Mindful Swimming with Chie Cross
SwimmingAbout UsAlexander WorkReflexesSitting-ZenFeesContact UsInternet LinksBooksArticlesStorehouse

 


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ārdrā)

munau1 bruvāṇe 'pi tu tatra dharmaṁ dharmaṁ prati jñātiṣu cādteṣu /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

prāsāda-saṁstho madanaika-kāryaḥ priyā-sahāyo vijahāra nandaḥ // 4.1 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Mālā)

sa cakravākyeva hi cakravākas-tayā sametaḥ priyayā priyārhaḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

nācintayad vaiśramaṇaṁ na śakraṁ tat-sthāna-hetoḥ kuta eva dharmam2 // 4.2 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

lakṣmyā ca rūpeṇa3 ca sundarīti stambhena garveṇa ca māninīti4 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dīptyā ca mānena5 ca bhāminīti6to7 babhāṣe trividhena nāmnā // 4.3 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

sā hāsa-haṁsā nayana-dvirephā pīna-stanātyunnata-padma-kośā8 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

bhūyo babhāse sva-kuloditena strī-padminī9 nanda-divākareṇa // 4.4 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

rūpeṇa cātyanta-manohareṇa rūpānurūpeṇa ca ceṣṭitena /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

manuṣya-loke hi tadā babhūva sā sundarī strīu10 nareṣu nandaḥ // 4.5 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Māyā)

sā devatā nandana-cāriṇīva kulasya nandī-jananaś-ca nandaḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

atītya martyān-anupetya devān sṣṭāv-abhūtām-iva bhūta-dhātrā // 4.6 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

11tāṁ sundarīṁ12 cen-na labheta nandaḥ sā vā niṣeveta na taṁ nata-bhrūḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dvandvaṁ dhruvaṁ tad-vikalaṁ na śobhet-ānyonya-hīnāv-iva rātri-candrau // 4.7 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Māyā)

kandarpa-ratyor-iva lakṣya13-bhūtaṁ pramoda-nāndyor-iva nīḍa-bhūtam /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

praharṣa-tuṣṭyor-iva pātra-bhūtaṁ dvandvaṁ sahārasta14 tad-andha-bhūtam15 // 4.8 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Upendravajrā)

parasparodvīkṣaṇa-tat-parākṣaṁ paraspara16-vyāhta-sakta-cittam /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

parasparāśleṣa-htāṅgarāgaṁ parasparaṁ tan17-mithunaṁ jahāra18 // 4.9 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

bhāvānuraktau giri-nirjhara-sthau tau kiṁnarī-kiṁpuruṣāv-ivobhau /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

cikrīḍatuś19-cābhivirejatuś20-ca rūpa-śriyānyonyam ivākṣipantau // 4.10 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Rāmā)

anyonya-saṁrāga-vivardhanena tad-dvandvam-anyonyam-arīramac-ca /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

klamāntare 'nyonya-vinodanena21 salīlam22-anyonyam-amīmadac-ca // 4.11 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Premā)

vibhūṣayām-āsa tataḥ priyāṁ23 sa siṣeviṣus24-tāṁ na mjāvahārtham /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

svenaiva rūpea25 vibhūṣitā hi vibhūṣaṇānām-api bhūṣaṇaṁ sā // 4.12 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Buddhi)

dattvātha sā darpaṇam-asya haste mamāgrato dhāraya tāvad-enam /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

viśeṣakaṁ yāvad-ahaṁ karomīty26 uvāca kāntaṁ sa ca taṁ babhāra / 4.13 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bhadrā)

bhartus-tata śmaśru nirīkṣamāṇā27 viśeṣakaṁ sāpi28 cakāra tādk /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

niśvāsavātena ca darpaṇasya cikitsayitvā29 nijaghāna nandaḥ / 4.14 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Rāmā)

sā tena ceṣṭā-lalitena bhartuḥ śāṭhyena cāntar-manasā30 jahāsa /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

bhavec-ca31 ruṣṭā kila nāma tasmai lalāṭa-jihmāṁ32 bhru-kuṭiṁ cakāra // 4.15 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Vāṇī)

cikṣepa karṇotpalam-asya cāṁse33 kareṇa savyena madālasena /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

pattrāṅguliṁ34 cārdha35-nimīlitākṣe vaktre 'sya tām-eva vinirdudhāva // 4.16 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Mālā)

tataś-calan-nūpura-yoktritābhyām36 nakha-prabhodbhāsitarāṅgulibhyām37 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

padbhyāṁ priyāyā nalinopamābhyām mūrdhnā bhayān-nāma nanāma nandaḥ // 4.17 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Chāyā)

sa mukta-puṣponmiṣitena mūrdhnā tataḥ priyāyāḥ priya-kd babhāse /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

suvarṇa-vedyām-anilāvabhagnaḥ38 puṣpātibhārād-iva nāga-vkṣaḥ // 4.18 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Mālā)

sā taṁ stanodvartita-hāra-yaṣṭir39-utthāpayām40-āsa nipīḍya dorbhyām /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kathaṁ-kto 'sīti jahāsa coccair-mukhena41 sācī-kta-kuṇḍalena // 4.19 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Buddhi)

patyus-tato darpaṇa-sakta-pāṇer-muhur-muhur42-vaktram-avekṣamāṇā /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tamāla-pattrārdra-tale kapolesamāpayām-āsa43 viśeṣakaṁ tat // 4.20 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bālā)

tasyā mukhaṁ tat sa-tamāla-pattraṁ tāmrādharauṣṭhaṁ cikurāyatākṣam44 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

raktādhikāgraṁ patita-dvirephaṁ saśaivalaṁ padmam-ivābabhāse // 4.21 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Rāmā)

nandas-tato 45darpaṇam-ādareṇa bibhrat-tadā-maṇḍana-sākṣi-bhūtaṁ46 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

viśeṣakāvekṣaṇa47-kekarākṣo laḍat-priyāyā vadanaṁ dadarśa // 4.22 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

tat-kuṇḍalādaṣṭa48-viśeṣakāntaṁ kāraṇḍava-kliṣṭam49-ivāravindam /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

nandaḥ priyāyā mukham-īkṣamāṇo50 bhūyaḥ priyānanda-karo babhūva // 4.23 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Chāyā)

vimāna-kalpe sa vimāna-garbhe tatas-tathā caiva nananda nandaḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tathāgataś-cāgata-bhaikṣa-kālo bhaikṣāya tasya praviveśa veśma // 4.24 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Kīrti)

avāṅmukho51 niṣpraṇayaś-ca52 tasthau bhrātur-ghe53 'nyasya ghe yathaiva /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tasmād-atho preṣya-jana-pramādād bhikṣām-alabdhvaiva54 punar-jagāma // 4.25 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

kā-cit pipeṣānuvilepanaṁ55 hi vāso 'ṅganā kā-cid-avāsayac-ca /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ayojayat56 snāna-vidhiṁ tathānyā jagranthur57-anyāḥ surabhīḥ srajaś-ca // 4.26 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

tasmin ghe58 bhartur-ataś-carantyaḥ krīḍānurūpaṁ lalitaṁ59 niyogam /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kāś-cin-na buddhaṁ dadśur60-yuvatyo buddhasya vaiṣā niyataṁ manīṣā // 4.27 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Buddhi)

kā-cit sthitā tatra tu harmya-pṣṭhe gavākṣa-pakṣe praṇidhāya cakṣuḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

viniṣpatantaṁ61 sugataṁ dadarśa payoda-garbhād-iva dīptam-arkam // 4.28 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Māyā)

sā gauravaṁ tatra vicārya bhartuḥ svayā ca bhaktyārhatayārhataś-ca62 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

nandasya tasthau purato vivakṣus-tad-ājñayā ceti tadā-cacakṣe // 4.29 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Mālā)

anugrahāyāsya63 janasya śaṅke gurur-ghaṁ no bhagavān praviṣṭaḥ64 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

bhikṣām-alabdhvā65-giram-āsanaṁ vā śūnyād-araṇyād-iva yāti bhūyaḥ // 4.30 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

śrutvā maharṣeḥ sa gha-praveśaṁ satkāra-hīnaṁ ca punaḥ prayāṇam66 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

cacāla citrābharaṇāmbara-srak-ka67lpa-drumo dhūta ivānilena // 4.31 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Mālā)

ktvāñjaliṁ mūrdhani68 padma-kalpaṁ69 tataḥ sa kāntāṁ gamanaṁ yayāce /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kartuṁ70 gamiṣyāmi gurau praṇāmaṁ mām-abhyanujñātum-ihārhasīti // 4.32 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

sā vepamānā parisasvaje taṁ śālaṁ71 latā vāta-samīriteva /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dadarśa cāśru-pluta-lola-netrā dīrgha72 ca niśvasya vaco 'bhyuvāca // 4.33 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bālā)

nāhaṁ yiyāsor73-guru-darśanārtham-arhāmi kartum74 tava dharma-pīḍām75 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

gacchārya-putraihi76 ca śīghram-eva viśeṣako yāvad-ayaṁ na śuṣkaḥ // 4.34 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ṛddhi)

saced-bhaves-tvaṁ khalu dīrgha-sūtro daṇḍaṁ mahānta77 tvayi pātayeyam /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

muhur-muhus-tvāṁ śayitaṁ78 kucābhyāṁ vibodhayeyaṁ ca na cālapeyam79 // 4.35 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Haṁsī)

athāpy-anāśyāna-viśeṣakāyā80 mayyeṣyasi tvaṁ tvaritaṁ tatas-tvām /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

nipīḍayiṣyāmi bhuja-81dvayena nirbhūṣaṇenārdra82-vilepanena // 4.36 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Vāṇī)

ity-evam-uktaś-ca nipīḍitaś-ca tayāsavarṇa-svanayā83 jagāda84 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

evaṁ kariṣyāmi vimuñca85 caṇḍe86 yāvad gurur87-dūra-gato na me saḥ // 4.37 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Haṁsī)

tata88 stanodvartitata-candanābhyāṁ mukto bhujābhyāṁ na tu mānasena89 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vihāya veṣaṁ madanānurūpaṁ tat-kārya90-yogyam sa vapur91-babhāra // 4.38 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

sā taṁ prayāntaṁ ramaaṁ92 pradadhyau pradhyāna93ūnya94-sthita95-niścalākṣī /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sthitocca96-karṇā vyapaviddha-śaṣpā97 bhrāntaṁ mgaṁ bhrānta-mukhī mgīva // 4.3998 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ṛddhi)

didkṣayākṣīpta-manā99 munes-tu nandaḥ prayāṇa100 prati tatvare ca /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vivtta101-dṣṭiś-ca śanair-yayau tāṁ karīva102 paśyan103 sa laḍat104-kareṇum // 4.40 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bhadrā)

chātodarīṁ105 pīna-payodharoru106 sa sundarīṁ rukma107-darīm108-ivādreḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kākṣeṇa paśyan na tatarpa nandaḥ109 pibann-ivaikena110 jala111 kareṇa // 4.41 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bālā)

ta112 gauravaṁ113 buddha-gata114 cakarṣa bhāryānurāgaḥ115 punar-ācakarṣa /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

so 'niścayān-nāpi116 yayau na tasthau turaṁs117-taraṅgeṣv-iva rāja-haṁsa118 // 4.42 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ārdrā)

adarśanaṁ tūpagataś-ca119 tasyā harmyāt tataś-cāvatatāra120 tūrṇam /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śrutvā tato nūpura-nisvanaṁ121 sa punar-lalambe hdaye ghīta122 // 4.43 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ṛddhi)

sa kāma-rāgeṇa nighyamāo123 dharmānurāgeṇa ca kśyamāṇa124 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

jagāma duḥkhena vivartyamānaḥ125 plavaḥ pratisrota ivāpagāyā126 // 4.44 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− Vaṁśastha 

tataḥ kramair-dīrghatamaiḥ pracakrame127

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

katha128 nu yāto na gurur129-bhaved iti130 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

svajeya tā131 caiva viśeṣaka-priyāṁ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

katha132 priyām-ārdra133-viśeṣakām iti // 4.45 //


⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−− Puṣpitāgrā

atha sa pathi da134darśa mukta-māna135 pit-nagare 'pi tathā136-gatābhimānam137 /

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−

daśa-balam-abhito vilambamānaṁ dhvajam-anuyāna ivaindram-arcyamānam138 // 4.46 //⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑− Puṣpitāgrā

anayiṣu sugataḥ svake vihāre nijamanujam kṛ[ta]kār[i]ṇaṁ [???]139 /

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−

abha[?]diha yathā niyaṁndrayuktaḥ matisacivasya bhavet-tathā suśāstā // [4.47] //140// saundaranande141 mahā142-kāvye bhāryā143-yācitako144 nāma caturtha145 sarga146 //4//
1 Paper manuscript: mano.

2 Paper manuscript: hatoḥ-kṛta eva dharmma. Shastri: kṛta eva dharmaḥ.

3 Paper manuscript: rūpena.

4 Paper manuscript: bhāminīti.

5 Gurner: bhāmena. EHJ also originally thought mānena (“for her pride”) must be a corrupt reading; he queried bhāsena (“for her lustre”) and bhāvena (“for her manner of being”). A further suggestion, offered by Prof. Charpentier, was bhānena (“for her appearance/lustre”). On translating the text, EHJ reverted to mānena.

6 Gawronski: māninīti.

7 Paper manuscript: yāno. Shastri: yāsau.

8 Paper manuscript: tyunna-padma-kosā. Shastri: -bhyunnata-. Isaacson: read pīnastanābhyunnatapadmakośā?

9 Paper manuscript: padmimī.

10 Paper manuscript: strīpu.

11 FOLIO 6b STARTS HERE.

12 UoW: sundarī.

13 The paper manuscript has lakṣma (= deva-lakṣma, “divine characteristic”) rather than lakṣya (“target”) ; in a note to his English translation EHJ thought perhaps the former reading should be retained.

14 Paper manuscript: sahārasta.

15 The original text has madāndha-bhūtam. Gawronski pointed out that by analogy to 4.7, 4.9, 4.10, and 4.11, tad is required. Agreeing that tad is essential, for his English translation EHJ read tad-andha-bhūtam (“that [pair] were as if blind”) instead of madāndha-bhūtam “being blind with exuberance/sexual desire”). CSL/UoW: madāndha-bhūtam.

16 Paper manuscript: parasparaṁ.

17 Both palm-leaf and paper manuscripts have tat.

18 Paper manuscript: jahāraḥ.

19 Paper manuscript: vikrīḍatuś.

20 Shastri: cāpi-virejatuś.

21 Paper manuscript: kla(or hla)māntare-nartha-vale hare(te)na. Shastri: klamāntare-tarṣa-balena-tena. EHJ considered his restoration of the 3rd pāda “a desperate affair,” and the text that he adopted “a mere stopgap.”

22 Paper manuscript: sarīlan.

23 Paper manuscript: pa'(?)yāṁ. Amended based on Shastri's conjecture.

24 Paper manuscript: siṣoviṣus.

25 Paper manuscript: rūpena.

26 Paper manuscript: karomity.

27 Paper manuscript: tataśmaśruśru-nirāsyamānā. Shastri: nirūpyamāṇā. Hultzsch: nirūpayantī. Speyer: nirūpaṁyāṇā.

28 Paper manuscript: bhāsāpiṣi(or pi). Amended based on Gawronski's conjecture.

29 Paper manuscript: cikitsyayitvā. Gurner: kiṁcicchucitvaṁ.

30 Paper manuscript: sādhyena-cātur-maṇasā.

31 Gawronksi: bhūtvā-ca.

32 Paper manuscript: jihyā.

33 Paper manuscript: cāse.

34 Gurner: pattrāñjaliṁ.

35 Paper manuscript: cāddhi (or cādvi).

36 Paper manuscript: yoktitābhyāṁ.

37 Paper manuscript: prabhoṅgāsitarāṅgalibhyām. Gawronski: prabhoṅgāsivarāṅgulibhyām.

38 Paper manuscript: aṇilāvabhagnaḥ.

39 Paper manuscript: yasti.

40 Paper manuscript: uthāpayā.

41 Palm-leaf manuscript: coccair-mukṣena. Paper manuscript: coccai-mukṣeṇa.

42 Paper manuscript: muḍu-murḍur.

43 Paper manuscript: samādhayām-āsa. Palm-leaf manuscript: sasāpa(?). Amended based on Hultzsch's conjecture.

44 Paper manuscript: cikurāyatakṣam.

45 FOLIO 7a STARTS HERE.

46 Paper manuscript: bhutā.

47 Paper manuscript: viseṣakāvaikṣaṇa.

48 Paper manuscript: kuṇḍalādasta.

49 Paper manuscript: klipta.

50 Paper manuscript: īkṣamāṇau.

51 UoW: avāṅamukho.

52 Paper manuscript: niṣpaṇayaś-ca.

53 Palm-leaf manuscript: bhrātu-gṛhe. Paper manuscript: bhrānta-gṛhe.

54 Both palm-leaf and paper manuscripts have alavdheva. Amended based on Shastri's conjecture.

55 Palm-leaf manuscript: pipeṣātuvilepanaṁ (or pipeṣāntravilepanaṁ) Paper manuscript: delete pipaiṣāntravilepanaṁ. Amended based on Gawronski's conjecture, EHJ's original text has pipeṣāṅga-vilepanaṁ. EHJ noted that the palm-leaf manuscript's reading points to anuvilepana, a word which at the time of editing his Sanskrit text, EHJ regarded as unrecorded. By the time he came to do his English translation several years later, EHJ had found anuvilepana in ḍīplavaṁsa 6.8, and so opted for the reading pipeṣānuvilepanaṁ. Without the prefix anu- (after), vilepana means unguent or perfume for the body. Aṅga-vilepana also means “perfume for the body.” So the meaning is not materially affected. CSL/UoW: pipeṣāṅga-vilepanaṁ.

56 EHJ: Perhaps ayojayan (plural) instead of ayojayat (singular).

57 Palm-leaf manuscript: jarggranthu.

58 Paper manuscript: tasmin-agṛhe.

59 Both palm-leaf and paper manuscripts have laḍitaṁ.

60 Paper manuscript: dadṛṣū.

61 Paper manuscript: vinispatantaṁ.

62 Paper manuscript: -yāhataś-ca.

63 Paper manuscript: anuścahāyā.

64 Paper manuscript: pravistaḥ.

65 Paper manuscript: lavdhā.

66 Paper manuscript: prayānaṁ.

67 Paper manuscript omits kka.

68 Paper manuscript: marddhani.

69 Palm-leaf manuscript: madna-kalpaṁ.

70 Paper manuscript: kartu.

71 Paper manuscript: sālaṁ.

72 Paper manuscript: dīrgha. UoW: dīrghe.

73 Paper manuscript: yiyāso.

74 Paper manuscript: kartu.

75 Palm-leaf manuscript: pīḍāṁ or pāḍāṁ.

76 Paper manuscript: putaihi.

77 Paper manuscript: mahānta.

78 Paper manuscript: sayitaṁ.

79 Paper manuscript: cālayeyam. Amended based on Jacobi's and Gawronski's conjecture.

80 Paper manuscript: viśeṣakāyā.

81 FOLIO 7b STARTS HERE.

82 Paper manuscript: vibhūṣanenāndra.

83 Paper manuscript: tayāsavalekhanayā. Shastri: tayāsavenu-.

84 Paper manuscript: jagāma. Amended based on Gawronski's conjecture.

85 Paper manuscript: vimucca.

86 EHJ's original text has caṇḍi (vocative singular feminine of caṇḍa, hot/passionate). In a note to his English translation EHJ emended the reading to caṇḍe (vocative singular of caṇḍī, passionate woman/vixen). CSL/UoW: caṇḍi.

87 Paper manuscript: gurun.

88 Paper manuscript: tatastanodvartitata.

89 Paper manuscript: mānasaina.

90 Paper manuscript: tat-kāra. Shastri: tat-kāla. EHJ's original amendment was to sat-kāra. But in a note EHJ queried tat-kārya (“that task to be done”) for sat-kāra (“paying of respect”).

91 Paper manuscript: vapū.

92 Weller's fragment (extant portions of which are highlighted in grey) has ramanaṁ.

93 Weller's fragment has pradhyana.

94 Weller's fragment has śunya.

95 Gawronksi queried śūnya-sthira ( “empty and fixed” or “firmly fixed in emptiness”) for śūnya-sthita (“being in a state of emptiness”). On the evidence of Weller's fragment, which has stita, EHJ was correct in sticking with sthita rather than sthira.

96 Gawronski: sthirocca.

97 Weller's fragment: śāṣpa.

98 In Weller's fragment the verse number is 37.

99 Weller's fragment: ākṣiptamana.

100 Paper manuscript: prayānaṁ. Weller's fragment: prayānam.

101 Paper manuscript: vivṛrtti. Weller's fragment confirms EHJ's amendment.

102 Weller's fragment has kariva.

103 Weller's fragment has paśyaṁ.

104 Weller's fragment has ladaṁ.

105 Weller's fragment has chātodarin.

106 Weller's fragment has payodharorūṁ.

107 Paper manuscript: sundarī-rukṣma. Weller's fragment has sundariṁ rūkma.

108 Weller's fragment has darim.

109 Paper manuscript omits one ta from tatarpa. Weller's fragment has paśyan-na tu tāttatarpa.

110 Weller's fragment has -eva.

111 Weller's fragment has jalaṅ.

112 Paper manuscript: ta. Weller's fragment: taṅ.

113 Weller's fragment has gauravo.

114 Weller's fragment has gatañ.

115 Weller's fragment has priyānurāgaḥ.

116 Weller's fragment has sa niścayan-nāpi.

117 Both paper manuscript and Weller's fragment have taraṁs. Palm-leaf manuscript: turaṁs or nuraṁs.

118 Weller's fragment omits visarga.

119 Paper manuscript: adarśanaṁ bhūya-gataṁś-ca. Hultzsch: adarśanībhūya. Gawronski: adarśanībhūya gata ca tasmin.

120 Weller's fragment has cāvatatara.

121 Weller's fragment has nupūra-niḥsvanam.

122 Weller's fragment omits visarga.

123 Weller's fragment: nigṛhyamāno.

124 Weller's fragment omits visarga.

125 CSL (following Gawronski): nivartyamāmaḥ (“being turned back”), as opposed to vivartyamāmaḥ (“being turned round”). EHJ's Sanskrit text has vivartyamāmaḥ and in a note to his English translation EHJ asserts “I still think my explanation correct; for it is based on the way a boat behaves when propelled against the stream.” Happily for EHJ, Weller's fragment has vivartyamāmaḥ, tending to confirm that EHJ's intuition was correct.

126 Weller's fragment omits visarga.

127 Weller's fragment: kramai dirghatamair vicakrame.

128 Weller's fragment: kathan.

129 Weller's fragment: gurūr.

130 Gawronski: itaḥ.

131 Paper manuscript: . Weller's fragment: tañ.

132 Weller's fragment: katham.

133 Paper manuscript: andri. Weller's fragment: ardra.

134 Paper manuscript omits one da.

135 Weller's fragment: muktamānampitṛ-

136 Weller's fragment: pitṛnanagare [bh]igatāṁ. I find the reading of the Nepalese manuscripts preferable, in view of the play on tathā-gata.

137 Shastri: tathā gatābhimānam

138 Weller's fragment: dhvajam-anuttam [ivā]ry[c]amānam iti.

139 Assuming that the verse conforms to the Puṣpitāgrā metre, the three final syllables of the 2nd pāda are missing.

140 This is the last verse of the canto's 45 verses, according to Weller's fragment. So the Nepalese manuscripts had two earlier verses which the Central Asian manuscript lacked, and the Central Asian manuscript had this final verse which the Nepalese manuscript lacked.

141 Paper manuscript: saundarānande.

142 Weller's fragment omits mahā.

143 Weller's fragment: bhārya.

144 Paper manuscript: yācittako.

145 Paper manuscript and Weller's fragment have caturtha.

146 Weller's fragment: sarga (omitting visarga). UoW: saundarananda mahākāvye "bhāryāyācitaka" nāma caturtha sarga samāpta.


|Swimming| |About Us| |Alexander Work| |Reflexes| |Sitting-Zen| |Fees| |Contact Us| |Internet Links| |Books| |Articles| |Storehouse|