Mindful Swimming with Chie Cross
SwimmingAbout UsAlexander WorkReflexesSitting-ZenFeesContact UsInternet LinksBooksArticlesStorehouse

 ⏑−−−¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−   pathyā Śloka 

tatas-tasmāt purodyānāt kautūhala-calekṣaṇāḥ |

−−−−¦⏑⏑⏑−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−   navipulā

pratyujjagmur-npa-suta1 prāptaṁ varam-iva striyaḥ || 4.1⏑⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

abhigamya ca tās-tasmai vismayotphulla-locanāḥ |

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−

cakrire2 samudācāraṁ padma-kośa-nibhaiḥ karaiḥ || 4.2

 

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

tasthuś-ca parivāryainaṁ3 manmathākṣipta-cetasaḥ |

−⏑−−¦⏑⏑⏑−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−   navipulā

niścalaiḥ prīti-vikacaiḥ pibantya4 iva locanaiḥ || 4.3−⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−

taṁ hi tā menire nāryaḥ kāmo vigrahavān-iti |

−⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

śobhitaṁ lakṣaṇair-dīptaiḥ saha-jair-bhūṣaṇair-iva || 4.4−−−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

saumyatvāc5-caiva dhairyāc-ca kāś-cid-enaṁ6 prajajñire |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

avatīrṇo mahīṁ sākṣād gūdhāṁśuś-candramā iti7 || 4.5−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

tasya tā vapuṣākṣiptā nigṛhītaṁ8 jajmbhire |

−−−−¦⏑−−−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−

anyonyaṁ dṣṭibhir-hatvā9 śanaiś-ca viniśaśvasuḥ || 4.6

 

−−−−¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−

evaṁ tā dṣṭi-mātreṇa nāryo dadśur10-eva tam |

−−−−¦⏑⏑⏑−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−   navipulā

na vyājahrur-na jahasuḥ prabhāveṇāsya yantritāḥ || 4.7

 

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−

tās-tathā tu nir-ārambhā dṣṭvā praṇaya-viklavāḥ |

⏑−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑− 

purohita-suto dhīmān-udāyī vākyam-abravīt || 4.8

 

−−−⏑¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−

sarvāḥ sarva-kalā-jñā11 stha bhāva-grahaṇa-paṇḍitāḥ |

−⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

rūpa-cāturya-saṁpannāḥ sva-guṇair-mukhyatā12 gatāḥ || 4.9

 

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑− 

śobhayeta13 guṇair-ebhir-api tān-uttarān kurūn |

⏑−−−¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−

kuberasyāpi cākrīḍaṁ14 prāg-eva vasu-dhām-imām || 4.10

 

−−−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

śaktāś-cālayituṁ yūyaṁ vīta-rāgān-ṣīn-api |

−⏑−−¦⏑⏑⏑−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−   navipulā

apsarobhiś-ca kalitān grahītuṁ15 vibudhān-api || 4.11


−−−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

bhāva-jñānena hāvena rūpa-cāturya-saṁpadā16 |

−−−⏑¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

strīṇām17-eva ca śaktā18 stha saṁrāge kiṁ punar-nṇām || 4.12−−−−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

tāsām-evaṁ-vidhānāṁ vo viyuktānāṁ19 sva-gocare |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

iyam-evaṁ-vidhā ceṣṭā20 na tuṣṭo 'smy-ārjavena21 vaḥ || 4.13

 

⏑−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−

idaṁ nava-vadhūnāṁ vo hrī-nikuñcita22-cakṣuṣām |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

sadśaṁ ceṣṭitaṁ hi syād-api vā gopa-yoṣitām || 4.14−⏑−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

yad-api23 syād-ayaṁ dhīraḥ24 śrī-prabhāvān-mahān-iti |

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

strīṇām-api mahat-teja iti25 kāryo 'tra niścayaḥ || 4.15

 

⏑−⏑−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

purā26 hi kāśi-sundaryā veśa-vadhvā mahān-ṣiḥ |

−⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

tāḍito 'bhūt padā vyāso27 dur-dharṣo28 devatair-api || 4.16

 

−−⏑−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

manthāla-gautamo29 bhikṣur30-jaṅghayā vāra-mukhyayā31 |

−−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−

piprīṣuś-ca tad-arthārthaṁ vyasūn niraharat purā || 4.17

 

−⏑−−¦⏑⏑⏑−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

gautamaṁ32 dīrgha-tapasaṁ maharṣi33 dīrgha-jīvinam |

−−−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

yoṣit saṁtoṣayām-āsa varṇa-sthānāvarā satī || 4.18

 

−⏑−−¦⏑⏑⏑−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−   navipulā

ṣya-śṅga34 muni-sutaṁ tathaiva strīṣv-apaṇḍitam |

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−

upāyair-vividhaiḥ śāntā jagrāha ca jahāra ca || 4.19−−−−¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−

viśvāmitro maharṣiś-ca vigāḍho 'pi mahat-tapa35 |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−

daśa-varṣāṇy-ahar-mene36 ghtācy-āpsarasā htaḥ || 4.20−⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

evam-ādīn37-ṣīṁs-tāṁs-tān-anayan vikriyā38 striyaḥ |

⏑⏑−−¦⏑⏑⏑−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−   navipulā

lalitaṁ pūrva-vayasaṁ kiṁ punar-npateḥ39 sutam || 4.21

 

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

tad-evaṁ sati viśrabdhaṁ prayatadhvaṁ tathā yathā |

⏑−⏑−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

iyaṁ npasya vaṁśa-śrīr-ito na syāt-parāṅmukhī || 4.22

 

−⏑−−¦⏑⏑⏑−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−   navipulā

yā hi kāś-cid-yuvatayo40 haranti sadśa41 janam |

⏑−−−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−

nikṣṭotkṣṭayor-bhāvaṁ yā ghṇanti tu tāḥ42 striyaḥ || 4.23

 

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−

ity-udāyi-vacaḥ śrutvā tā viddhā iva yoṣitaḥ |

⏑−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−

samāruruhur-ātmānaṁ kumāra-grahaṇaṁ prati || 4.24

 

−−−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−

tā bhrūbhiḥ prekṣitair-hāvair43-hasitair-laḍitair44-gataiḥ |

−⏑−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

cakrur-ākṣepikāś-ceṣṭā bhīta-bhītā ivāṅganāḥ || 4.25

 

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−

rājñas-tu viniyogena kumārasya ca mārdavāt |

−−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−

jahuḥ45 kṣipram-aviśraṁbhaṁ madena madanena ca || 4.26

 

⏑⏑−−¦⏑⏑⏑−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−   navipulā

atha nārī-jana-vtaḥ kumāro vyacarad46-vanam |

−⏑−−¦⏑⏑⏑−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−   navipulā

vāsitā47-yūtha-sahitaḥ karīva himavad-vanam || 4.27

 

⏑−−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

sa tasmin kānane ramye jajvāla strī-puraḥsaraḥ |

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

ākrīḍa iva vibhrāje48 vivasvān-apsaro-vtaḥ || 4.28⏑−−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

madenāvarjitā nāma taṁ kāś-cit-tatra yoṣitaḥ |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

kaṭhinai49 paspśuḥ pīnaiḥ saṁhatair50-valgubhiḥ stanaiḥ || 4.29−−⏑−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−

srastāṁsa51-komalālamba-mdu-bāhu-latābalā |

⏑⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

antaṁ skhalita52 kā-cit-ktvainaṁ53 sasvaje balāt || 4.30−−−−¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−

kā-cit tāmrādharoṣṭhena mukhenāsava54-gandhinā |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

viniśaśvāsa karṇe 'sya rahasya55 śrūyatām-iti || 4.31−⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

kā-cid-ājñāpayantīva provācārdrānulepanā |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

iha bhaktiṁ kuruṣveti hastasaṁśliṣya lipsayā56 || 4.32⏑−⏑−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

muhur-muhur-mada-vyāja-srasta57-nīlāṁśukāparā |

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−

ālakṣya-raśanā58 reje sphurad-vidyud-iva kṣapā || 4.33−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−

kāś-cit-kanaka-kāñcībhir59-mukharābhir-itas-tataḥ |

−⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

babhramur-darśayantyo 'sya śroṇīs-tanv-aṁśukāvtāḥ || 4.34−⏑−−¦⏑⏑⏑−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−   navipulā

cūta-śākhāṁ kusumitāṁ praghyānyā lalaṁbire |

⏑−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

su-varṇa-kalaśa-prakhyān darśayantya60 payodharān || 4.35−−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

kā-cit-padma-vanād-etya sa-padmā padma-locanā |

−⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−

padma-vaktrasya pārśve 'sya padmaśrīr-iva tasthuṣī || 4.36⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−

madhuraṁ gītam-anv-arthaṁ kā-cit-sābhinayaṁ jagau |

−−−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

taṁ svasthaṁ codayantīva vañcito 'sīty-avekṣitaiḥ || 4.37⏑−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−

śubhena vadanenānyā bhrū-kārmuka-vikarṣiṇā |

−−−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

prāvtyānucakārāsya61 ceṣṭitaṁ dhīra-līlayā62 || 4.38−⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−

pīna-valgu-stanī kā-cid-ghāsāghūrṇita-kuṇḍalā63 |

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−

uccair-avajahāsainaṁ64 sa-māpnotu bhavān-iti || 4.39⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

apayāntaṁ tathaivānyā65 babandhur-mālya-dāmabhiḥ |

−−−−¦⏑⏑⏑−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−   navipulā

kāś-cit-sākṣepa-madhurair-jaghur-vacanāṅkuśaiḥ || 4.40⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

pratiyogārthinī kā-cid-ghītvā cūta-vallarīm |

⏑−−−¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−

idaṁ puṣpaṁ tu66 kasyeti papraccha mada-viklavā || 4.41−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

kā-cit-puruṣavat-ktvā gatiṁ saṁsthānam-eva ca |

⏑−−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−

uvācainaṁ67 jitaḥ strībhir-jaya bho68 pthivīm-imām69 || 4.42⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

atha loleksaṇā kā-cij70-jighrantī nīlam-utpalam |

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−

kiṁ-cin-mada-kalair-vākyair-npātmajam-abhāṣata || 4.43−⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−

paśya bhartaś71-citaṁ cūtaṁ kusumair-madhu-gandhibhiḥ |

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

hema-pañjara-ruddho vā kokilo yatra kūjati || 4.44⏑−−−¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−

aśoko dśyatām-eṣa kāmi-śoka-vivardhanaḥ72 |

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

ruvanti bhramarā yatra dahyamānā73 ivāgninā || 4.45−⏑−−¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−

cūta-yaṣṭyā samāśliṣṭo74 dśyatāṁ tilaka-drumaḥ |

−⏑−−¦⏑⏑⏑−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−   navipulā

śukla-vāsā iva naraḥ striyā pītāṅga-rāgayā || 4.46−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

phullaṁ kurubakaṁ paśya nirbhuktālaktaka75-prabham |

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−

yo nakha-prabhayā strīṇāṁ nirbhartsita ivānataḥ76 || 4.47−−−−¦⏑⏑⏑−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   navipulā

bālāśokaś-ca nicito dśyatām-eṣa pallavaiḥ |

−−−−¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−

yo 'smākaṁ hasta-śobhābhir-lajjamāna iva sthita77 || 4.48−⏑−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

dīrghikāṁ prāvtāṁ paśya tīra-jaiḥ sinduvārakaiḥ78 |

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−

pāṇḍurāṁśuka-saṁvītāṁ śayānāṁ pramadām-iva || 4.49−⏑−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

dśyatāṁ strīṣu māhātmyaṁ cakravāko79 hy-asau jale |

−⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

pṣṭhataḥ preṣyavad-bhāryām-anuvarty-anugacchati80 || 4.50−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

mattasya para-puṣṭasya ruvata81 śrūyatāṁ dhvaniḥ82 |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

aparaḥ kokilo 'nuktaḥ83 pratiśrutkeva84 kūjati85 || 4.51⏑⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

api nāma vihaṅ-gānāṁ vasantenāhṛto86 madaḥ |

⏑⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

na tu cintayataś cittaṁ87 janasya prājña-māninaḥ || 4.52−−−−¦⏑⏑⏑−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−   navipulā

ity-evaṁ tā yuvatayo manmathoddāma-cetasaḥ |

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−

kumāraṁ vividhais-tais-tair-upacakramire nayaiḥ || 4.53−⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

evam-ākṣipyamāo88 'pi sa tu dhairyāvtendriyaḥ |

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−

martavyam-iti sodvego na jaharṣa na sismiye89 || 4.54−−−−¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−

tāsā90 tattve91 'navasthānaṁ92 dṣṭvā sa puruṣottamaḥ |

⏑−−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

samaṁ-vignena93 dhīreṇa cintayām-āsa cetasā || 4.55−⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

kiṁ v imā94 nāvagacchanti capalaṁ yauvanaṁ striyaḥ |

⏑−−−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

yato rūpeṇa saṁpannaṁ95 jarā yan96 nāśayiṣyati || 4.56−⏑−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

nūnam-etā na paśyanti kasya-cid roga-saṁplavam |

⏑−−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

tathā hṣṭā bhayaṁ tyaktvā jagati vyādhi-dharmiṇi97 || 4.57⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

anabhijñāś-ca su-vyaktaṁ mtyoḥ sarvāpahāriṇaḥ |

⏑−−−¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−

tathā svasthā nirudvignāḥ98 krīḍanti ca hasanti ca || 4.58⏑−−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

jarā99 vyādhiṁ ca mtyuṁ ca ko hi jānan sa-cetanaḥ |

−−−−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

svasthas-tiṣṭhen100 niṣīded-vā svaped101-vā kiṁ punar-haset || 4.59−⏑−−¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−

yas-tu dṣṭvā paraṁ jīrṇaṁ vyādhitaṁ mtam-eva ca |

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

svastho bhavati nodvigno yathācetās-tathaiva saḥ || 4.60⏑−⏑−¦−⏑⏑−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−   bhavipulā

viyujyamāne hi102 tarau puṣpair-api phalair-api |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

patati cchidyamāne vā tarur-anyo na śocate || 4.61⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

iti dhyāna-paraṁ dṣṭvā viṣayebhyo gata-spham |

⏑−−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−

udāyī nīti-śāstra-jñas-tam-uvāca suhttayā || 4.62⏑−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

ahaṁ n-patinā dattaḥ sakhā tubhyaṁ kṣamaḥ kila103 |

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−

yasmāt-tvayi vivakṣā me tayā praṇaya-vat-tayā104 || 4.63⏑⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

ahitāt pratiṣedhaś-ca hite cānupravartanam |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

vyasane cāparityāgas105-trividhaṁ mitra-lakṣaṇam || 4.64−−−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

so 'haṁ maitrī106 pratijñāya puruṣārthāt-parāṅmukham107 |

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

yadi tvā108 samupekṣeya109 na bhaven-mitratā110 mayi || 4.65−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−

tad-bravīmi suhd-bhūtvā taruṇasya vapuṣmataḥ |

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

idaṁ na pratirūpaṁ te strīṣv-adākṣiṇyam-īdśam || 4.66⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−

antenāpi nārīṇāṁ yukta111 samanuvartanam |

−−−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

tad-vrīḍā-parihārārtham-ātma-raty-artham112-eva ca || 4.67−⏑−−⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−

saṁnatiś113-cānuvttiś-ca strīṇā114 hdaya-bandhanam |

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

snehasya hi guṇā yonir-māna-kāmāś-ca yoṣitaḥ || 4.68⏑−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−

tad-arhasi viśālākṣa hdaye 'pi parāṅ-mukhe |

−−−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

rūpasyāsyānurūpeṇa dākṣiṇyenānuvartitum || 4.69−−⏑−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

dākṣiṇyam-auṣadhaṁ115 strīṇāṁ dākṣiṇyaṁ bhūṣaṇaṁ param |

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−

dākṣiṇya-rahitaṁ rūpaṁ niṣpuṣpam-iva kānanam || 4.70−−−−¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−

kiṁ vā dākṣiṇya-mātreṇa bhāvenāstu parigrahaḥ |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

viṣayān durlabhāṁ-llabdhvā116 na hy-avajñātum-arhasi || 4.71−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−

kāmaṁ param-iti117 jñātvā devo 'pi hi puraṁdaraḥ |

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−

gautamasya mune118 patnīm-ahalyāṁ cakame purā || 4.72⏑−−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

agastyaḥ prārthayām-āsa soma-bhāryāṁ ca rohiṇīm |

−−−⏑¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

tasmāt tat-sadśīṁ119 lebhe lopā-mudrām-iti śrutiḥ || 4.73−−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

utathyasya120 ca bhāryāyāṁ mamatāyāṁ121 mahā-tapāḥ122 |

−−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

mārutyāṁ janayām-āsa bharadvājaṁ bhas-patiḥ || 4.74⏑−⏑−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

bhas-pater-mahiṣyāṁ ca juhvatyāṁ juhvatāṁ varaḥ |

⏑−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

budhaṁ vibudha-dharmāṇaṁ123 janayām-āsa candramāḥ || 4.75−−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−

kālīm caiva purā kanyāṁ jala-prabhava-saṁbhavām |

⏑−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

jagāma yamunā-tīre jāta-rāgaḥ parāśaraḥ || 4.76

 

−−−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

mātaṅgyām-akṣamālāyāṁ garhitāyā124 riraṁsayā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−   bhavipulā

kapiñjalādaṁ tanayaṁ vasiṣṭho 'janayan-muniḥ || 4.77

 

⏑−−−¦⏑−−−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−

yayātiś-caiva rājarṣir-vayasy-api vinirgate |

−−−⏑¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−

viśvācyāpsarasā sārdhaṁ reme caitrarathe vane || 4.78

 

−−−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

strī-saṁsarga125 vināśāntaṁ pāṇḍur-jñātvāpi kauravaḥ |

−−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

mādrī-rūpa-guṇākṣiptaḥ siṣeve kāma-jaṁ sukham || 4.79

 

⏑−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−

karāla-janakaś-caiva htvā brāhmaṇa-kanyakām |

⏑−−−¦⏑−−−¦¦⏑−⏑−¦⏑−⏑−

avāpa bhraṁśam126 apy-evaṁ127 na tu seje na128 man-matham || 4.80

 

−⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

evam-ād129 mahātmāno viṣayān garhitān130-api |

⏑⏑−−¦⏑⏑⏑−¦¦−−⏑⏑¦⏑−⏑−   navipulā

rati-hetor-bubhujire prāg-eva guṇa-saṁhitān || 4.81

 

−⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

tvaṁ punar131-nyāyataḥ prāptān balavān rūpavān yuvā |

⏑⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−

viṣayān-avajānāsi yatra saktam-ida132 jagat || 4.82

 

⏑−−−¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−

iti śrutvā vacas-tasya ślakṣṇam-āgama-sahitam133 |

−−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

megha-stanita-nirghoṣaḥ kumāraḥ pratyabhāṣata134 || 4.83

 

⏑⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

upapannam-idaṁ vākyaṁ sauhārda135-vyañjakaṁ tvayi |

−⏑−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

atra ca tvānuneṣyāmi yatra mā duṣṭhu manyase || 4.84

 

−⏑−−¦⏑⏑⏑−¦¦−−−−¦⏑−⏑−   navipulā

nāvajānāmi viṣayān-jāne lokaṁ tad-ātmakam |

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−

anityaṁ tu jagan-matvā nātra me ramate manaḥ || 4.85

 

⏑−−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

jarā vyādhiś-ca mtyuś-ca yadi na syād-idaṁ trayam |

⏑−⏑⏑¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−

mamāpi hi manojñeṣu viṣayeṣu ratir-bhavet136 || 4.86

 

−−−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−⏑¦⏑−⏑−

nityaṁ yady-api hi strīṇām-etad-eva vapur-bhavet |

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

doṣavatsv-api137 kāmeṣu kāmaṁ rajyeta me manaḥ138 || 4.87

 

⏑−⏑⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

yadā tu jarayā pītaṁ rūpam-āsāṁ bhaviṣyati |

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−

ātmano 'py-anabhipretaṁ mohāt-tatra139 ratir-bhavet || 4.88

 

−−−⏑¦⏑−−−¦¦−−−⏑¦⏑−⏑−

mtyu-vyādhi-jarā-dhar140 mtyu-vyādhi-jarātmabhiḥ |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑−−⏑¦⏑−⏑−

ramamāṇo 'hy141-asaṁvignaḥ samāno mga-pakṣibhiḥ || 4.89

 

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

yad-apy-āttha mahātmānas-te 'pi kāmātmakā iti |

−−−−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

saṁvego 'traiva kartavyo142 yadā teṣām-api kṣayaḥ || 4.90−−−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

māhātmyaṁ na ca tan-manye143 yatra sāmānyataḥ kṣayaḥ |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

viṣayeṣu prasaktir144-vā yuktir-vā nātmavattayā || 4.91


⏑−−−¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

yad-apy-ātthāntenāpi strī-jane vartyatām-iti |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

an-taṁ nāvagacchāmi dākṣiṇyenāpi ki-cana145 || 4.92

 

⏑−⏑−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−−¦⏑−⏑−

na cānuvartanaṁ tan-me rucitaṁ yatra nārjavam |

−⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑⏑−⏑¦⏑−⏑−

sarva-bhāvena saṁparko yadi nāsti dhig-astu tat || 4.93

 

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦−−−−¦⏑−⏑−

adhte146 śrad-dadhānasya saktasyādoṣa-darśinaḥ147 |

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

kiṁ hi vañcayitavyaṁ syāj-jāta-rāgasya cetasaḥ || 4.94

 

−⏑−⏑¦⏑−−−¦¦−⏑−−¦⏑−⏑−

vañcayanti ca yady-eva148 jāta-rāgāḥ paras-param |

⏑⏑−−¦⏑−−−¦¦⏑−−−¦⏑−⏑−

nanu naiva149 kṣamaṁ draṣṭuṁ narāḥ strīṇāṁ nṇām striyaḥ || 4.95

 

⏑−−⏑¦⏑−−−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−

tad-evaṁ sati150 duḥkhārtaṁ jarā-maraṇa-bhāginam151 |

⏑−−−¦⏑−−−¦¦⏑−⏑⏑¦⏑−⏑−

na māṁ kāmeṣv-anāryeṣu152 pratārayitum-arhasi || 4.96

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

aho 'tidhīraṁ balavac-ca te manaś-caleṣu kāmeṣu ca sāra-darśinaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

bhaye 'ti-tīvre153 viṣayeṣu sajjase nirīkṣamāṇo maraṇādhvani prajāḥ || 4.97

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

ahaṁ punar154-bhīrur-atīva-viklavo jarā-vipad-vyādhi-bhayaṁ vicintayan |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

labhe na śāntiṁ na dhtiṁ kuto ratiṁ niśāmayan155 dīptam-ivāgninā jagat || 4.98

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

asaṁśayaṁ mtyur-iti prajānato narasya rāgo hdi yasya jāyate |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

ayo-mayīṁ tasya paraimi156 cetanāṁ mahā-bhaye rajyati157 yo na roditi || 4.99

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

atho kumāraś-ca viniścayātmikāṁ cakāra kāmāśraya-ghātinīṁ kathām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

janasya cakṣur-gamanīya-maṇḍalo mahī-dharaṁ cāstam-iyāya bhās-karaḥ || 4.100

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tato vthā-dhārita-bhūṣaṇa-srajaḥ kalā-guṇaiś-ca praṇayaiś-ca niṣphalaiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

sva eva bhāve viniguhya manmathaṁ158 puraṁ yayur159-bhagna-mano-rathāḥ striyaḥ || 4.101

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tataḥ purodyāna-gatāṁ jana-śriyaṁ160 nirīkṣya sāye161 pratisaṁhtāṁ punaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

anityatāṁ sarva-gatāṁ vicintayan viveśa dhiṣṇyaṁ kṣiti-pālakātmajaḥ162 || 4.102

 


⏑−−−−−,⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑⏑⏑−   Śikhariṇī

tataḥ śrutvā rājā viṣaya-vimukhaṁ tasya tu mano

⏑−−−−−,⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑⏑⏑−

na śiśye tāṁ rātriṁ hdaya-gata-śalyo163 gaja iva |

⏑−−−−−,⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑⏑⏑−

atha śrānto mantre bahu-vividha-mārge sa-sacivo

⏑−−−−−,⏑⏑⏑⏑⏑−−⏑⏑⏑−

na so 'nyat-kāmebhyo niyamanam-apaśyat-suta-mateḥ 164|| 4.103

 

iti buddha-carite mahā-kāvye strī-vighātano nāma caturthaḥ sargaḥ || 4 ||
1 Old Nepalese manuscript: suta.

2 Old Nepalese manuscript: cak[?kr?]ire.

3 Old Nepalese manuscript: parivāryeṇam.

4 CSL: pibanty iva.

5 Old Nepalese manuscript: naumyatvāc.

6 Old Nepalese manuscript: ainaṁ.

7 Old Nepalese manuscript: iva. EBC: sudhāṁśuś-caṁdramā iva. EHJ's iti seems to fit the nominal construction better.

8 EBC: nirgrahītuṁ.

9 Old Nepalese manuscript: anyonyān dṛṣṭibhir ggatvā. EBC: gatvā.

10 Old Nepalese manuscript: dadṛsur.

11 Old Nepalese manuscript: sarvva-kalā-jñā.

12 Old Nepalese manuscript: mukhyatān.

13 Old Nepalese manuscript: śobhayata. Amended based on Kern's conjecture.

14 Old Nepalese manuscript/EBC: ca krīḍaṁ.

15 Old Nepalese manuscript: apsarobhi kalitā gṛhītum (one syllable short). EBC: apsarobhiś-ca kalitān grahītuṁ.

16 Old Nepalese manuscript: cāturyārūpa-saṁpadā. EBC: cāturyād-rūpa-saṁpadā. Amended based on EHJ's conjecture.

17 Old Nepalese manuscript: strīṇam.

18 Old Nepalese manuscript: śaktā.

19 EBC/PO: niyuktānāṁ.

20 Old Nepalese manuscript: coṣtā.

21 Old Nepalese manuscript: āryavena.

22 Bohtlingk: hrīvikuñcita.

23 Old Nepalese manuscript/EBC: yady api.

24 EBC: vīraḥ.

25 Both the old Nepalese manuscript and EBC have iti. EHJ amended to itaḥ. PO felt EHJ's emendation was unnecessary and restored the original.

26 Old Nepalese manuscript: puro.

27 Old Nepalese manuscript: bhyā(?vyā?)so.

28 EBC: padanyāsāddurdharṣo.

29 Old Nepalese manuscript: gotamo.

30 Old Nepalese manuscript: bhikṣu.

31 EBC: bālamukhyayā.

32 Old Nepalese manuscript: gotamaṁ.

33 Old Nepalese manuscript: maharṣaṁ.

34 Old Nepalese manuscript: ṛṣyaśṛṅga.

35 Old Nepalese manuscript: tapāḥ.

36 Old Nepalese manuscript: aha mene. EBC: araṇyastho.

37 Old Nepalese manuscript: evam mayādīn (one syllable in excess).

38 Old Nepalese manuscript: vikriyān (?yā​?) striyaḥ.

39 Old Nepalese manuscript: puna.

40 Old Nepalese manuscript: yuvataye.

41 Old Nepalese manuscript: śadṛśañ.

42 EHJ's text has the anomalous tā tu, which contravenes the rules of sandhi, as well as the rules of the śloka metre. EBC/PO have tu tāḥ.

43 Old Nepalese manuscript: prekṣate hāvair. EBC: prekṣitair-bhāvair.

44 EBC: lalitair.

45 EBC: jahruḥ.

46 Old Nepalese manuscript: vyavacarad.

47 Old Nepalese manuscript: vāsita.

48 EBC: babhrāje. Kern: vaibhrāje.

49 Old Nepalese manuscript: kaṭhinai.

50 Old Nepalese manuscript: saṁghatair. EBC: saṁghaṭṭair.

51 Old Nepalese manuscript: śrastāṁśa.

52 Old Nepalese manuscript: khalitaṅ.

53 Old Nepalese manuscript: kṛtvenaṁ.

54 Old Nepalese manuscript: āśavagandhinā.

55 Old Nepalese manuscript: rahasya.

56 The old Nepalese manuscript has hasta-saṁśliṣya-lipsayā. EHJ amended this, based on his own conjecture, to hasta-saṁśleṣa-lipsayā (“in the hope of winning the touch of his hand”). EBC has hastaṁ saṁśliṣya lipsayā.

57 Old Nepalese manuscript: śrasta.

58 The Old Nepalese manuscript has ālakṣya-rasanā, as does EBC, who translated “with her tongue visible.” EHJ amended to ālakṣya-rasanā, and translated as “with her girdle partly seen.”

59 Old Nepalese manuscript: kāñcībhi.

60 Old Nepalese manuscript: darśayantya.

61 Bohtlingk: prākṛtyā. Formichi: prānṛtyā. Speyer: ākṛtyā. Cappeller: vyāvṛtyā.

62 EBC: vīralīlayā.

63 EBC: vātāghūrṇita-kuṁḍalā.

64 Old Nepalese manuscript: - senaṁ.

65 Old Nepalese manuscript: tāthaivānyā.

66 Cappeller: puṣpam nu.

67 Old Nepalese manuscript: uvācenaṁ.

68 EBC: bhoḥ.

69 EHJ queried pṛthivīm iti.

70 Old Nepalese manuscript: kācid.

71 Old Nepalese manuscript: bhattaś.

72 Old Nepalese manuscript: vivaddhanaḥ.

73 Old Nepalese manuscript: dahyamānām.

74 Old Nepalese manuscript: samāśiṣṭo.

75 EBC: nirmuktālaktakaprabham.

76 Old Nepalese manuscript: nirbhatsita ivānabhaḥ.

77 Old Nepalese manuscript: sthitiḥ.

78 Old Nepalese manuscript: sinduvārajaiḥ. Amended based on EB Cowell's conjecture.

79 Old Nepalese manuscript: cakravakā.

80 The old Nepalese manuscript has anuvṛrttyānugacchati. EBC;s text has anuvtyānugacchati. EHJ amended to anuvarty-anugacchati (reading anuvartī instead of anuvṛtya).

81 Old Nepalese manuscript: ruvata.

82 Old Nepalese manuscript: dhaniḥ.

83 The old Nepalese manuscript and EBC have kokilo 'nutkaḥ. EHJ noted “anutkaḥ is surely impossible” and amended to anvakṣaṁ.

84 EBC: pratiśrutyeva.

85 Old Nepalese manuscript: kūjita.

86 EBC: vasaṁtenāhito

87 Old Nepalese manuscript: cintayataś cittaṁ. EBC: ciṁtayataś cittaṁ. EHJ/CSL: cintayato 'cintyaṁ.

88 Old Nepalese manuscript: ākṣipyamāno.

89 EHJ amended to na jaharṣa na vivyathe (as per SN11.7), noting that sismiye (smiled/blushed/was conceited) seemed impossible, whereas vivyathe (quavered/was distressed) covers both the Tibetan translation's ḥjigs-pa, 'was afraid,' and the Chinese translation's 'grieved.'

90 Old Nepalese manuscript: bh(?)āsān.

91 Old Nepalese manuscript: tatve.

92 EBC: tāsāṁ tattvena vasthānaṁ

93 Old Nepalese manuscript: sasaṁvignena. EBC's text also has sasaṁvignena, with a note in which EBC says he would read as asaṁvignena. EHJ notes that EBC's conjecture “is at complete variance with the context.”

94 EBC: kiṁ vinā

95 Old Nepalese manuscript/EBC have saṁpannaṁ. EHJ amended to saṁmattam.

96 Old Nepalese manuscript: jareyan. EBC amended to jareyaṁ. EHJ amended to jarā yan.

97 Old Nepalese manuscript: dharmmiṇiḥ.

98 EBC: nirudvegāḥ.

99 Old Nepalese manuscript: jarā.

100 Old Nepalese manuscript: svastha-tiṣṭhen. EBC: svasthas-tiṣṭhan.

101 Old Nepalese manuscript/EBC: suped. EHJ amended to sayed, preferring sayed to svaped on the basis of the Tibetan translation.

102 Old Nepalese manuscript: viyujyamāne pi. EBC: 'pi. Amended based on Gawronski's conjecture.

103 Old Nepalese manuscript: kṣaḥ (one syllable short for the metre).

104 CSL: paṇayavattayā.

105 Old Nepalese manuscript: vāparityāgas.

106 Old Nepalese manuscript: maitrī.

107 Old Nepalese manuscript/EBC/PO have parāṅmukkhaṁ. EHJ amended to parāṅmukkhaḥ.

108 EBC: tvāṁ.

109 EBC: samupekṣeyaṁ.

110 Old Nepalese manuscript: na bhave(?) mitratā. (Variant illegible in my copy of EHJ's book.)

111 Old Nepalese manuscript: yukta.

112 Old Nepalese manuscript: ratyandham (or ratyanvam).

113 EBC: saṁnatis.

114 Old Nepalese manuscript: strīṇā.

115 Old Nepalese manuscript: oṣadhaṁ.

116 Old Nepalese manuscript: durllabhāl-labdhvā.

117 Old Nepalese manuscript: ita.

118 Old Nepalese manuscript: gotamasya mune.

119 EBC: sadṛśaṁ.

120 Old Nepalese manuscript: ūtasthyasya. EBC: autathyasya.

121 Old Nepalese manuscript: samatāyām. Amended based on EBC's conjecture.

122 EBC: mahā-tapāḥ. EHJ: mahā-tapaḥ. Amended back to mahā-tapāḥ at the suggestion of Harunaga Isaacson.

123 Old Nepalese manuscript: vibudha-dharmmāṇaṁ. EBC: vibudha-dharmāṇaṁ. EHJ amended to vibudha-karmāṇaṁ.

124 Old Nepalese manuscript: garhitāyā.

125 Old Nepalese manuscript: saṁsargga.

126 Old Nepalese manuscript: bhraṁsam.

127 EBC: eva.

128 EBC: na tu tyajec-ca.

129 The old Nepalese manuscript has evam-ādīn. EBC's manuscript, however has evam-ādyā[ḥ], and EHJ followed the latter reading, noting that both the Chinese and Tibetan translations, like EBC's manuscript, seem to read evam-ādyā.

130 Old Nepalese manuscript: marhitān api.

131 Old Nepalese manuscript: puna.

132 Old Nepalese manuscript: ida.

133 Old Nepalese manuscript: sahitaṁ.

134 Old Nepalese manuscript: pratyabahāṣataḥ.

135 EBC: sauhārda.

136 Old Nepalese manuscript: rati-bhavet.

137 Old Nepalese manuscript: sasamvitkasya. EBC: sasaṁvitkasya.

138 Old Nepalese manuscript/EBC: tathāpi na ratiḥ kṣamā.

139 Old Nepalese manuscript: mohā tatra.

140 Old Nepalese manuscript: dharmmo. EHJ cites dharmā as EB Cowell's conjecture, but EBC's text has dharmo.

141 Old Nepalese manuscript/EBC 'py.

142 Old Nepalese manuscript: saṁvego tra karttavyo (one syllable short). EBC: saṁvego 'tra na kartavyo. EHJ added as a note to his translation, “It is not quite certain what should be supplied in c.”

143 Old Nepalese manuscript: madhye.

144 Old Nepalese manuscript: praśaktir.

145 Old Nepalese manuscript: kiñcan.

146 The old Nepalese manuscript has anṛteḥ, which EBC amended to anṛte. EHJ amended to adhṛteḥ.

147 Old Nepalese manuscript: śaktasyādoṣa-darśinaḥ. EBC: saktasyādoṣa-darśinaḥ. EHJ amended based on EBC's conjecture.

148 Old Nepalese manuscript/EBC: eva. EHJ amended to evaṁ.

149 Old Nepalese manuscript: neva.

150 Old Nepalese manuscript: śati.

151 EBC: bhoginam.

152 Old Nepalese manuscript: kāmeṣu nāryeṣu.

153 Old Nepalese manuscript: bhaye pi tīvre. EBC: bhaye 'pi tīvre.

154 Old Nepalese manuscript: puna.

155 Old Nepalese manuscript: niśāmayaṁ.

156 Old Nepalese manuscript: paremi.

157 Old Nepalese manuscript/EBC: rakṣati.

158 Old Nepalese manuscript: sa eva bhāve viniguhya manmathaṁ. EHJ amended to sva eva bhāve vinigṛhya manmathaṁ.

159 Old Nepalese manuscript: yayu.

160 Old Nepalese manuscript: jana-striyaṁ.

161 Old Nepalese manuscript: sāye(?). EHJ amended to sāyaṁ. EBC also has sāyaṁ.

162 On the basis of the Tibetan translation, EHJ queried amending to kṣiti-pātmajaḥ punaḥ.

163 Old Nepalese manuscript: hṛdaya-śatyo gaja (two syllables short).

164 The Old Nepalese manuscript has iti repeated at the end of 4.103 and at the beginning of the colophon.|Swimming| |About Us| |Alexander Work| |Reflexes| |Sitting-Zen| |Fees| |Contact Us| |Internet Links| |Books| |Articles| |Storehouse|