Mindful Swimming with Chie Cross
SwimmingAbout UsAlexander WorkReflexesSitting-ZenFeesContact UsInternet LinksBooksArticlesStorehouse

 
−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Sālā)

ā janmano janma1-jarānta-gasya2 tasyātmajasyātma-jitaḥ sa rājā

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ahany-ahany-artha-gajāśva-mitrair-vddhiṁ yayau sindhur-ivāmbu-vegaiḥ || 2.1⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Upendravajrā)

dhanasya ratnasya ca tasya tasya ktāktasyaiva ca3 kāñcanasya

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tadā hi naikān-sa nidhīn-avāpa4 manorathasyāpy-atibhāra-bhūtān || 2.2−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Buddhi)

ye padma-kalpair-api ca dvipendrair-na maṇḍalaṁ śakyam-ihābhinetum

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

madotkaṭā haimavatā gajās-te vināpi yatnād-upatasthur-enam || 2.3−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Bhadrā)

nānāṅka-cihnair-nava-hema-bhāṇḍair-vibhūṣitair5-lamba-saṭais-tathānyaiḥ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

saṁcukṣubhe cāsya puraṁ turaṅgair-balena maitryā ca dhanena cāptai6 || 2.4−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Sālā)

puṣṭāś-ca tuṣṭāś-ca tathāsya7 rājye sādhvyo 'rajaskā guṇavat-payaskāḥ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

udagra-vatsaiḥ sahitā8 babhūvur-bahvyo bahu-kṣīra-duhaś-ca gāvaḥ || 2.5−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Sālā)

madhya-sthatāṁ tasya ripur-jagāma madhya-stha9-bhāvaḥ prayayau suhttvam

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

viśeṣato dārḍhyam-iyāya mitraṁ dvāv-asya pakṣāv-aparas-tu nāsa10 || 2.6⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Haṁsī)

tathāsya mandānila-megha-śabdaḥ saudāminī-kuṇḍala-maṇḍitābhraḥ11

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vināśma-varṣāśani-pāta-doṣaiḥ kāle ca deśe pravavarṣa devaḥ || 2.7⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Mālā)

ruroha sasyaṁ12 phalavad-yathārtu tadāktenāpi kṣi-śrameṇa

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tā eva cāsyauṣadhayo13 rasena sāreṇa caivābhyadhikā babhūvuḥ || 2.8⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Ārdrā)

śarīra-saṁdeha-kare 'pi kāle saṁgrāma-saṁmarda iva pravtte

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

svasthāḥ sukhaṁ caiva nirāmayaṁ ca prajajñire garbha-dharāś-ca14 nāryaḥ || 2.9⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Ārdrā)

pṛthag vratibhyo vibhave 'pi garhye15 na prārthayanti sma narāḥ parebhyaḥ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

abhyarthitaḥ sūkṣma-dhano 'pi cāryas16 tadā na kaś-cid-vimukho babhūva || 2.10−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Indravajrā)

gauravo17 bandhuṣu nāpy-adātā naivāvrato nāntiko na hiṁsraḥ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

āsīt-tadā kaś-cana tasya rājye rājño yayāter-iva nāhuṣasya || 2.11−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Indravajrā)


udyāna-devāyatanāśramāṇāṁ kūpa-prapā-puṣkariṇī-vanānām

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

cakruḥ kriyās-tatra ca dharma-kāmāḥ pratyakṣataḥ svargam-ivopalabhya || 2.12−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Bālā)

muktaś-ca durbhikṣa-bhayāmayebhyo hṣṭo janaḥ svarga ivābhireme

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

patnīṁ patir-vā mahiṣī patiṁ vā parasparaṁ na vyabhiceratuś-ca || 2.13−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Indravajrā)

kaś-cit-siṣeve rataye na kāmaṁ kāmārtham-arthaṁ na jugopa kaś-cit

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kaś-cid-dhanārthaṁ na cacāra dharmaṁ dharmāya kaś-cin-na cakāra hiṁsām || 2.14−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Bālā)

steyādibhiś-cāpy-aribhiś18-ca naṣṭaṁ svasthaṁ sva-cakraṁ para-cakra-muktam

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kṣemaṁ subhikṣaṁ ca babhūva tasya purānaraṇyasya19 yathaiva rāṣṭre || 2.15⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Chāyā)

tadā hi taj-janmani tasya rājño manor-ivāditya-sutasya rājye

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

cacāra harṣaḥ praṇanāśa pāpmā jajvāla dharmaḥ kaluṣa20 śaśāma || 2.16−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Sālā)

evaṁ-vidhā rāja-sutasya tasya21 sarvārtha-siddhiś-ca yato babhūva

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tato npas-tasya sutasya nāma sarvārtha-siddho 'yam-iti pracakre || 2.17−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Bālā)

devī tu māyā vibudharṣi-kalpaṁ dṣṭvā viśālaṁ tanaya-prabhāvam

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

jātaṁ praharṣaṁ na śaśāka soḍhuṁ tato 'vināśāya22 divaṁ jagāma || 2.18⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Kīrti)

tataḥ kumāraṁ sura-garbha-kalpaṁ snehena bhāvena ca nirviśeṣam

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

māt-ṣvasā māt-sama-prabhāvā saṁvardhayām-ātmajavad-babhūva || 2.19⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Chāyā)

tataḥ sa bālārka ivodaya-sthaḥ samīrito vahnir-ivānilena

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

krameṇa samyag-vavdhe kumāras-tārādhipaḥ pakṣa ivātamaske || 2.20⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Haṁsī)

tato mahārhāṇi ca candanāni ratnāvaliś23-cauṣadhibhiḥ sagarbhā24

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

mga-prayuktā25 rathakāś-ca26 haimā27 ācakrire 'smai suhd-ālayebhyaḥ || 2.21

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Chāyā)

vayo-'nurūpāṇi ca bhūṣaṇāni hiraṇ-mayā hasti-mgāśvakāś-ca28

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

rathāś-ca gavo vasana-prayuktā tantrīś-ca29 cāmīkara-rūpya-citrā30 || 2.22−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Vāṇī)

evaṁ sa tais-tair-viṣayopacārair-vayo-'nurūpair-upacaryamāṇaḥ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

bālo 'py-abāla-pratimo babhūva dhtyā ca śaucena dhiyā śriyā ca || 2.23⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Kīrti)

vayaś-ca kaumāram-atītya madhyaṁ samprāpya bālaḥ sa hi rāja-sūnuḥ31

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

alpair-ahobhir-bahu-varṣa-gamyā jagrāha vidyāḥ sva-kulānurūpāḥ || 2.24


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Bālā)

naiḥśreyasaṁ tasya tu bhavyam-arthaṁ śrutvā purastād-asitān32-maharṣeḥ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kāmeṣu saṅgaṁ janayāṁ-babhūva vanāni yāyād-iti śākya-rājaḥ33 || 2.25⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Haṁsī)

kulāt-tato 'smai sthira-śīla-yuktāt34-sādhvīṁ vapur-hrī-vinayopapannām

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yaśodharāṁ nāma yaśo-viśālāṁ vāmābhidhānāṁ35 śriyam-ājuhāva || 2.26−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Vāṇī)

vidyotamāno vapuṣā pareṇa36 sanatkumāra-pratimaḥ kumāraḥ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sārdhaṁ tayā śākya-narendra-vadhvā śacyā sahasrākṣa ivābhireme || 2.27−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Vāṇī)

kiṁ-cin-manaḥ-kṣobha-karaṁ pratīpaṁ kathaṁ-na37 paśyed-iti so 'nucintya

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vāsaṁ npo vyādiśati38 sma tasmai harmyodareṣv-eva na bhū-pracāram || 2.28⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Kīrti)

tataḥ śarat-toyada-pāṇḍareṣu bhūmau vimāneṣv-iva rañjiteṣu

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

harmyeṣu sarvartu-sukhāśrayeṣu strīṇām-udārair-vijahāra tūryaiḥ || 2.29⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Haṁsī)

kalair-hi cāmīkara-baddha-kakṣair-nārī-karāgrābhihatair-mdaṅgaiḥ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

varāpsaro-ntya-samaiś-ca ntyaiḥ kailāsa-vat-tad-bhavanaṁ rarāja || 2.30−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Vāṇī)

vāgbhiḥ kalābhir-lalitaiś-ca hāvair39-madaiḥ sakhelair-madhuraiś-ca hāsaiḥ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

taṁ tatra nāryo ramayāṁ-babhūvur-bhrūvañcitair-ardha-nirīkṣitaiś-ca || 2.31⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (ddhi)

tataḥ sa40 kāmāśraya-paṇḍitābhiḥ strībhir-ghīto rati-karkaśābhiḥ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vimāna-pṣṭhān-na mahīṁ jagāma vimāna-pṣthād-iva puṇya-karmā || 2.32⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Haṁsī)

npas-tu tasyaiva vivddhi-hetos-tad-bhāvinārthena ca codyamānaḥ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śame 'bhireme virarāma pāpād-bheje damaṁ saṁvibabhāja sādhūn || 2.33−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Vāṇī)

nādhīravat kāma-sukhe sasañje na saṁrarañje viṣamaṁ jananyām

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dhtyendriyāśvāṁś-capalān vijigye bandhūṁś-ca paurāṁś-ca guṇair-jigāya || 2.34−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Indravajrā)

nādhyaiṣṭa duḥkhāya parasya vidyāṁ jñānaṁ śivaṁ yat-tu tad-adhyagīṣṭa

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

svābhyaḥ prajābhyo hi yathā tathaiva sarva-prajābhyaḥ śivam-āśaśaṁse || 2.35−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Buddhi)

41bhaṁ bhāsura cāṅgirasādhidevaṁ42 yathāvad-ānarca tad-āyuṣe saḥ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

juhāva havyāny-akśe kśānau dadau dvi-jebhyaḥ kśana43 ca gāś-ca || 2.36−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Indravajrā)

sasnau śarīraṁ pavituṁ manaś-ca tīrthāmbubhiś-caiva guṇāmbubhiś-ca

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑

vedopadiṣṭaṁ samam-ātmaja44 ca somaṁ papau śānti-sukhaṁ ca hārdam || 2.37−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−     Upajāti (Bhadrā)

sāntvaṁ babhāṣe na ca nārthavad-yaj-jajalpa tattvaṁ na ca vipriyaṁ yat

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sāntvaṁ hy-atattva45 paruṣaṁ ca tattvaṁ hriyāśakann46-ātmana eva vaktum || 2.38−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Māyā)

iṣṭeṣv-aniṣṭeṣu ca kārya-vatsu na rāga-doṣāśrayatāṁ prapede

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śivaṁ siṣeve 'vyavahāra-labdhaṁ47 yajñaṁ hi mene na tathā yathāvat48 || 2.39−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Bālā)

āśāvate cābhigatāya sadyo deyāmbubhis-tarṣam-acecchidiṣṭa

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yuddhād-te vtta-paraśvadhena49 dvi-darpam50-udvttam-abebhidiṣṭa || 2.40−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Indravajrā)

ekaṁ vininye sa jugopa sapta saptaiva tatyāja rarakṣa pañca

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

prāpa tri-vargaṁ bubudhe tri-vargaṁ51 jajñe dvi-vargaṁ prajahau dvi-vargam || 2.41⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Haṁsī)

ktāgaso 'pi pratipādya vadhyān-nājīghanan52-nāpi ruṣā dadarśa

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

babandha sāntvena phalena caitāṁs53-tyāgo 'pi teṣāṁ hy-anayāya-dṣṭaḥ || 2.42−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Rāmā)

ārṣāṇy-acārīt-parama-vratāni vairāṇy-ahāsīc54-cira-saṁbhtāni

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yaśāṁsi cāpad-guṇagandhavanti55 rajāṁsy56-ahārsīn-malinī-karāṇi || 2.43⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Upendravajrā)

na cājihīrṣīd-balim-apravttaṁ na cācikīrṣīt57-para-vastv-abhidhyām

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

na cāvivakṣīd-dviṣatām-adharmaṁ na cādidhakṣīdd58-hdayena manyum || 2.44−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Rāmā)

tasmiṁs-tathā bhūmi-patau pravtte bhtyāś-ca paurāś-ca tathaiva ceruḥ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śamātmake59 cetasi viprasanne prayukta-yogasya yathendriyāṇi || 2.45−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Vāṇī)

kāle tataś-cāru-payo-dharāyāṁ yaśodharāyā sva-yaśo-dharāyām

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śauddhodane-rāhu-sapatna-vaktro jajñe suto rāhula eva nāmnā || 2.46⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Upendravajrā)

atheṭa-putraḥ parama-pratītaḥ kulasya vddhiṁ prati bhūmi-pālaḥ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yathaiva putra-prasave nananda tathaiva pautra-prasave nananda || 2.47−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Indravajrā)

putrasya60 me putra-gato mamaiva61 snehaḥ kathaṁ syād-iti jāta-harṣaḥ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kāle sa taṁ taṁ vidhim-ālalambe putra-priyaḥ svargam-ivārurukṣan || 2.48−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Indravajrā)

sthitvā pathi prāthama-kalpikānāṁ rājarṣabhāāṁ62 yaśasānvitānām

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śuklāny-amuktvāpi tapāṁsy-atapta yajñaiś ca hiṁsā-rahitair-ayaṣṭa63 || 2.49⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Chāyā)

ajājvaliṣṭātha64 sa puṇya-karmā npa-śriyā caiva tapaḥ-śriyā ca

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kulena vttena dhiyā ca dīptas-tejaḥ sahasrāṁśur-ivotsiskṣuḥ || 2.50−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Buddhi)

svāyaṁbhuvaṁ cārcikam-arcayitvā jajāpa putra-sthitaye65 sthita-śrīḥ

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

cakāra karmāṇi ca duṣkarāṇi prajāḥ siskṣuḥ ka ivādi-kāle || 2.51−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Buddhi)

tatjyāja śastraṁ vimamarśa66 śāstraṁ śamaṁ67 siṣeve niyamaṁ viṣehe

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vaśīva kaṁ-cid-viṣayaṁ na bheje piteva sarvān-viṣayān dadarśa || 2.5268⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Kīrti)

babhāra rājyaṁ sa hi putra-hetoḥ putraṁ kulārthaṁ yaśase kulaṁ tu

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

svargāya śabdaṁ divam-ātma-hetor-dharmārtham-ātma-sthitim-ācakṣa69 || 2.53−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Bālā)

evaṁ sa dharmaṁ vividhaṁ cakāra sadbhir-nipāta70 śrutitaś-ca siddham

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dṣṭvā katha71 putra-mukhaṁ suto me vanaṁ na yāyād-iti nāthamānaḥ || 2.5472⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Ārdrā)

rirakṣiṣantaḥ śriyam-ātma-saṁsthā73 rakṣanti putrān bhuvi bhūmi-pālāḥ

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

putraṁ narendraḥ sa tu dharma-kāmo rarakṣa dharmād-viṣayeṣu muñcan74 || 2.55⏑⏑⏑⏑⏑⏑ −−,−⏑−−⏑−−    Mālinī

vanam-anupama-sattvā bodhisattvās-tu sarve

⏑⏑⏑⏑⏑⏑ −−,−⏑−−⏑−−

viṣaya-sukha-rasa-jñā jagmur-utpanna-putrāḥ |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑ −−,−⏑−−⏑−−

ata upacita-karmā rūḍha-mūle 'pi hetau

⏑⏑⏑⏑⏑⏑ −−,−⏑−−⏑−−

sa ratim-upasiṣeve bodhim-āpan-na-yāvat || 2.56iti buddha-carite mahā-kāvye 'ntaḥ-pura-vihāro nāma dvitīyaḥ sargaḥ || 2 ||1 Old Nepalese manuscript: janme. FOLIO 6 of the Old Nepalese manuscript ends here. Since EHJ did not have access to fol. 7 and 8 (i.e. the 7th and 8th of the 55 palm-leaves of the old Nepalese manuscript), from here to 2.35 he relied upon EB Cowell's text, which was based on three manuscripts that preserved the transcript which Amṛtananda took from fol. 7 and 8 before those leaves were lost.

2 Cowell: kasya.

3 Cowell's manuscripts have kṛtasyākṛtasyeva.

4 Cowell: naikātmanidhīn avāpi. Amended based on Kern's conjecture.

5 Cowell: abhūṣitair. Kern: ābhūṣitair.

6 Cowell's manuscripts have cāptiḥ.

7 Cowell: tadāsya.

8 Cowell's manuscripts have udagra-vatsā-sahitā.

9 Cowell': sva.

10 Cowell: nāśam.

11 Cowell: maṇḍitāṅgaḥ.

12 Cowell: samyak.

13 Cowell: caivauṣadhayo. EHJ noted that the three evas in Cowell's second line were hardly possible.

14 EHJ noted that the difference between Cowell's text and the Tibetan translation is so great in the 4th pāda that EHJ thought that the old Nepalese manuscript must have been only partly legible when Amṛtānanda copied it, causing him to insert a guess of his own. On the basis of the Tibetan translation, therefore, EHJ amended garbha-dharāś-ca to kāla-vaśena, “in due time.”

15 Cowell: yac-ca pratibhvo vibhave 'pi śakye. Cowell's original manuscript had pratibhyo; he notedI read pratibhvo, though it should be pratibhuvo.”

16 Cowell: cāyam.

17 Cowell: nāśo vadho. EHJ's amendment, based on the Tibetan translation, is also supported by the Chinese translation, which has 無慢, “there was no insolence/laziness.”

18 Cowell: abhitaś.

19 Cowell's manuscript has purāny araṇyasya. Cowell amended to purāny araṇyāni, following the conjecture of Gawronski and Sovani.

20 Cowell queried whether kaluṣaḥ should be amended to kaluṣaṁ. EHJ's Sanskrit text has kaluṣaḥ but in a footnote to his translation EHJ thought that Cowell was probably right in conjecturing kaluṣaṁ.

21 EHJ amended Cowell's rāja-sutasya tasya to rāja-kulasya saṁpat (realization/fulfillment of the royal line) and added in a footnote to his translation: “Cowell's text in a is so weak and differs so much from the Tibetan translation that evidently the old Nepalese manuscript was partly illegible here. I accordingly accept the Tibetan translation's reading, which ... explains how the old Nepalese manuscript was misread.” The Chinese translation, however, though it is generally by no means reliable, does appear to support Cowell's text here. 今王生太子 (“Now the king-begotten prince...”) mirrors Cowell's text almost word for word.

22 EHJ amended Cowell's tato 'vināśāya to tato nivāsāya.

23 Both EB Cowell and EHJ have ratnāvalīḥ (accusative, plural). Taking ācakrire in the 4th pāda to be passive, however, requires ratnāvaliḥ (nominative, singular).

24 EBC and EHJ have sagarbhāḥ (accusative).

25 EBC and EHJ have prayuktā (accusative).

26 EBC and EHJ have rathakāṁṣ-ca (accusative).

27 EBC and EHJ have haimān (accusative). This sandhi form (for -āḥ + ā-) looks somewhat suspect as it does not seem to appear in Saundara-nanda or elsewhere in Buddhacarita. On the other hand, to take ācakrire as transitive (i.e., ātmanepada; the middle voice) without any clear specification of who the subject was, appears even less characteristic of Aśvaghoṣa – who does not generally leave loose ends dangling. EHJ himself was aware of the problem; see following note.

28 Cowell also had hiraṇ-mayā hasti-mgāśvakāś-ca (nominative). EHJ put this into the accusative (hiraṇ-mayān hasti-mgāśvakāṁś-ca), and noted: “The words in this verse must be in the same case as in 21, so I have put them all into the accusative. But ācakrire might be passive and then all should go into the nominative.”

29 Cowell's manuscripts have rathāś-ca gāvo vasana-prayuktā tantrīś-ca. Cowell amended to rathāś-ca gāvo vasana-prayuktā gantrīś-ca. EHJ noted that “Cowell's text is too much at variance with T [the Tibetan translation] to be authentic” and amended to rathāṁś-ca go-putraka-saṁprayuktān putrīś-ca.

30 EBC and EHJ both have citrāh (nom./acc. pl. f.). The amendment is based on taking tantrīḥ (a string by which calves were tethered) as nominative singular feminine.

31 Two of the manuscripts omit the 2nd pāda. EHJ amended to vayaś-ca kaumāram-atītya samyak saprāpya kāle pratipatti-karma, “He passed through infancy and in course of time duly underwent the ceremony of initiation.”

32 CSL: asitād.

33 Cowell: vṛddhir bhavac chākyakulasya rājñāḥ. Two of the manuscripts omit the 4th pāda.

34 Cowell: śīla-saṁyutāt.

35 Cowell: tulyābhidhānāṁ. Two of the manuscripts have tāmābhidhānāṁ.

36 Cowell: athāparaṁ bhūmi-pateḥ priyo yaṁ, which appears in the margin of one of the manuscripts. All of the manuscripts in their text have pūyāpareṇa, so that the pāda is six syllables short. In a note to his translation, EHJ asserted: “The restoration of a is certain, cp. Jāt, xix, 19, vidyotamānaṁ vapuṣā śriyā ca.”

37 Cowell: ca.

38 Cowell: hy-ādiśati.

39 Cowell: hārair (amended in one manuscript to hāvair).

40 Cowell: tataś-ca.

41 FOL 9 STARTS HERE.

42 Old Nepalese manuscript (much rubbed): bhāṣ[?]ura cāṅgir[?]asādhidai[?de?]vaṁ.

43 Old Nepalese manuscript: kṛṣanañ ca.

44 Old Nepalese manuscript: ātmañjaṇ ca.

45 Old Nepalese manuscript: atatva

46 Old Nepalese manuscript: hriyāsakan.

47 According to EHJ, the old Nepalese manuscript has vyavahāra-labdhaṁ. In Cowell's text this is rendered 'vyavahāra-labdhaṁ – i.e. avyavahāra-labdhaṁ (“obtained without doing”). EHJ amended to vyavahāra-suddhaṁ (“free of doing”; EHJ: “purity of justice”).

48 The old Nepalese manuscript, and Cowell's manuscripts (originally copied therefrom), have yathāvat. EHJ amended to yathāvat based on Formichi's conjecture.

49 Old Nepalese manuscript: -paraśvavena.

50 Old Nepalese manuscript: dvi-darppam. EBC amended to dvi-darpam and translated as “double pride,” while noting that Professor Kielhorn would suggest dviḍ-darpam (“enemy pride”).

51 Old Nepalese manuscript: t[?]ivarggaṁ.

52 Old Nepalese manuscript: nājīghanat.

53 Old Nepalese manuscript: caitaṁ.

54 Old Nepalese manuscript: ahāsīṁś-cira.

55 Old Nepalese manuscript: guṇavāndhavanti.

56 Old Nepalese manuscript: rajāṁsv.

57 Old Nepalese manuscript: na cācikīṣīt.

58 Old Nepalese manuscript: na cāvidhakṣīd. EHJ amended, based on Finot's conjecture, to na cāvivakṣīd. Cowell: na cādididhakṣīd. Kielhorn: na cābibhakṣīd. EHJ notes that the verb in d is unceratin but avivakṣīt, from vah, corresponds fairly with the Tibetan translation and is the soundest paleographically.

59 Old Nepalese manuscript: samātmake.

60 Old Nepalese manuscript: puta(?tra?)sya. Hartmann's fragment, which begins here, confirms the reading putrasya.

61 Old Nepalese manuscript/EBC: mamaiva. EHJ amended to mameva. CSL: mameva.

62 Old Nepalese manuscript: rājarṣabhānāṁ.

63 Old Nepalese manuscript: ayaṣṭaḥ.

64 Old Nepalese manuscript: ajajvaliṣṭātha.

65 Old Nepalese manuscript: jajāya putraḥ-sthitaye (with mark over visarga to show error).

66 Old Nepalese manuscript: vimamarṣa. Both EHJ and EBC amended to vimamarśa.

67 Old Nepalese manuscript: samaṁ. Both EHJ and EBC amended to śamaṁ.

68 Salomon notes that the correspondence with the numbering in EHJ's text may indicate that EHJ's suspicions about the authenticity of BC2.15, which is absent from the Chinese translation, are not justified (unless BC2.15 were an interpolation which was introduced into the text at a very early stage, before the separation of the Nepalese and Central Asian recensions).

69 The old Nepalese manuscript, as EHJ read it, had ācakāṁkṣaṁ. EHJ amended to ācakāṅkṣa. Hartmann's fragment has -kāṁkṣe. Salomon notes that “the final anusvāra is very likely a miscopying for the diacritic vowel e, a common error, so that we can assume that the Central Asian reading, i.e., ācakāṅkṣe, is the original one and that EHJ's emendation here was probably erroneous.”

70 Old Nepalese manuscript: niyātāṁ. EBC also has nipātaṁ (presumably as a result of amendment by Amṛtananda).

71 Old Nepalese manuscript: katha.

72 The numeral 5 marks the end of Hartmann's fragment.

73 Old Nepalese manuscript: ātma-saṁsthā. EBC accepted ātma-saṁsthāḥ [modifying bhūmi-pālāḥ], but queried ātma-saṁsthām [modifying śriyam]. EHJ amended to ātma-saṁsthām.

74 Old Nepalese manuscript: viṣayeṣv amuñcan. EBC amended to viṣayeṣv amuñcat. EHJ noted that he did not follow EBC's reading because the collocation of perfect (rarakṣa) and imperfect (amuñcat) was awkward.


|Swimming| |About Us| |Alexander Work| |Reflexes| |Sitting-Zen| |Fees| |Contact Us| |Internet Links| |Books| |Articles| |Storehouse|