Mindful Swimming with Chie Cross
SwimmingAbout UsAlexander WorkReflexesSitting-ZenFeesContact UsInternet LinksBooksArticlesStorehouse

 
⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ārdrā)

tato hṛte bhartari1 gauraveṇa2 prītau hṛtāyām-aratau kṛtāyām3 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tatraiva harmyopari vartamānā na sundarī saiva tadā babhāse // 6.1 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bhadrā)

sā bhartur-abhyāgamana-pratīkṣā gavākṣam-ākramya payodharābhyām /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dvāronmukhī harmya-talāl-lalambe mukhena tiryaṅ4-nata-kuṇḍalena // 6.2 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ṛddhi)

vilamba-hārā cala-yoktrakā5 sā tasmād vimānād vinatā6 cakāśe /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tapaḥ kṣayād-apsarasāṃ vareva cyutaṃ7 vimānāt priyam-īkṣamāṇā8 // 6.3 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

sā kheda-saṃsvinna9-lalāṭakena niśvāsa10-niṣpīta-viśeṣakeṇa /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

cintā-calākṣeṇa mukhena tasthau bhartāram11-anyatra viśaṅkamānā // 6.4 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Premā)

tataś-cira-sthāna-pariśrameṇa sthitaiva paryaṅka-tale12 papāta /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tiryak-ca śiśye pravikīrṇa-hārā sapādukaikārdha13-vilamba-pādā14 // 6.5 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ārdrā)

athātra kā-cit pramadā sabāṣpāṃ tā duḥkhitāṃ15 draṣṭum-anīpsamānā /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

prāsāda-sopāna-tala-praṇādaṃ cakāra padbhyāṃ sahasā rudantī // 6.6 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bālā)

tasyāś-ca sopāna-tala-praṇādaṃ śrutvaiva tūrṇaṃ punar-utpapāta /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

prītyā16 prasaktaiva17 ca saṃjaharṣa priyopayānaṃ pariśaṅkamānā // 6.7 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

sā trāsayantī valabhī18-puṭa-sthān pārāvatān nūpura19-nisvanena /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sopāna-kukṣiṃ prasasāra harṣād bhraṣṭaṃ dukūlāntam-acintayantī // 6.8 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Rāmā)

tām-aṅganāṃ prekṣya20 ca vipralabdhā niśvasya bhūyaḥ21 śaya22naṃ prapede /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vivarṇa-vaktrā na rarāja cāśu23 vivarṇa24-candreva himāgame25 dyauḥ // 6.9 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

sā duḥkhitā26 bhartur27-adarśanena28 kāmena kopena29 ca dahyamānā30 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kṛtvā kare vaktram-upopaviṣṭā31 cintā-nadīṃ32 śoka-jalāṃ tatāra // 6.10 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bālā)

tasyāḥ mukhaṃ padma-sapatna33-bhūtaṃ pāṇau sthitaṃ pallava-rāga-tāmre34 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

chāyāmayasyāmbhasi paṅkajasya babhau nataṃ padmam-ivopariṣṭāt // 6.11 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

sā strī-svabhāvena vicintya tat-tad dṛṣṭānurāge 'bhimukhe35 'pi patyau /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dharmāśrite tattvam-avindamānā saṃkalpya tat-tad-vilalāpa36 tat-tat // 6.12 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Vāṇī)

eṣyāmy-anāśyāna-viśeṣakāyāṃ tvayīti kṛtvā mayi taṃ pratijñām /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kasmān-nu hetor-dayita-pratijñaḥ so 'dya priyo me vitatha-pratijñaḥ // 6.13 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

āryasya sādhoḥ karuṇātmakasya man-nitya-bhīror-atidakṣiṇasya /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kuto vikāro37 'yam-abhūta-pūrva38 svenāparāgeṇa mamāpacārāt // 6.14 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Chāyā)

rati-priyasya priya-vartino me priyasya nūnaṃ hṛdayaṁ39 viraktam /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tathāpi40 rāgo yadi tasya hi syān41 mac-citta-rakṣī na sa nāgataḥ42 syāt // 6.15 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Māyā)

rūpeṇa bhāvena ca mad43-viśiṣṭā priyeṇa dṛṣṭā niyataṃ tato 'nyā /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tathā hi kṛtvā mayi mogha-sāntvaṃ44 lagnāṃ satīṃ45 mām-agamad46 vihāya // 6.16 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

bhaktiṃ sa buddhaṃ prati yām47-avocat-tasya prayātuṃ mayi so 'padeśaḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

munau48 prasādo yadi tasya hi syān-mṛtyor-ivogrād-antād bibhīyāt49 // 6.17 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Buddhi)

sevārtham50darśanam51-anya-citto vibhūṣayantyā mama dhārayitvā /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

bibharti so 'nyasya janasya taṃ52 cen-namo 'stu tasmai cala-sauhṛdāya // 6.18 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

necchanti yāḥ53 śokam-avāptum54-evaṃ55 śraddhātum-arhanti56 na tā narāṇām /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kva cānuvṛttir57-mayi sāsya pūrvaṃ tyāgaḥ kva cāyaṃ janavat kṣaṇena // 6.19 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Vāṇī)

ity-evam-ādi priya-viprayuktā priye 'nyad-āśaṅkya58 ca sā jagāda /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

saṃbhrāntam-āruhya59 ca tad-vimānaṃ tā60 strī sabāṣpā giram-ity-uvāca // 6.20 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ārdrā)

yuvāpi tāvat priya-darśano 'pi saubhāgya-bhāgyābhijanānvito 'pi /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yas-tvāṃ priyo nābhyacarat kadā61-cit-tam-anyathā syasi-kātarāsi62 // 6.21 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Buddhi)

mā svāminaṃ svāmini doṣato gāḥ63 priyaṃ priyārha priya-kāriaṃ64 tam /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

na sa tvad-anyāṃ pramadām-avaiti svacakravākyā iva cakravākaḥ // 6.22 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Premā)

sa tu tvad-artha65 gṛha-vāsam-īpsan66 jijīviṣus-tvat-paritoṣa-hetoḥ67 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

bhrātrā kil-ārye68ṇa tathāgatena pravrājito netra-jalārdra-vaktraḥ // 6.23 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Buddhi)

śrutvā tato bhartari69 tāṃ pravttiṃ70 sa-vepathuḥ sā sahasotpapāta71 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

pragṛhya bāhū virurāva coccair72-hṛdīva digdhābhihatā73 kareṇuḥ // 6.24 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Rāmā)

sā rodanāroṣita-rakta-dṛṣṭiḥ saṃtāpa-saṃkṣobhita-gātra-yaṣṭiḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

papāta śīrṇākula-hāra-yaṣṭiḥ phalātibhārād-iva cūta-yaṣṭiḥ // 6.25 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bālā)

sā padma-rāgaṃ vasanaṃ vasānā padmānanā padma-dalāyatākṣī /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

padmā vipadmā patiteva lakṣmīḥ74 śuśoṣa75 padma-srag76-ivātapena // 6.26 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

saṃcintya saṃcintya77 guṇāṁś-ca78 bhartur-dīrgha79 niśaśvāsa tatāma caiva /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vibhūṣaṇa-śrī-nihite prakoṣṭhe80 tāmre karāgre ca vinirdudhāva // 6.27 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ārdrā)

na bhūṣaṇārtho81 mama saṃpratīti sā dikṣu cikṣepa vibhūṣaṇāni /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

nirbhūṣaṇā sā patitā cakāśe viśīrṇa-puṣpa-stabakā lateva // 6.28 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Kīrti)

dhṛtaḥ priyeṇāyam-abhūn-mameti rukma-tsaru darpaṇam-āliliṅge /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yatnāc-ca vinyasta-tamāla-patrau ruṣṭeva dhṛṣṭaṃ pramamāja82 gaṇḍau // 6.29 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

cakravākīva bhṛśaṃ cukūja śyenāgra-pakṣa-kṣata-cakravākā /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vispardhamāneva vimāna-saṃsthaiḥ pārāvataiḥ kūjana-lola-kaṇṭhaiḥ // 6.30 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ārdrā)

vicitra-mṛdvāstaraṇe 'pi suptā vaiḍūrya-vajra-pratimaṇḍite 'pi /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

rukmāṅga-pāde83 śayane mahārhe na śarma lebhe pariceṣṭamānā // 6.31 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

saṁdṛśya84 bhartuś-ca vibhūṣaṇāni vāsāṃsi vīṇā-prabhṛtīṃś85-ca līlā86 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tamo viveśābhinanāda coccaiḥ paṅkāvatīrṇeva ca saṃsasāda87 // 6.32 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

sā sundarī śvāsa-calodarī hi vajrāgni88-saṃbhinna-darī-guheva /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śokāgnināntar-hṛdi89 dahyamānā vibhrānta-citteva tadā90 babhūva // 6.33 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ṛddhi)

ruroda mamlau virurāva jaglau91 babhrāma tasthau vilalāpa dadhyau92 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

cakāra roṣaṃ vicakāra mālyaṃ cakarta vaktraṃ93 vicakarṣa vastram // 6.34 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

tāṃ cāru-dantī94 prasabhaṃ rudantīṃ saṃśrutya95 nāryaḥ paramābhitaptāḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

antar-gṛhād-āruruhur-vimānaṃ trāsena kiṁnarya ivādri-pṛṣṭham // 6.35 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bālā)

bāṣpeṇa tāḥ klinna-viṣaṇṇa96-vaktrā varṣeṇa padminya ivārdra-padmāḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sthānānurūpeṇa yathābhimānaṃ nililyire tām-anu-dahyamānāḥ // 6.36 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Rāmā)

tābhir-vṛtā harmya-tale 'ṅganābhiś-cintā-tanuḥ sā sutanur-babhāse /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śata-hradābhiḥ pariveṣṭiteva śaśāṅka-lekhā śarad97-abhra-madhye // 6.37 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bālā)

yā tatra tāsāṃ98 vacasopapa99nnā mānyā ca tasyā vayasādhikā ca /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sā pṛṣṭhatas-tāṃ tu100 samāliliṅge pramṛjya cāśrūṇi vacāṃsy-uvāca101 // 6.38 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

rājarṣi-vadhvās-tava nānurūpo dharmāśrite bhartari102 jātu śokaḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ikṣvāku103-vaṃśe hy-abhikākṣitāni104 dāyādya-bhūtāni tapo-vanāni // 6.39 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

prāyeṇa mokṣāya viniḥsṛtānāṃ śākya-rṣabhāṇāṃ viditā105 striyas-te106 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tapo-vanānīva gṛhāṇi yāsāṃ sādhvī-vrataṃ107 kāmavad-āśritānām // 6.40 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Rāmā)

yady-anyayā rūpa-guṇādhikatvād108 bhartā109 hṛtas-te kuru bāṣpa-mokṣam110 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

manasvinī rūpavatī guṇāḍhyā hṛdi kṣate kātra hi nāśru muñcet // 6.41 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ṛddhi)

athāpi kiṃ-cid vyasanaṃ prapanno mā caiva tad bhūt sadṛśo 'tra bāṣpaḥ111 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ato viśiṣṭaṃ na hi duḥkham-asti kulodgatāyāḥ pati-devatāyāḥ // 6.42 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Kīrti)

atha tv-idānīṃ laḍitaḥ112 sukhena sva-sthaḥ phala-stho vyasanāny-adṛṣṭvā /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vīta-spṛho dharmam-anuprapannaḥ ki113 viklave114 rodiṣi harṣa-kāle // 6.43 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

ity-evam-uktāpi bahu-prakāraṃ snehāt-tayā115 naiva dhṛtiṃ116 cakāra /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

athāparā tāṃ manaso117 'nukūlaṃ kālopapannaṃ praṇayād-uvāca // 6.44 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Haṁsī)

bravīmi satyaṃ su-viniścitaṃ me118 prāptaṃ priyaṃ drakṣyasi śīghram-eva /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tvayā vinā sthāsyati119 tatra nāsau sattvāśrayaś-cetanayeva hīnaḥ // 6.45 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

aṅke 'pi lakṣmyā na sa nirvṛtaḥ syāt tvaṃ tasya pārśve yadi tatra na syāḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

āpatsu kṛcchrāsv120-api cāgatāsu tvāṃ paśyatas-tasya bhaven-na duḥkham // 6.46 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bālā)

tvaṃ nirvṛtiṃ gaccha niyaccha bāṣpaṃ121 taptāśru-mokṣāt parirakṣa cakṣuḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yas-tasya bhāvas-tvayi yaś-ca rāgo na raṃsyate tvad-virahāt sa dharme // 6.47 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Rāmā)

syād-atra nāsau kula-sattva-yogāt kāṣāyam-ādāya vihāsyatīti /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

anātmanādāya gṛhonmukhasya punar122-vimoktuṃ ka ivāsti123 doṣaḥ // 6.48 //⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−− Puṣpitāgrā

iti yuvati-janena sāntvyamānā124 hṛta125-hṛdayā ramaṇena126 sundarī sā /

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−

dramiḍam-abhimukhī127 pureva rambhā kṣitim-agamat parivāritāpsarobhiḥ // 6.49 //saundaranande128 mahā-kāvye bhāryā-vilāpo nāma ṣaṣṭhaḥ129 sargaḥ130 //6//

1 UoW bharttari.

2 Paper manuscript: goraveṇa.

3 Paper manuscript: kṛtāyā.

4 Palm-leaf manuscript: tiryyañ-nata. Paper manuscript: niryyan-nati.

5 Paper manuscript: yoktukā.

6 Paper manuscript: vinatāṁ.

7 Paper manuscript: cyutā.

8 Paper manuscript: īkṣamānā.

9 Palm-leaf manuscript: kheda-saṁśvi(?)nna.

10 Paper manuscript: niḥśvāsa.

11 Paper manuscript: marttīrama. UoW: bharttāram.

12 Paper manuscript: paryyan-tale.

13 Palm-leaf manuscript: sapādukaivā(?kā?)rddha. Amended based on Gawronski's conjecture.

14 Paper manuscript: sapādukaivārddhi-vilava-pādā.

15 Palm-leaf manuscript: tā duḥkhitāṁ. Paper manuscript: savāṣyā(?vyā?)tā duḥkhitā. Gawronski: sabāṣpā.

16 EHJ's original Sanskrit text has prītyā, but he amended the reading to prītyāṁ at the translation stage, because prasaktā requires the locative. UoW/CSL: prītyāṃ.

17 Both palm-leaf and paper manuscripts have prasakteva. Gawronski: prasahyaiva.

18 Both palm-leaf and paper manuscripts have vaḍamī.

19 Paper manuscript: pārāvatāt-tū(?)pura. UoW: nūpūra, faulty transcription (doesn't fit the metre).

20 Paper manuscript: prekṣa.

21 Paper manuscript: bhūya.

22 FOLIO 10a STARTS HERE.

23 EHJ notes that āśu is often used in epic and Buddhist Sanskrit merely to strengthen the force of the verb, like 'right' and 'straight' in English, rather than with its proper sense of 'quickly.'

24 Paper manuscript: cāśca vivaṇḍa(?)rṇa.

25 Paper manuscript: himāgama.

26 Both palm-leaf and paper manuscripts have duḥkṣitā.

27 UoW: bharttur.

28 Paper manuscript: adarśano(?)na.

29 Paper manuscript: kāmai na kopai na.

30 Paper manuscript: dahṛmānā.

31 Paper manuscript: vaktum-ayopaviṣṭā.

32 Paper manuscript: nadī.

33 Paper manuscript: sayatna.

34 Paper manuscript: pallava-tvā(?lā?)ga-tāmle.

35 Gawronski: vimukhe.

36 Paper manuscript omits pa.

37 Paper manuscript: vicāro.

38 Both palm-leaf and paper manuscripts have pūrva.

39 UoW: hṛdaya, faulty transcription (doesn't fit the metre).

40 Both palm-leaf and paper manuscripts have tathā hi.

41 Gawronski: tathā virāgo yadi tasya na syān.

42 Paper manuscript: rakṣīṇa samāgataḥ.

43 Both palm-leaf and paper manuscripts have yad. Amended based on Hultzsch's conjecture.

44 EHJ: Query so 'dya sāntvaṁ?

45 Paper manuscript: satī.

46 UoW: satiṃ māmāgamad, faulty transcription (doesn't scan).

47 UoW: yāv.

48 Paper manuscript: muno.

49 Paper manuscript: ivorggnad-anutaddhi bhīyāt. Amended based on Gawronski's conjecture.

50 Paper manuscript: levārtha, Amended based on Gawronski's conjecture.

51 Shastri: mādarthamananya. EHJ notes that ādarśanam is given by Apte (without reference) in the sense of 'mirror.'

52 Paper manuscript: tac.

53 Both palm-leaf and paper manuscripts have yā.

54 Paper manuscript: avāstu (?).

55 Gawronski: etaṁ.

56 Paper manuscript: śraddhātumahanti.

57 Paper manuscript: cānuvṛrtti.

58 Paper manuscript: dāśaṁ kṛ.

59 Paper manuscript: arūhya.

60 Paper manuscript: tā.

61 Palm-leaf manuscript: nābhyacaraktadā. Paper manuscript: nāvyahakṛ(?)ktadā.

62 EHJ's original Sanskrit text has anyathā yāsyatikātarāsi. EHJ notes: "The text of d is uncertain but anyathā yā is better than anyathā paś for 'misjudge.' ” CSL, however, reads tam anyathā paśyasi (“you are misjudging him”). Speyer: cittva-sanyathāyasyasi kātarāsmin. Hultzsch: citta-manyathā pasyasi. UoW: anyathā yāsyatikātarāsi.

63 Paper manuscript: doṣamāgāḥ. Amended based on Gawronski's conjecture. CSL notes that doṣato gāḥ is a conjecture that is supported as idiomatically authentic by Rāmāyaṇa 6.93.13.

64 Paper manuscript: priyārha-priya-kārinaṁ.

65 Paper manuscript: tvad-artha.

66 Paper manuscript: īpsaṁn.

67 Paper manuscript: hatoḥ.

68 FOLIO 10b STARTS HERE.

69 Paper manuscript: manturi.

70 Paper manuscript: pravṛrttiṁ.

71 UoW: sahasotpapāt.

72 Paper manuscript: coccai.

73 Paper manuscript: damvābhihatā (or digdhābhihatā). UoW: digdhābhihata, faulty transcription (wrong gender and doesn't fit the metre).

74 Paper manuscript: lāttmīḥ.

75 Paper manuscript: śrūśoṣa.

76 Paper manuscript: sadmastrag.

77 UoW: sacintya, faulty transcription (doesn't fit the metre).

78 Paper manuscript variant not clearly legible.

79 Paper manuscript: dīrgha.

80 Paper manuscript: śrī-nihitā pratoṣve(?). Shastri: śrīr-nihitā prakoṣṭhe. EHJ's original Sanskrit text has prakoṣṭhe (accusative dual, neuter of prakoṣṭha, forearm). But EHJ notes that prakoṣṭha neuter is curious (because prakoṣṭha is normally masculine) and so possibly we should amend to -nihitau prakoṣṭhau.

81 Shastri: na bhūṣaṇe 'rtho.

82 UoW: pramamājaṃ.

83 EHJ: Query rukmāṅkapāde?

84 UoW: sandṛśya.

85 CSL: prabhṛtīś.

86 Both palm-leaf and paper manuscripts have līḍāḥ.

87 Gawronski: gauḥ saśeda.

88 Paper manuscript: vajāgni.

89 Paper manuscript: śaukārgninā-turhṛdi.

90 Paper manuscript: cittavatradā.

91 Paper manuscript: jaślau.

92 Both palm-leaf and paper manuscripts have dadhmau. Amended based on Speyer's conjecture.

93 Paper manuscript: vaktuṁ.

94 Both palm-leaf and paper manuscripts have caru-danti.

95 Both palm-leaf and paper manuscripts have saṁśrutyu.

96 Paper manuscript: viṣarṇa.

97 Paper manuscript: sarad.

98 Paper manuscript: tāsā.

99 FOLIO 11a STARTS HERE.

100 Paper manuscript: pṛṣṭḥas-tāṁ-ca.

101 EHJ: Query vaco' bhyuvāca?

102 Palm-leaf manuscript: bhattiri. Paper manuscript is uncertain.

103 Palm-leaf manuscript: ikṣvākū.

104 Both palm-leaf and paper manuscripts have abhikākṣitāni.

105 Both palm-leaf and paper manuscripts have viditā.

106 Paper manuscript: striyastā.

107 Palm-leaf manuscript: sādhviprataṁ. Paper manuscript: sādhvipatha.

108 Paper manuscript: guṇāvikatvā.

109 UoW: bharttā.

110 Paper manuscript: vāṣyato(?)kṣam.

111 Paper manuscript: vāṣyaḥ.

112 Paper manuscript omits laḍi, and adds cali above in margin.

113 Palm-leaf manuscript: ki.

114 Paper manuscript/Hultzsch/UoW/CSL: viklavā. In the palm-leaf manuscript and EHJ's text viklave in line 4 is in the locative; viklavā is nominative singular feminine.

115 Palm-leaf manuscript: ste(?)hāt-tayā. Paper manuscript: stadātayā.

116 Paper manuscript: vṛtiṁ.

117 Paper manuscript: nāṁmanso.

118 Paper manuscript: -ścitasma(?).

119 Palm-leaf manuscript: sthāsyāti (doesn't fit the metre).

120 Paper manuscript: kṛcchāsva.

121 Paper manuscript: piyaccha-pāṣyaṁ.

122 Paper manuscript: gṛhotmukhasya yunar.

123 Paper manuscript: inivāsti.

124 Paper manuscript: sāntvamānā.

125 Hultzsch: hata.

126 Paper manuscript: ramaṇeva. Amended based on Shastri's conjecture.

127 Paper manuscript: abhimuce. Shastri: abhimukhe. Amended based on Hultzsch's conjecture.

128 Paper manuscript: saundarānande.

129 Paper manuscript: ṣaṣṭsamaḥ.

130 UoW: saundarananda mahākāvye "bhāryāvilāpa" nāma ṣaṣṭha sarga samāpta.


|Swimming| |About Us| |Alexander Work| |Reflexes| |Sitting-Zen| |Fees| |Contact Us| |Internet Links| |Books| |Articles| |Storehouse|