāpta.
|Swimming| |About Us| |Alexander Work| |Reflexes| |Sitting-Zen| |Fees| |Contact Us| |Internet Links| |Books| |Articles| |Storehouse|