Mindful Swimming with Chie Cross
SwimmingAbout UsAlexander WorkReflexesSitting-ZenFeesContact UsInternet LinksBooksArticlesStorehouse

 ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

tataḥ kadā-cin-mṛdu-śādvalāni pus-kokilonnādita-pādapāni1 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śuśrāva padmākara-maṇḍitāni gītair2 nibaddhāni sa kānanāni3 || 3.1−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)

śrutvā tataḥ strī-jana-vallabhānāṁ mano-jña-bhāvaṁ pura-kānanānām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

bahiḥ-prayāṇāya cakāra buddhim-antar-gṛhe nāga4 ivāvaruddhaḥ || 3.2⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

tato nṛpas-tasya niśamya bhāvaṁ putrābhidhānasya mano-rathasya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

snehasya lakṣmyā vayasaś-ca yogyām-ājñāpayām-āsa vihāra-yātrām || 3.3⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Kīrti)

nivartayām-āsa ca rāja-mārge saṁpātam-ārtasya pṛthag-janasya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

mā bhūt-kumāraḥ su-kumāra-cittaḥ saṁvigna-cetā iti5 manyamānaḥ || 3.4−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

pratyaṅga-hīnān vikalendriyāṁś-ca jīrṇāturādīn kṛpaṇāṁś-ca dikṣu6 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tataḥ samutsārya pareṇa sāmnā śobhāṁ parāṁ rāja-pathasya cakruḥ || 3.5⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)

tataḥ kṛte śrīmati rāja-mārge śrīmān vinītānucaraḥ kumāraḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

prāsāda-pṛṣṭhād-avatīrya kāle kṛtābhyanujño nṛpam-abhyagacchat || 3.6⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)

atho narendraḥ sutam-āgatāśruḥ śirasy-upāghrāya ciraṁ nirīkṣya7 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

gaccheti cājñāpayati sma vācā snehān-na8 cainaṁ manasā mumoca || 3.7⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)

tataḥ sa jāmbūnada-bhānḍa-bhṛdbhir-yuktaṁ caturbhir-nibhṛtais-turaṅgaiḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

aklība-vidvac-chuci-raśmi9-dhāraṁ hiraṇ-mayaṁ syandanam-āruroha || 3.8⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)

tataḥ prakīrṇojjvala-puṣpa-jālaṁ viakta10-mālyaṁ pracalat-patākam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

mārgaṁ prapede sadṛśānuyātraś-candraḥ sanakṣatra ivāntarīkṣam || 3.9−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

kautūhalāt-sphītataraiś-ca netrair-nīlotpalārdhair-iva kīryamāṇa11 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śanaiḥ śanai rāja-pathaṁ jagāhe12 pauraiḥ samantād-abhivīkṣyamāṇaḥ13 || 3.10−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

taṁ tuṣṭuvuḥ saumya-guṇena ke-cid-vavandire dīptatayā tathānye |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

saumukhyatas-tu śriyam-asya ke-cid-vaipulyam-āśasiṣur14-āyuṣaś-ca || 3.11−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

niḥsṛtya kubjāś-ca mahā-kulebhyo vyūhāś-ca kairātaka-vāmanānām |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

nāryaḥ kṛśebhyaś-ca niveśanebhyo devānuyāna-dhvajavat praṇemuḥ || 3.12⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)

tataḥ kumāraḥ khalu gacchatīti śrutvā striyaḥ preṣya-janāt-pravṛttim |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

didṛkṣayā harmya-talāni jagmur-janena mānyena kṛtābhyanujñāḥ || 3.13−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

tāḥ srasta15-kāñcī-guṇa-vighnitāś16-ca supta-prabuddhākula-locanāś-ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vṛttānta-vinyasta-vibhūṣaṇāś-ca kautūhalenānibhṛtāḥ parīyuḥ || 3.14−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

prāsāda-sopāna17-tala-praṇādaiḥ kāñcī-ravair-nūpura-nisvanaiś-ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vitrāsayantyo gṛha-pakṣi-saṅghān-anyonya-vegāś-ca18 samākṣipantyaḥ || 3.15−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

kāsāṁ-cid-āsāṁ tu varāṅganānāṁ jāta-tvarāṇām-api sotsukānām19 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

gatiṁ gurutvāj-jagṛhur-viśālā20 śroṇī-rathāḥ pīna-payo-dharāś-ca || 3.16

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Buddhi)

śīghraṁ samarthāpi tu gantum-anyā gatiṁ nijagrāha21 yayau na tūrṇam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

hriyāpragalbhā vinigūhamānā22 rahaḥ-prayuktāni vibhūṣaṇāni || 3.17⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

paras-parotpīḍana-piṇḍitānāṁ saṁmarda-saṁkṣobhita23-kuṇḍalānām |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tāsāṁ tadā sasvana-bhūṣaṇānāṁ vātāyaneṣv-apraśamo24 babhūva || 3.18−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−− Upajāti (Vāṇī)

vātāyanebhyas-tu viniḥsṛtāni paras-parāyāsita-kuṇḍalāni |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

strīṇāṁ virejur-mukha-paṅkajāni saktāni25 harmyeṣv-iva paṅka-jāni || 3.19−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

tato vimānair26-yuvatī-karālaiḥ kautūhalodghāṭita-vātapānaiḥ27 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śrīmat-samantān-nagaraṁ babhāse vi28yad-vimānair-iva sāpsarobhiḥ || 3.20−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

vātāyanānām-aviśāla-bhāvād-anyonya-gaṇḍārpita-kuṇḍalānām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

mukhāni rejuḥ pramadottamānāṁ29 baddhāḥ kalāpā iva paṅka-jānām || 3.2130−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)

taṁ tāḥ31 kumāraṁ pathi32 vīkṣamāāḥ33 striyo babhur-gām-iva gantu-kāmāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ūrdhvonmukhāś-cainam34-udīkṣamāṇā narā babhur-dyām-iva gantu-kāmāḥ || 3.22−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

dṛṣṭvā ca taṁ rāja-sutaṁ striyas-tā jājvalyamānaṁ vapuṣā śriyā ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dhanyāsya bhāryeti śanair-avocañ35-śuddhair-manobhiḥ khalu nānya-bhāvāt || 3.23

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

ayaṁ kila vyāyata-pīna-bāhū rūpeṇa sākṣād-iva puṣpa-ketuḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tyaktvā śriyaṁ dharmam-upaiṣyatīti36 tasmin hi-tā gauravam37-eva cakruḥ || 3.24−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

kīrṇaṁ tathā rāja-patha38 kumāraḥ paurair39-vinītaiḥ śuci-dhīra-veṣaiḥ40 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tat-pūrvam-ālokya jaharṣa kiṁ-cin-mene punar41-bhāvam-ivātmanaś-ca || 3.25⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

puraṁ tu tat-svargam-iva prahṛṣṭa42 śuddhādhivāsāḥ samavekṣya devāḥ43 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

jīrṇaṁ nara nirmamire prayānta44 saṁcodanārthaṁ kṣitipātmajasya || 3.26⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)

tataḥ kumāro jarayābhibhūtaṁ45 dṛṣṭvā narebhyaḥ pṛthag-ākṛtiṁ tam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

uvāca saṁgrāhakam-āgatāsthas-tatraiva niṣkampa-niviṣṭa-dṛṣṭiḥ || 3.27⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

ka46 eṣa bhoḥ sūta naro 'bhyupetaḥ keśaiḥ sitair47-yaṣṭi-viṣakta-hastaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

bhrū-saṁvṛtākṣaḥ śithilānatāṅgaḥ kiṁ vikriyaiṣā48 prakṛtir-yad-ṛcchā || 3.28−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

ity-evam-uktaḥ sa ratha-praṇetā nivedayām-āsa nṛpātmajāya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

saṁrakṣyam-apy-artham-adoṣa-darśī tair-eva49 devaiḥ kṛta-buddhi-mohaḥ || 3.29


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

rūpasya hantrī vyasanaṁ balasya śokasya yonir-nidhanaṁ ratīnām |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

nāśaḥ smṛtīnāṁ ripur-indriyāṇām-eṣā jarā nāma50 yayaiṣa bhagnaḥ || 3.30−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)

pītaṁ hy-anenāpi payaḥ śiśutve kālena51 bhūyaḥ parisrptam52-urvyām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

krameṇa bhūtvā ca yuvā vapuṣmān53 krameṇa tenaiva jarām-upetaḥ || 3.31−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

ity-evam-ukte54 calitaḥ55 sa kiṁ-cid-rājātmajaḥ sūtam-idaṁ babhāṣe |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kim-eṣa doṣo bhavitā mamāpīty-asmai tataḥ sārathir-abhyuvāca || 3.32−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

āyuṣmato 'py-eṣa vayaḥ-prakarṣo niḥsaṁśayaṁ kāla-vaśena bhāvī |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

evaṁ jarāṁ rūpa-vināśayitrīṁ56 jānāti caivecchati caiva lokaḥ || 3.33⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)

tataḥ sa57 pūrvāśaya-śuddha-buddhir-vistīrṇa-kalpācita-puṇya-karmā |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śrutvā jarāṁ saṁvivije mahātmā mahāśaner58-ghoṣam-ivāntike gauḥ59 || 3.34−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

niḥśvasya dīrghaṁ sva-śiraḥ prakampya tasmiṁś-ca jīrṇe60 viniveśya cakṣuḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tāṁ caiva dṛṣṭvā janatāṁ saharṣāṁ vākyaṁ sa saṁvigna61 idaṁ jagāda || 3.35

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)

evaṁ jarā hanti ca nirviśeṣaṁ smṛtiṁ ca rūpaṁ ca parā-kramaṁ ca |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

na caiva saṁvegam-upaiti62 lokaḥ praty-akṣato 'pīdṛśam-īkṣamāṇaḥ || 3.36−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

evaṁ gate sūta nivartayāśvān śīghra63 gṛhāṇyeva bhavān64-prayātu |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

udyāna-bhūmau hi kuto ratir-me jarā-bhave65 cetasi vartamāne || 3.37⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Chāyā)

athājñayā bhartṛ66-sutasya tasya nivartayām-āsa rathaṁ niyantā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tataḥ kumāro bhavanaṁ tad-eva cintā-vaśaḥ67 śūnyam-iva prapede || 3.38⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Upendravajrā)

yadā tu tatraiva na śarma lebhe jarā jareti praparīkṣamāṇaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tato narendrānumataḥ sa bhūyaḥ krameṇa tenaiva bahir68-jagāma || 3.39⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)

athāparaṁ vyādhi-parīta-dehaṁ ta eva devāḥ sasṛjur-manuṣyam69 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dṛṣṭvā ca taṁ sārathim-ābabhāṣe śauddhodanis-tad-gata-dṛṣṭir-eva || 3.40−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

sthūlodaraḥ śvāsa-calac-charīraḥ srastāṁsa70-bāhuḥ kṛśa-pāṇdu-gātraḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ambeti vācaṁ karuṇaṁ71 bruvāṇaḥ paraṁ samāśritya72 naraḥ ka eṣaḥ || 3.41⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

tato 'bravīt-sārathir-asya saumya73 dhātu-prakopa-prabhavaḥ pravṛddhaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

rogābhidhānaḥ74 sumahān-anarthaḥ śakro 'pi yenaiṣa kṛto 'svatantraḥ || 3.42−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

ity-ūcivān rāja-sutaḥ sa bhūyas-taṁ sānukampo naram-īkṣamāṇaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

asyaiva jātaḥ pṛthag-eṣa doṣaḥ sāmānyato roga-bhayaṁ prajānām75 || 3.43⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Premā)

tato babhāṣe sa ratha-praṇetā kumāra sādhāraṇa eṣa doṣaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

evaṁ hi rogaiḥ76 paripīḍyamāno rujāturo harṣam-upaiti77 lokaḥ || 3.44⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)

iti śrutārtha78 sa viṣaṇṇa-cetāḥ prāvepatāmbūrmi-gataḥ śaśīva |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

idaṁ ca vākyaṁ karuṇāyamānaḥ79 provāca ki-cin80-mṛdunā svareṇa || 3.45⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)

idaṁ ca roga-vyasana81 prajānāṁ paśyaṁś-ca viśrambham-upaiti82 lokaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vistīrṇam-ajñānam-aho narāṇāṁ hasanti ye roga-bhayair-amuktāḥ || 3.46⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−    Upajāti (Mālā)

nivartyatāṁ sūta bahiḥ-prayāṇān83-narendra-sadmaiva84 rathaḥ prayātu |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śrutvā ca me roga-bhayaṁ ratibhyaḥ pratyāhataṁ saṁkucatīva85 cetaḥ || 3.47⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

tato nivṛttaḥ sa nivṛtta-harṣaḥ pradhyāna-yuktaḥ praviveśa veśma |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

taṁ dvis-tathā prekṣya86 ca saṁnivṛttaṁ paryeṣaaṁ87 bhūmi-patiś-cakāra || 3.48−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

śrutvā nimittaṁ tu nivartanasya satyaktam88-ātmānam-anena mene |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

mārgasya śaucādhikṛtāya caiva cukrośa ruṣṭo 'pi ca nogra-daṇḍaḥ || 3.49−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)

bhūyaś-ca tasmai vidadhe sutāya viśeṣa-yuktaṁ viṣaya-pracāram89 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

calendriyatvād-api nāma śakto90 nāsmān-vijahyād-iti nāthamānaḥ || 3.50⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)

yadā ca śabdādibhir-indriyārthair-antaḥpure naiva suto 'sya reme |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tato bahir-vyādiśati sma yātrāṁ rasāntaraṁ syād-iti manyamānaḥ91 || 3.51−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

snehāc-ca bhāvaṁ tanayasya buddhvā saṁvega-doṣān92-avicintya kāṁś-cit |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yogyāḥ samājñāpayati sma tatra kalāsv-abhijñā iti vāra-mukhyāḥ || 3.52⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)

tato viśeṣeṇa narendra-mārge svalaṁkṛte caiva parīkṣite93 ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vyatyasya sūtaṁ ca rathaṁ ca rājā prasthāpayām-āsa bahiḥ kumāram || 3.53⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

tatas-tathā gacchati rāja-putre tair-eva devair-vihito gatāsuḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

taṁ caiva mārge mṛtam-uhyamānaṁ sūtaḥ kumāraś-ca dadarśa nānyaḥ || 3.54⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)

athābravīd94-rāja-sutaḥ sa sūtaṁ naraiś-caturbhir95-hriyate ka eṣaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dīnair-manuṣyair-anugamyamāno yo bhūṣito 'śvāsy96-avarudyate ca || 3.55⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)

tataḥ sa97 śuddhātmabhir-eva devaiḥ śuddhādhivāsair-abhibhūta-cetāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

avācyam-apy-artham-imaṁ niyantā pravyājahārārthavad-īśvarāya || 3.56−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

buddhīndriya-prāṇa-guṇair-viyuktaḥ supto visaṁjñas-tṛṇa-kāṣṭha-bhūtaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

saṁvardhya saṁrakṣya ca yatnavadbhiḥ priya-priyais-tyajyata98 eṣa ko 'pi || 3.57⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

iti praṇetuḥ sa niśamya99 vākyaṁ saṁcukṣubhe kiṁ-cid-uvāca cainam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kiṁ kevalo' syaiva100 janasya dharmaḥ sarva-prajānām-ayam-īdṛśo 'ntaḥ || 3.58

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

tataḥ praṇetā vadati sma tasmai sarva-prajānām-idam-anta-karma101 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

hīnasya madhyasya mahātmano vā sarvasya loke niyato vināśaḥ || 3.59

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

tataḥ sa dhīro 'pi narendra-sūnuḥ śrutvaiva102 mṛtyuṁ viṣasāda sadyaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

aṁsena103 saṁśliṣya ca kūbarāgraṁ provāca nihrādavatā svareṇa || 3.60

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Chāyā)

iyaṁ ca niṣṭhā niyatā prajānāṁ pramādyati104 tyakta-bhayaś-ca lokaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

manāṁsi śaṅke kaṭhināni nṇāṁ svasthās-tathā hy-adhvani vartamānāḥ || 3.61

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)

tasmād-ratha105 sūta nivartyatāṁ no vihāra-bhūmer na106 hi deśa-kālaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

jānan-vināśaṁ katham-ārti-kāle107 sacetanaḥ syād-iha hi pramattaḥ || 3.62

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−    Vaṁśastha

iti bruvāṇe 'pi narādhipātmaje nivartayām-āsa sa naiva taṁ ratham |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

viśeṣa-yuktaṁ108 tu narendra-śāsanāt-sa-padma-ṣaṇḍaṁ109 vanam-eva niryayau || 3.63

⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−   Rucirā

tataḥ śivaṁ kusumita-bāla-pādapaṁ paribhramat-pramudita-matta-kokilam |

⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

vimānavat-sa-kamala-cāru-dīrghikaṁ dadarśa tad-vanam-iva nandanaṁ vanam || 3.64

⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−   Rucirā

varāṅganā-gaṇa-kalilaṁ nṛpātmajas-tato balād-vanam-atinīyate sma tat |

⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−,⏑⏑⏑⏑−⏑−⏑−

varāpsaro-vṛtam110-alakādhipālayaṁ nava-vrato munir-iva vighna-kātaraḥ || 3.65iti buddha-carite mahākāvye saṁvegotpattir-nāma tṛtīyaḥ sargaḥ || 3 ||1 Old Nepalese manuscript: puskoklonnādita-pādapāṇi.

2 Old Nepalese manuscript/EBC: śīte. Based on the Chinese and Tibetan translations, EHJ amended to gītair (“with songs”) and interpreted “he listened to songs celebrating the forests.”

3 Old Nepalese manuscript: kānanī (corrected in the margin to kānanāni). EBC has kānanāni.

4 Old Nepalese manuscript: nāgam. EBC has nāga.

5 Old Nepalese manuscript/EBC: iva.

6 Old Nepalese manuscript: dikṣuḥ. EBC has bhikṣūn.

7 Old Nepalese manuscript: nirīkṣyaḥ. EBC is as per EHJ.

8 Old Nepalese manuscript: snehān(?) nu(?). EBC is as per EHJ.

9 Old Nepalese manuscript: rasmi.

10 Old Nepalese manuscript: visakta.

11 EBC/CSL: kīryamāṇam. EHJ notes that the Old Nepalese manuscript e.c. (ex conjectura) has kīryamāṇaḥ.

12 Old Nepalese manuscript: jagāhai.

13 Old Nepalese manuscript: abhivīkṣamānaḥ.

14 Old Nepalese manuscript: āsasiṣur.

15 Old Nepalese manuscript: śrasta.

16 Old Nepalese manuscript: vighnatāś-ca.

17 Old Nepalese manuscript: sopāṇa.

18 Old Nepalese manuscript: vegāś-ca (on margin vegāc-ca).

19 Weller's fragment runs from here to BC3.29a. According to Salomon, it contains several readings that are superior to those of the old Nepalese manuscript.

20 Old Nepalese manuscript: garutvāj jagṛhur viśālā. Weller's fragment has viśālāḥ.

21 Old Nepalese manuscript: nijajagrāha.

22 Old Nepalese manuscript: ninigūhamānā.

23 Old Nepalese manuscript: saṅkohbhita.

24 Old Nepalese manuscript: aprasamo.

25 Old Nepalese manuscript: saktini/saktani.

26 Old Nepalese manuscript: vimāmo.

27 Kern: vātapānaiḥ. EHJ notes in his translation that Kern's amendment should probably be accepted, since the context shows that vātāyana and vātayāna are not the same. Weller's fragment has [v]ātapānaiḥ.


28 Weller's fragment has di...

29 Old Nepalese manuscript: pamadottamānāṁ.

30 EHJ noted This verse with its repetition of previous ideas and words can hardly be authentic. EHJ's intuition was later confirmed by the discovery of Weller's fragment in which this verse is absent, and in which the last two verses on the fragment, numbered 26 and 27, correspond to 27 and 28 in EHJ's text.

31 Old Nepalese manuscript: kapālā (corrected to kalāpā).

32 Old Nepalese manuscript: tebhyaḥ kumāraṁ pithi.

33 Weller's fragment has ...āmāḥ.

34 Old Nepalese manuscript: ūrdhonmukhāś cenam. Weller's fragment has ...Xainam.

35 Old Nepalese manuscript: sanair avocan. Weller's fragment: .vocuḥ.

36 Weller's fragment has upeṣyatīti.

37 Old Nepalese manuscript: sauravam. Weller's fragment: g.ravam.

38 Old Nepalese manuscript: kīrṇṇan taṁthā rājapathāṁ.

39 Old Nepalese manuscript: pauraiḥ.

40 Old Nepalese manuscript: śuci-dhīra-ceṣīḥ (corrected to -ceṣaiḥ). Amṛtananda presumably amended to -veṣaiḥ. EBC, EHJ and CSL all have -veṣaiḥ. Another possibility is -ceṣṭaiḥ (limb-movements, gestures) but -veṣaiḥ also fits the sense of an outward show of true behaviour, as opposed to truly enlightened behaviour.

41 Old Nepalese manuscript: punabhāvam. Weller's fragment: punar-bhāvam.

42 Old Nepalese manuscript: suarggam iva prahṛṣta.

43 Old Nepalese manuscript: samavekṣyā vevāḥ (written over devāh apparently).

44 Old Nepalese manuscript: prayātuṁ. Weller's fragment has … naran nirmimire prayāntaṁ.

45 Old Nepalese manuscript: jarayā vibhūtaṁ.

46 Weller's fragment: ki...

47 Old Nepalese manuscript: sitai yaṣṭiviśakta.

48 Old Nepalese manuscript: vikriyeṣā. Weller's fragment: Xaiṣā.

49 Old Nepalese manuscript: tair aiva.

50 Old Nepalese manuscript: ṇama (corrected to nāma in margin).

51 EHJ noted that kālena bhūyaḥ is clumsy and there is much to be said for amending to bālena (as per Gawronski), to balance śiśutve and yuvā. EHJ noted further that the Tibetan translation seemed to indicate kālena bhūmau parisuptabhūtam.

52 Old Nepalese manuscript has parisṛṣṭam, which Amṛtananda presumably amended to parimṛṣṭam (since EBC has parimṛṣṭam). EHJ amended to parisṛpṭam based on Bohtlingk's conjecture. CSL has parisṛṭam, which does not fit the Upajāti metre, but the CSL translation has “crawled” (parisṛpṭam). Another possible amendment might be to parisarpam (-am form gerund from pari-√sṛp); the effect on the meaning would be to connect crawling in the 2nd pāda with becoming a mature adult in the 3rd pāda. Since EHJ's amendment is paleographically closer to the Old Nepalese manuscript, however, parisṛpṭam has been preferred.

53 Old Nepalese manuscript: vayuṣmān.

54 Capeller: uktaś.

55 Speyer: cakitaḥ.

56 Old Nepalese manuscript: vināsayitrīṁ.

57 Old Nepalese manuscript: śa.

58 Old Nepalese manuscript: mahāśane.

59 Old Nepalese manuscript: śauḥ.

60 Old Nepalese manuscript: jīṛṇṇo.

61 Old Nepalese manuscript: samaṁ vignam.

62 Old Nepalese manuscript: upeti.

63 Old Nepalese manuscript: śīghra.

64 Old Nepalese manuscript: bhavāt.

65 EHJ amended to jarā-bhaye, “the fear of old age.” EBC, as per Old Nepalese manuscript, has jarā-bhave cetasi “the thoughts arising from old age.” CSL follows EHJ's jarā-bhaye.

66 Old Nepalese manuscript: bhṛ (corrected to bha)rtṛ-sutasya.

67 CSL: cintāveśaḥ (= cintā + āveśaḥ). The amendment does not fit the Upajāti metre .

68 Old Nepalese manuscript: bahi jagāma.

69 Old Nepalese manuscript: manuṣya.

70 Amended based on Cowell's conjecture. Old Nepalese manuscript: śrastāṁśa.

71 Old Nepalese manuscript: kuruṇaṁ.

72 Old Nepalese manuscript: samāsṛtya. EBC has samāśliṣya (embracing).

73 Old Nepalese manuscript: śaumya.

74 Old Nepalese manuscript: romābhidhānaḥ (but originally rogābhidhānaḥ).

75 Old Nepalese manuscript: prajāṇāṁ.

76 Old Nepalese manuscript: rāgaiḥ.

77 Old Nepalese manuscript: upeti.

78 Old Nepalese manuscript: śrutārtha.

79 Old Nepalese manuscript: karuṇāyamāṇaḥ.

80 Old Nepalese manuscript: kiñcit.

81 Old Nepalese manuscript: vyasana.

82 Old Nepalese manuscript: visrambham upeti.

83 Old Nepalese manuscript: prayāṇāṁ.

84 Old Nepalese manuscript: sadmeva.

85 Old Nepalese manuscript: saṁkuratīva.

86 Old Nepalese manuscript: prekṣa.

87 Old Nepalese manuscript: pury āgamam.

88 Old Nepalese manuscript: sa tyaktam.

89 Old Nepalese manuscript: prakāram.

90 EHJ amended to sakto.

91 Old Nepalese manuscript: mānyamānaḥ.

92 EHJ, based on his conjecture, amended to sa rāga-doṣāṇ.

93 Old Nepalese manuscript: parīkṣyate.

94 Old Nepalese manuscript: atha bravīd.

95 Old Nepalese manuscript: caturbhi hriyate.

96 Old Nepalese manuscript: yo bhūṣitoś cāpy. EHJ amended to * bhūṣitaś cāpy, noting that the original reading involves taking hriyate as well as avarudyate in the relative clause, which he saw as difficult. EHJ rejected vibhūṣita as not strong enough, and queried bobhūṣita. He concluded “As I cannot determine the syllable, I leave a gap.” CSL amended to [vi]bhūṣitaś cāpy. EBC's text, based on Amṛtananda's copies of the old Nepalese manuscript, has for the 4th pāda yo bhūṣito 'śvāsyavarudyate ca, with a note in which EBC says he would read aśvāsy avarudyate; hence “who is bewailed, adorned but no longer breathing.” Since there is a nice double-meaning in EBC's reading of aśvāsī, “a non-breather,” or “one who does not hiss,” and EBC's reading is just as close to the old Nepalese manuscript as is EHJ's reading, I have followed EBC.

97 Old Nepalese manuscript: sya.

98 Old Nepalese manuscript: priyas tyajyate (two syllables short). By the rules of sandhi, tyajyate + eṣaḥ goes to tyajyata eṣaḥ. EBC: priyāpriyais-tyajyata (“abandoned alike by friends and enemies”). EHJ took the original reading to have been priya doubled to express intensity of feeling; hence priya-priyais-tyajyata. EHJ further noted, however, that the Tibetan could be read (albeit “less probably”) as priyaḥ priyais.

99 Old Nepalese manuscript: niśāmya.

100 EBC: kevalasyaiva.

101 Old Nepalese manuscript: anta-karmaḥ. EBC: ayam-aṁta-karmā (nom. sg. m.).

102 Old Nepalese manuscript: śrutveva.

103 Old Nepalese manuscript: aṁśena.

104 Old Nepalese manuscript: pamādyati.

105 Old Nepalese manuscript: rathaṁ. EBC also has rathaṁ. Since nivartyatām is causative passive imperative, EHJ noted that ratham must be an error, and amended to rathaḥ.

106 Old Nepalese manuscript: vihāra-bhumir nna.

107 Old Nepalese manuscript: vināśaṁ kaṁ rttikāle (two syllables short).

108 EBC read viśeṣa-yuktam as an adverb, and translated “at his peremptorily reiterated command.” Bohtlingk followed EBC in understanding that the phrase modifies narendra-śāsanāt and therefore conjectured viśeṣa-yuktāt tu. This conjecture appears to be supported by the Tibetan translation. EHJ nonetheless took viśeṣa-yuktam to modify vanam and translated “provided [by the king] with special attractions.” I suspect that both EBC and EHJ, along with the Tibetan translator, missed the real significance of viśeṣa-yuktam which is to draw attention to the fact that the name sa-padma-ṣaṇḍaṁ is “imbued [by Aśvaghoṣa] with special distinction,” because it contains a play on the word ṣaṇḍa.

109 EBC: padma-khaṁḍaṁ.

110 Old Nepalese manuscript: varāpsaro-vṛttam.|Swimming| |About Us| |Alexander Work| |Reflexes| |Sitting-Zen| |Fees| |Contact Us| |Internet Links| |Books| |Articles| |Storehouse|