Mindful Swimming with Chie Cross
SwimmingAbout UsAlexander WorkReflexesSitting-ZenFeesContact UsInternet LinksBooksArticlesStorehouse

 −−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

śrutvā tataḥ sad-vratam-utsisṛkṣuṃ bhāryāṃ1 didṛkṣuṃ bhavanaṃ vivikṣum2 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

nandaṃ nirānandam-apeta3-dhairyam-abhyujjihīrṣur-munir-ājuhāva4 // 10.1 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

taṃ prāptam-aprāpta-vimokṣa-mārgaṃ papraccha citta-skhalitaṃ5 sucittaḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sa hrīmate hrī-vinato6 jagāda svaṃ niścayaṃ niścaya-kovidāya // 10.2 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bālā)

nandaṃ viditvā sugatas-tatas-taṃ bhāryābhidhāne7 tamasi bhramantam /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

pāṇau gṛhītvā viyad-utpapāta maniṁ8 jale sādhur9-ivojjihīrṣuḥ10 // 10.3 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bhadrā)

kāṣāya-vastrau kanakāvadātau virejatus-tau nabhasi prasanne11 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

anyonya-saṃśliṣṭa-vikīrṇa-pakṣau saraḥ-prakīrṇāv-iva12 cakravākau // 10.4 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Vāṇī)

tau devadār-ūttama-gandha-vantaṃ nadī-saraḥ-prasravaṇaugha13-vantam /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ājagmatuḥ kāñcana14-dhātu-mantaṃ deva-rṣi-mantaṃ hima-vantam-āśu // 10.5 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Vāṇī)

tasmin girau cāraṇa15-siddha-juṣṭe16 śive havir-dhūma17-kṛtottarīye /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

agamya-pārasya18 nirāśrayasya tau tasthatur-dvīpa ivāmbarasya19 // 10.6 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Buddhi)

śāntendriye tatra munau sthite tu sa-vismayaṃ dikṣu dadarśa nandaḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

darīś-ca kuñjāṃś-ca20 vanaukasaś-ca vibhūṣaṇaṃ21 rakṣaṇam-eva dreḥ22 // 10.7 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

bahv-āyate tatra site23 hi śṛṅge saṃkṣipta24-barhaḥ śayito mayūraḥ25 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

bhuje balasyāyata-pīna-bāhor26-vaiḍūrya-keyūra ivābabhāse // 10.8 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Kīrti)

manaḥśilā27-dhātuśilāśrayeṇa pītā-kṛtāṃso28 virarāja siṃhaḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

saṃtapta29-cāmīkara-bhakti-citraṃ rūpy-āṅgada30 śīrṇam-ivāmbikasya31 // 10.9 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

vyāghraḥ klama-vyāyata-khelagāmī32 lāṅgūla-cakreṇa kṛtāpasavyaḥ33 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

babhau gireḥ prasravaṇaṁ34 pipāsur-ditsan pitṛbhyo 'mbha35 ivāvatīrṇaḥ // 10.10 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Premā)

calat-kadambe himavan-nitambe tarau pralambe camaro lalambe /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

chettuṃ36 vilagnaṃ na śaśāka37 bālaṃ kulodgatā38 prītim-ivāryavṛttaḥ // 10.11 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Mālā)

suvarṇa-gaurāś-ca kirāta39-saṃghā mayūra-pittojjvala40-gātra-lekhāḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śārdūla-pāta-pratimā guhābhyo niṣpetur-udgāra41 ivācalasya // 10.12 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Mālā)

darī-carīṇām-atisundarī42ṇāṃ manohara-śroṇi-kucodarīṇām /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vṛndāni rejur-diśi kinnarīṇāṃ43 puṣpotkacānām-iva vallarīṇām // 10.13 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Kīrti)

nagān-nagasyopari devadārūn44-āyāsayantaḥ kapayo viceruḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tebhyaḥ45 phalaṃ nāpur-ato 'pajagmur-mogha46-prasādebhya iveśvarebhyaḥ47 // 10.14 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

tasmāt-tu yūthād-alasāryamāāṃ48 niṣpīḍitālaktaka-rakta-vaktrām /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śākhā-mṛgīm-eka-vipanna-dṛṣṭiṃ dṛṣṭvā munir-nandam-idaṃ babhāṣe // 10.15 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bālā)

kā nanda rūpeṇa ca ceṣṭayā ca saṃpaśyataś49-cārutarā matā te /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

eṣā mṛgī vaika-vipanna-dṛṣṭiḥ sa vā50 jano yatra gatā taveṣṭiḥ // 10.16 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Rāmā)

ity-evam-uktaḥ sugatena nandaḥ kṛtvā smitaṃ kiṃ-cid51-idaṃ jagāda /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kva cottama-strī bhagavan vadhūs-te mṛgī naga-kleśa-karī kva caiṣā // 10.17 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Kīrti)

tato munis-tasya niśamya52 vākyaṃ hetv-antaraṃ kiṃ-cid-avekṣamāṇaḥ53 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ālambya nandaṃ prayayau tathaiva krīḍā-vanaṃ vajra-dharasya54 rājñaḥ // 10.18 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Mālā)

ṛtāv-ṛtāv-ākṛtim-eka eke kṣaṇe kṣaṇe bibhrati yatra vṛkṣāḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

citrāṃ samastām55-api ke-cid-anye ṣaṇām56-ṛtūnāṃ śriyam-udvahanti // 10.19 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

puṣyanti ke-cit surabhīr-udārā mālāḥ srajaś-ca granthitā vicitrāḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

karṇānukūlān-avataṃsakāṃś-ca pratyarthi57-bhūtān-iva kuṇḍalānām // 10.20 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Māyā)

raktāni phullāḥ kamalāni yatra pradīpa-vṛkṣā iva bhānti vṛkṣāḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

praphulla-nīlotpala-rohiṇo58 'nye sonmīlitākṣā iva59 bhānti vṛkṣāḥ // 10.21 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Māyā)

nānā-virāgāṇy60-atha pāṇḍarāṇi suvarṇa-bhakti-vyavabhāsitāni /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

atāntavāny61-eka-ghanāni yatra sūkṣmāṇi62 vāsāṃsi phalanti vṛkṣāḥ // 10.22 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

hārān maṇīn63-uttama-kuṇḍalāni keyūra-varyāṇy-atha nūpurāṇi /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

evaṃ-vidhāny-ābharaṇāni yatra svargānurūpāṇi64 phalanti vṛkṣāḥ // 10.23 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

vaiḍūrya-nālāni ca65 kāñcanāni padmāni vajrāṅkura66-kesarāṇi /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sparśa-kṣamāṇy-uttama67-gandhavanti rohanti niṣkampa-talā nalinyaḥ68 // 10.24 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

yatrāyatāṃś-caiva tatāṃś-ca69 tāṃs-tān vādyasya hetūn suṣirān70 ghanāṃś-ca /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

71phalanti vṛkṣā maṇi-hema-citrāḥ72 krīḍā-sahāyās-tridaśālayānām // 10.25 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

mandāra-vṛkṣāṃś-ca kuśe-śayāṃś-ca73 puṣpānatān koka-nadāṃś-ca74 vṛkṣān /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ākramya māhātmya75-guṇair-virājan rājāyate76 yatra sa pārijātaḥ // 10.26 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bhadrā)

kṛṣṭe tapaḥ-śīla-halair-akhinnais77-tripiṣṭapa-kṣetra78-tale prasūtāḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

evaṃ-vidhā ya79tra sadānuvṛttā divaukasāṃ bhoga-vidhāna-vṛkṣāḥ // 10.27 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Kīrti)

manaḥśilābhair-vadanair-vihaṃgā yatrākṣibhiḥ sphāṭika-saṃnibhaiś-ca /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śāvaiś-ca pakṣair-abhilohitāntair80-māñjiṣṭhakair81-ardha-sitaiś-ca pādaiḥ // 10.28 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Rāmā)

citraiḥ suvarṇac-chadanais-tathānye vaiḍurya-nīlair-nayanaiḥ prasannaiḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vihaṃgamāḥ śiñjirikābhidhānā82 rutair-manaḥ-śrotra-harair83 bhramanti // 10.29 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bālā)

raktābhir-agreṣu ca vallarībhir-madhyeṣu cāmīkara-piñjarābhiḥ84 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vaiḍūrya-varṇābhir-upānta-madhyeṣv-alaṃkṛtā yatra khagāś-caranti // 10.30 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Sālā)

rociṣṇavo nāma patatriṇo 'nye diptāgni85-varṇā jvalitair-ivāsyaiḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

bhramanti dṛṣṭīr-vapuṣākṣipantaḥ86 svanai87 śubhair-apsaraso harantaḥ // 10.31 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bhadrā)

yatreṣṭa-ceṣṭāḥ satata88-prahṛṣṭā nirartayo89 nirjaraso viśokāḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

svaiḥ karmabhir90-hīna-viśiṣṭa-madhyāḥ svayaṃ-prabhāḥ puṇya91-kṛto ramante // 10.32 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

nityotsavaṃ taṃ ca niśāmya lokaṃ nis-tandri-nidrārati-śoka-rogam /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

nando jarā-mṛtyu-vaśaṃ sadārtaṃ92 mene śmaśāna-pratimaṃ nṛ-lokam // 10.33 // (EHJ: 10.34)


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bhadrā)

aindraṃ vanaṃ tac-ca dadarśa nandaḥ samantato vismaya-phulla-dṛṣṭiḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

harṣānvitāś-cāpsarasaḥ parīyuḥ sagarvam-anyonyam-avekṣamāṇāḥ93 // 10.34 // (EHJ: 10.35)


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ārdrā)

sadā yuvatyo madanaika-kāryāḥ sādhāraṇāḥ puṇya-kṛtāṃ vihārāḥ94 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

divyāś-ca nir-doṣa-parigrahāś-ca tapaḥ-phalasyāśrayaṇaṃ surāṇām // 10.3595 // (EHJ: 10.36)


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

tāsāṃ jagur-dhīram-udāttam96-anyāḥ padni kāś-cil-lalitaṃ babhañjuḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

anyonya-harṣān nanṛtus97-tathānyāś-citrāṅga-hārāḥ98 stana-bhinna-hārāḥ // 10.36 // (EHJ: 10.37)


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Rāmā)

pūrvaṃ tapo-mūlya-parigraheṇa99 svarga-krayārthaṃ100 kṛta-niścayānām /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

manāṃsi101 khinnāni tapo-dhanānāṃ haranti yatrāpsaraso laḍantyaḥ102 // 10.37 // (EHJ: 10.33103)


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Vāṇī)

kāsāṃ-cid-āsāṃ104 vadanāni rejur-vanāntarebhyaś-cala-kuṇḍalāni /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vyāviddha-parṇebhya ivākarebhya105 padmāni kādamba-vighaṭṭitāni106 // 10.38 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bhadrā)

tāḥ niḥsṛtāḥ prekṣya vanāntarebhyas-taḍit-patākā iva toya-debhyaḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

nandasya rāgeṇa tanur-vivepe107 jale cale candramasaḥ prabheva // 10.39 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Mālā)

vapuś-ca divyaṃ laliś-ca108 ceṣṭās-tataḥ sa tāsāṃ109 manasā jahāra110 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kautūhalāvarjitayā ca dṛṣṭyā saṃśleṣa-tarṣād-iva jāta-rāgaḥ // 10.40 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Kīrti)

sa jāta-tarṣo 'psarasaḥ pipāsus-tat-prāptaye 'dhiṣṭhita111-viklavārtaḥ /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

lolendriyāśvena112 mano-rathena jehrīyamāṇo113 na dhṛtiṃ cakāra // 10.41 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ṛddhi)

yathā manuṣyo114 malinaṃ 115hi vāsaḥ kṣāreṇa bhūyo malinī-karoti /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

mala-kṣayārtha116 na malodbhavārtha117 rajas-tathāsmai munir-ācakarṣa118 // 10.42 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

doṣāś-ca kāyād bhiṣag-ujjihīrṣur119-bhūyo yathā kleśayituṃ yateta /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

rāgaṃ tathā tasya munir-jighāṃsur-bhūyastaraṃ rāgam-upānināya // 10.43 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Māyā)

dīpa-prabhā120 hanti yathāndhakāre121 sahasra-raśmer-uditasya dīptiḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

manuṣya-loke dyutim-aṅganānām-antar-dadhāty-apsarasāṃ tathā śrīḥ // 10.44 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Kīrti)

mahac-ca rūpaṃ svaṇu hanti122 rūpaṃ śabdo mahān123 hanti ca śabdam-alpam124 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

gurvī rujā hanti rujāṃ ca mṛdvīṃ125 sarvo mahān hetur-aṇor-vadhāya // 10.45 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ṛddhi)

muneḥ prabhāvāc-ca śaśāka nandas-tad-darśanaṃ soḍhum-asahyam126-anyaiḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

avītarāgasya hi durbalasya mano dahed-apsarasāṃ vapu-śrīḥ127 // 10.46 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bālā)

matvā tato nandam-udīrṇa-rāgaṃ128 bhāryānurodhād-apavṛtta-rāgam129 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

rāgeṇa rāgaṃ pratihantu-kāmo munir-virāgo giram-ity-uvāca130 // 10.47 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bhadrā)

etāḥ131 striyaḥ paśya divaukasas132-tvaṃ nirīkṣya133 ca brūhi yathārtha-tattvam134 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

etāḥ kathaṃ rūpa-guṇair-matāste sa vā jano yatra gataṃ manas-te // 10.48 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Ṛddhi)

athāpsarasv-eva135 niviṣṭa-dṛṣṭī rāgāgnināntar136-hṛdaye pradīptaḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sa-gadgadaṃ137 kāma-viṣakta-cetāḥ138 kṛtāñjalir-vākyam-uvāca nandaḥ // 10.49 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Buddhi)

haryaṅganāsau139 muṣitaika-dṛṣṭir-yadantare syāt-tava nātha vadhvāḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tad-antare 'sau kṛpaṇā vadhūs-te vapuṣmatīr-apsarasaḥ140 pratītya // 10.50 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Bālā)

āsthā yathā pūrvam-abhūn-na kā-cid-anyāsu me strīṣu niśāmya bhāryām141 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tasyāṃ tataḥ-samprati kā-cid-āsthā na me niśāmyaiva hi rūpam-āsām // 10.51 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Kīrti)

yathā pratapto mṛdunātapena dahyeta kaś-cin142 mahatānalena /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

rāgeṇa pūrvaṃ143 mṛdunābhitapto rāgāgninānena tathābhidahye // 10.52 //


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Indravajrā)

vāg-vāriṇāṃ144 māṃ pariṣiñca tasmād-yāvan-na dahye sa ivābja-śatruḥ145 /

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

rāgāgnir-adyaiva hi146 māṃ didhakṣuḥ147 kakṣaṃ sa-vṛkṣāgram148-ivotthito 'gniḥ // 10.53 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− Vaṁśastha 

prasīda sīdāmi vimuñca mā mune vasundharā149-dhairya na dhairyam150-asti me /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

asūn vimokṣyāmi151 vimukta-mānasa152 prayaccha vā vāg-amṛtaṃ153 mumūrṣave // 10.54 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− Vaṁśastha 

anartha-bhogena vighāta-dṛṣṭinā pramāda154-daṃṣṭreṇa tamo-viṣāgninā /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

ahaṃ hi daṣṭo hṛdi manmathāhinā155 vidhatsva tasmād-agadaṃ mahā-bhiṣak156 // 10.55 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− Vaṁśastha 

anena daṣṭo madanāhinā hi nā na kaś-cid-ā157tmany-anavasthita158 sthitaḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

mumoha vodhyor-hy159-acalātmano mano babhūva dhīmāṃś-ca sa śantanustanuḥ // 10.56 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− Vaṁśastha 

sthite160 viśiṣṭe tvayi saṃśraye śraye yathā na yāmīha vasan diśaṃ diśam161 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

yathā ca labdhvā162 vyasana-kṣayaṃ kṣayaṃ vrajāmi tan-me kuru śaṃsataḥ sataḥ // 10.57 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− Vaṁśastha 

tato jighāṃsur163-hṛdi tasya tat-tamas-tamo-nudo naktam-ivotthitaṃ tamaḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

maha-rṣi-candro164 jagatas-tamo-nudas-tamaḥ-prahīṇo nijagāda165 gautamaḥ166 // 10.58 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− Vaṁśastha 

dhṛtiṃ pariṣvajya vidhūya vikriyāṃ nigṛhya tāvac-chruta-cetasī śṛṇu /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

imā yadi prārthayase tvam-aṅganā167 vidhatsva śulkārtham168-ihottamaṃ tapaḥ // 10.59 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− Vaṁśastha 

imā hi śakyā169 na balān-na sevayā na saṃpradānena na rūpavattayā /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

imā hriyante khalu dharma-caryayā sacet praharṣaś-cara dharmam-ādṛtaḥ170 // 10.60 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− Vaṁśastha 

ihādhivāso divi daivataiḥ samaṃ vanāni171 ramyāṇy-ajarāś-ca yoṣitaḥ /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

idaṃ phalaṃ svasya śubhasya karmaṇo na dattam-anyena na cāpy-ahetutaḥ // 10.61 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− Vaṁśastha 

kṣitau manuṣyo dhanur-ādibhiḥ śramai172 striyaḥ kadā-cidd-hi labheta vā na vā /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

asaṃśayaṃ yat-tv-iha dharma-caryayā bhaveyur-etā divi puṇya173-karmaṇaḥ // 10.62 //


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− Vaṁśastha 

tad-apramatto niyame174 samudyato ramasva175 yady-apsaraso 'bhilipsase176 /

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑− ¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

ahaṃ ca te 'tra pratibhūḥ sthire vrate yathā tvam-ābhir-niyataṃ177 sameṣyasi // 10.63 //


⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−,¦⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑− Rucirā

ataḥ-paraṃ paramam-iti178 vyavasthitaḥ parāṃ179 dhṛtiṃ parama-munau180 cakāra saḥ /

⏑−⏑−,¦⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−,¦⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−

tato muniḥ pavana ivāmbarāt patan181 pragṛhya182 taṃ punar-agaman-mahī-talam // 10.64 //


saundaranande183 mahākāvye svarga-nidarśano184 nāma daśamaḥ sargaḥ185 /


1 Paper manuscript: bhāryya.

2 Paper manuscript: vivikṣuḥ(kṣu).

3 Paper manuscript: ayeta.

4 Paper manuscript: ayeta-dhairyyaṁ-mabhyurjjihīṣu-munir-ārjuhāva.

5 Paper manuscript: citta-stvalitaṁ.

6 Paper manuscript: ḍrī-vitato.

7 Paper manuscript: bhāryyāvidhāne.

8 Both palm-leaf and paper manuscripts have manaḥ. Shastri: malaṁ. Gurner: magraḥ.

9 EHJ says that the palm-leaf manuscript has manaṁ ('spikenard' ?), which seemed hardly possible. Assuming that the correct emendation was maṇim (pearl), EHJ considered in a note to the Sanskrit text that sādhur (whose later meanings include jeweller, as well as honest man) might mean jeweller – but he rejected this at the translation stage. EHJ also queried reading madgur (cormorant) and mīnam (fish). UoW: malaṃ jale sādhur. CSL: maniṁ jale sādhur.

10 Paper manuscript: ivojjihīṣuḥ.

11 Paper manuscript: grasanne.

12 Paper manuscript: pakṣeṁ saraḥ-pakīrṇāv-iva.

13 Both palm-leaf and paper manuscripts have prasravaṇodha.

14 Paper manuscript: kācana.

15 UoW: cāraṇā, faulty transcription (doesn't scan).

16 Paper manuscript: yuṣṭe.

17 Paper manuscript: hacidduṁma.

18 EHJ's original Sanskrit text has āgamya pārasya. Shastri/CSL/UoW: agamya pārasya.

19 Paper manuscript: tasthatu-dvīpa ivāmrarasya.

20 Paper manuscript: kuṁjāś-ca.

21 Paper manuscript: vibhūṣaṇa.

22 Paper manuscript: vāndreḥ.

23 Paper manuscript: śite.

24 Paper manuscript: sakṣipta.

25 Paper manuscript: mayuraḥ.

26 Paper manuscript omits bā.

27 Paper manuscript (and also possibly the palm-leaf manuscript): manaśilā. UoW: manaḥśīlā.

28 Paper manuscript: tāpī-kvatāso. Shastri: pītī-kvatāḍgo. EHJ: Query pītā-vṛtāṃso.

29 Paper manuscript: taṁtapta. Amended based on Shastri's conjecture.

30 Paper manuscript: rupyāṇgada.

31 The paper manuscript appears to have amvarasya or ambarasya, which EHJ rejects as making no sense. A proper name being required EHJ conjectured Āmbika as equivalent to Āmbikeya or Ganeśa whose hue is yellow. In a note to his translation he added “on further reflection I do not think it possible to restore the last word correctly.”

32 Paper manuscript: gāmi.

33 Paper manuscript: kṛtāpasadyaḥ. Amended based on Hultzsch's conjecture.

34 UoW: prasravaṇa.

35 Paper manuscript: ditsaṁ-pitṛbhyombu.

36 Paper manuscript: cchentuṁ.

37 Paper manuscript: śaṣāṇka(?).

38 Paper manuscript: kulongataḥ. Amended based on Gawronski's conjecture.

39 Paper manuscript: kirāte.

40 EHJ's original Sanskrit text, based on the palm-leaf manuscript, has pattra (feather) in line 2, but EHJ says in his notes to his English translation that he would rather retain the reading pitta (bile, gall), as per the paper manuscript. Shastri: piccojjvala. CSL: pittojjvala. UoW: pitrojjvala.

41 Paper manuscript: niṣmatur-uṇgāra.

42 FOLIO 17b STARTS HERE.

43 Paper manuscript: rejur-daśi-kirīnāṁ.

44 Paper manuscript: devadāru.

45 Gawronski: yebyaḥ.

46 UoW: mogha.

47 Paper manuscript: ivaśvarebhyaḥ.

48 Paper manuscript: tasmāt-tayūthād-alasāryamānām. EHJ's original Sanskrit text has apasāryamāṇāṃ (from apa-√sṛ, “to slip off from”), based on Shastri's conjecture. But in his English translation EHJ reverts to alasāryamāṇāṃ (from a-√las, "not to shine, to be weary, to flag”). CSL: alasāryamāṇāṃ.

49 Paper manuscript: saṁpasyataś. NB. The syllable sya has a mark above it in the manuscript, indicating an error.

50 Paper manuscript: vār.

51 Paper manuscript: kid (with ci added in margin).

52 Paper manuscript: maniṣtasyaniśasya(mya).

53 Paper manuscript: ki-cid-avekṣamānaḥ

54 Paper manuscript: vaja-gharasya.

55 Paper manuscript: citrān-sattāmam (with the numbers 2 and 1 above ttā and ma, indicating that the order of syllables should be changed, to make samattām).

56 Paper manuscript: ṣarṇām.

57 Paper manuscript: pratvacci.

58 Paper manuscript omits hi.

59 UoW: eva, faulty transcription (doesn't scan).

60 Paper manuscript: virāgāny.

61 Paper manuscript: atrāntavāny.

62 Paper manuscript: śruttmāṇi.

63 UoW: maṇin, faulty transcription (doesn't scan).

64 Paper manuscript: svargāmurūpāṇi.

65 Paper manuscript: vaiḍurya-nālāniva.

66 Paper manuscript: vajāṁkura.

67 Paper manuscript: uttame.

68 Paper manuscript: niskamya-talā-malinṣaḥ.

69 Paper manuscript: patrāyatāṃś-caiva taḥtāṃś-ca.

70 Palm-leaf manuscript: hetū-tsuṣirāṁ. Paper manuscript: hetun-mukhirā.

71 From the lanti of phalanti in 10.25 to the of rājāyate in 10.26 is missing from the paper manuscript per se, but the text is added below in handwriting that EHJ describes as resembling Kaithi.

72 Paper manuscript (but see above note): maṇibha-citrāh.

73 Paper manuscript (but see above note): vṛkṣāś-cakuśeyāś-ca.

74 Paper manuscript (but see above note): nadāś-ca.

75 Paper manuscript (but see above note) omits mya.

76 Paper manuscript (but see above note): guṇaivdhirājanājāyate.

77 Palm-leaf manuscript: śīla-halair-akṣinnais. Paper manuscript: śīla-phaler-akṣinnais.

78 Paper manuscript: tripiṣṭayantetra. UoW: triviṣṭapa-kṣetra.

79 FOLIO 18a STARTS HERE.

80 Paper manuscript/Shastri: śādaiś-ca pakṣair-atilohitāntair.

81 Paper manuscript: mmājiṣṭhakair.

82 Paper manuscript: rśijirikābhidhānā.

83 Paper manuscript: harai.

84 Paper manuscript: pijarābhiḥ.

85 Palm-leaf manuscript: dīptārgni.

86 Paper manuscript: dṛṣṭīr-vvapuṣākṣipantaḥ.

87 Palm-leaf manuscript: svanai (svarai?). Paper manuscript: svanai.

88 Paper manuscript: yatreṣu-treṣṭā-satataḥ.

89 Gawronski: nirārtayo.

90 Paper manuscript: karmmanir.

91 Paper manuscript: punya.

92 Paper manuscript: sadārtta.

93 Paper manuscript: avekṣamānāḥ.

94 Paper manuscript: vihāraḥ.

95 EHJ: Possibly this verse should follow EHJ 10.33.

96 Paper manuscript: januddhīrasudātum.

97 Paper manuscript: nanṛtuṁs.

98 Paper manuscript: citrāyahārā.

99 Palm-leaf manuscript: parirggraheṇa.

100 Palm-leaf manuscript: ssargga-krayārthaṃ. Paper manuscript: sargga-krayārtha.

101 Paper manuscript: manāsi.

102 Paper manuscript: ladantyaḥ.

103 This verse appears as 10.37 in both the palm-leaf and paper manuscripts. EHJ expressed doubts in his preface whether the verse might be spurious. In a note to his text, EHJ explained that “yatra and the contents of this verse show that, if genuine, it is part of the description of Paradise and I have accordingly put it in at this, the obvious place for it [i.e. after 10.32].”

104 Paper manuscript: kāsā-tridāsāṁ.

105 Paper manuscript: ivākarebhya.

106 Amended by EHJ from kādamba-vighaṭṭitāni (“goose-ravaged”?) to kāraṇḍava-ghaṭṭitāni (“duck-dunked”?). At the translation stage EHJ reflected that the amendation was perhaps hardly necessary since the Indian lexica give kāraṇḍava (MW: a sort of duck) and kādamba (MW: a kind of goose with dark-grey wings) as synonymous. CSL/UoW: kāraṇḍava-ghaṭṭitāni.

107 Paper manuscript: tanurvvivepe.

108 Paper manuscript: lalitāca.

109 Paper manuscript: tāṁsāṁ.

110 Paper manuscript: jaḍāra.

111 Paper manuscript: viṣṭhita. Amended based on Shastri's conjecture.

112 Paper manuscript: lolendriyāśvena.

113 Paper manuscript: jehrīṣamāṇo.

114 Paper manuscript: manuṣyā.

115 FOLIO 18b STARTS HERE.

116 Paper manuscript: kṣayārtha.

117 Paper manuscript: -vārtha.

118 Paper manuscript: ācakerṣa.

119 Paper manuscript: doṣāś-va kāyā-bhiṣag-ujjigīrṣu. Shastri: doṣāṃś-ca kāyād bhiṣag-ujjihīrṣur. EHJ followed Shastri's emendation, but queried ujjighāṁsu.

120 Paper manuscript: prabhā.

121 Paper manuscript: yathātrakāre. The last syllable, re, has a mark above it in the manuscript, indicating an error. Shastri: kāle.

122 Paper manuscript: svanuhaṁtu.

123 Paper manuscript: savye(?)mahā.

124 Paper manuscript: śavdam-ālpam.

125 Paper manuscript: rujāṁ-samṛdvī.

126 Paper manuscript: nandas-tarddanaṃśoḍhum-aśahyam. Amended based on Shastri's conjecture.

127 Paper manuscript: vapu-śrīḥ.

128 Paper manuscript: rāga.

129 Paper manuscript: rāgām.

130 Paper manuscript: giramṛtyuvāca.

131 Paper manuscript: etā.

132 Both palm-leaf and paper manuscripts have divokasas.

133 Paper manuscript: nirīkṣa.

134 Paper manuscript/Shastri: yathāthatatvaṁ.

135 Both palm-leaf and paper manuscripts omit visarga (ḥ).

136 Palm-leaf manuscript: rāgārgnināntar.

137 Paper manuscript: sa-gaṇgadaṁ.

138 Paper manuscript: catāḥ.

139 Paper manuscript: haryyaṅgaṇāsau.

140 Paper manuscript: epsarasaḥ.

141 Paper manuscript: bhāryyā.

142 Paper manuscript: dahyekṣebhakākaścin.

143 Paper manuscript: pūrvva.

144 Paper manuscript: vādhvāriṇā.

145 EHJ translated as abja-ketuḥ, [the god of] the fish-banner, i.e., Kāma. In a note to his Sanskrit text, however, EHJ considered that abja-śatruḥ might = mīnaripu (The Fishes' Foe) which, in view of 8.44, seems highly probable.

146 UoW: hiṃ.

147 Paper manuscript: dadhakṣuḥ.

148 Palm-leaf manuscript: sa-vṛkṣārgnam.

149 Paper manuscript: vasuddharā.

150 Paper manuscript: yairyam.

151 Palm-leaf manuscript: asūd vimokśyāmi. Paper manuscript: asud vri(?)mokśāmi. (Variant not clearly legible.)

152 Both palm-leaf and paper manuscripts have mānasaḥ. Amended based on Gawronski's conjecture.

153 Paper manuscript: prapaccha vācāgamṛtaṃ.

154 Paper manuscript: anartha-bhogena vivy(?)ātadṛṣṭiṇā prasāda. (Variant not clearly legible.) The ṇā has a mark above it in the manuscript, indicating an error – the error being ṇā for .

155 Paper manuscript: manmathāhino.

156 Paper manuscript: agataṁ mahābhiṣek.

157 FOLIO 19a STARTS HERE.

158 Both palm-leaf and paper manuscripts have sthitas.

159 Both palm-leaf and paper manuscripts have voddhyor-ha. Jacobi: pāndor-hi. Hultzsch: voḍhor-hi. UoW: bodhyor-hy. EHJ's emendation is based on Gawronski's conjecture.

160 Paper manuscript: sthita.

161 Palm-leaf manuscript: yāmīṁ vaḍu san diśaṃ. Paper manuscript: yomīvaḍu san disaṃ (with a mark above the final saṁ in the manuscript, indicating an error). Shastri: yāyī. Gawronski: yāyāṁ. In a note to his Sanskrit text, EHJ states that the 2nd pāda (b) cannot be right: “There is no such word as saṁdis ; so b must have diśam diśam. If b contains a finite verb, it should be in the present indicative to correspond with vrajāmi, also governed by yathā ; for to read agental nouns in b and c governing accusatives (i.e. yāyī in b and labdhā in c) is a desperate resource. Evidently one must read yami in b. Yāmīva does not make sense and the long syllable is only to be got by reading iha for iva. I have therefore transposed vahu and dropped the subscript u. The sense I take to be that Nanda prays to be released from repeated rebirth in the world of men and to obtain the abode of bliss among the Apsarases.Both CSL and UoW follow EHJ's amendments in their transliterations.

162 Both palm-leaf and paper manuscripts have lavdhā. Amended based on the conjectures of Hultzsch and Speyer.

163 Paper manuscript: jighāṁśrur.

164 Paper manuscript: cakṣo (cañco?).

165 Paper manuscript: nijagāma.

166 Both palm-leaf and paper manuscripts have gotamaḥ.

167 Paper manuscript: prāthayase tvam-aganā.

168 UoW: śuklārtham, faulty transcription.

169 Palm-leaf manuscript: śakyān. Paper manuscript: śaktyān. Shastri: śakyan. Hultzsch: śakyaṁ harituṁ.

170 Paper manuscript: dharmmemādṛtaḥ.

171 Paper manuscript: vanāmi.

172 Palm-leaf manuscript: śramai. Paper manuscript: manuṣyā dhanur-ābhiḥ śramai.

173 Paper manuscript: punya.

174 Paper manuscript has ni twice.

175 Gawronski: carasva. EHJ: query yatasva?

176 Palm-leaf manuscript: 'bhili(la)psase. Paper manuscript: 'bhilapsase. EHJ: A correction in the palm-leaf manuscript, possibly by the original copyist, points to 'bhilapsyase.

177 UoW: tvamābhiniyataṃ.

178 Paper manuscript: paraṁmam-iti.

179 Paper manuscript: parā.

180 Paper manuscript: manau.

181 Palm-leaf manuscript: patat.

182 Paper manuscript: parama ivāmbarāt patat prasṛjya.

183 Paper manuscript: saundarānanda.

184 Paper manuscript: vasvargga-nidaśano.

185 UoW: saundarananda mahākāvye "svargadarśana" nāma daśama sarga samāpta.|Swimming| |About Us| |Alexander Work| |Reflexes| |Sitting-Zen| |Fees| |Contact Us| |Internet Links| |Books| |Articles| |Storehouse|