Mindful Swimming with Chie Cross
SwimmingAbout UsAlexander WorkReflexesSitting-ZenFeesContact UsInternet LinksBooksArticlesStorehouse

 


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)

tato visjyāśru-mukhaṁ rudantaṁ chanda1 vana-cchandatayā nir-āsthaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sarvārthasiddho vapuṣābhibhūya tam-āśramaṁ siddha2 iva prapede || 7.1

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)

sa rāja-sūnur-mga-rāja-gāmī mgājiraṁ tan-mgavat praviṣṭaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

lakṣmī-viyukto 'pi śarīra-lakṣmyā cakṣūṁṣi sarvāśramiṇāṁ jahāra || 7.2

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)

sthitā hi hasta-stha-yugās-tathaiva kautūhalāc-cakra-dharāḥ sa-dārāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tam-indra-kalpaṁ dadśur-na jagmur-dhuryā ivārdhāvanataiḥ śirobhiḥ || 7.3

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

viprāś-ca gatvā bahir-idhma-hetoḥ prāptāḥ samit-puṣpa-pavitra-hastāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tapaḥ-pradhānāḥ kta-buddhayo 'pi taṁ draṣṭum-īyur-na maṭhān-abhīyuḥ || 7.4

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

hṣṭāś-ca kekā mumucur-mayūrā dṣṭvāmbu-daṁ nīlam-ivonnamantam3 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śaṣpāṇi hitvābhimukhāś-ca tasthur-mgāś4-calākṣā mga-cāriṇaś-ca || 7.5

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Buddhi)

dṣṭvā tam-ikṣvāku-kula-pradīpaṁ jvalantam-udyantam-ivāṁśumantam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kte 'pi dohe janita-pramodāḥ prasusruvur5-homa-duhaś-ca gāvaḥ || 7.6

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

kac-cid6-vasūnām-ayam-aṣṭamaḥ syāt-syād-aśvinor-anyataraś-cyuto 'tra7 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

uccerur8-uccair-iti tatra vācas-tad-darśanād-vismaya-jā munīnām || 7.7

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

lekharṣabhasyeva9 vapur-dvitīyaṁ dhāmeva lokasya carācarasya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sa dyotayām-āsa vanaṁ hi ktsnaṁ yad-cchayā10 sūrya ivāvatīrṇaḥ || 7.8

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)

tataḥ sa tair-āśramibhir-yathāvad-abhyarcitaś-copanimantritaś-ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

pratyarcayāṁ dharma-bhto babhūva svareṇa sāmbho-'mbu-dharopamena11 || 7.9

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)

kīrṇaṁ tathā12 puṇya-ktā janena svargābhikāmena vimokṣa-kāmaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tam-āśramaṁ so 'nucacāra dhīras-tapāṁsi citrāṇi nirīkṣamāṇaḥ || 7.10

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Chāyā)

tapo-vikārāṁś-ca nirīkṣya saumyas13-tapo-vane tatra tapo-dhanānām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tapasvinaṁ kaṁ-cid-anuvrajantaṁ tattvaṁ vijijñāsur-idaṁ babhāṣe || 7.11

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

tat-pūrvam-adyāśrama-darśanaṁ me yasmād-imaṁ dharma-vidhiṁ na jāne |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tasmād-bhavān-arhati bhāṣituṁ me yo niścayo yat14 prati vaḥ pravtta15 || 7.12

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)

tato dvi-jātiḥ sa tapo-vihāraḥ śākyarṣabhāyarṣabha-vikramāya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

krameṇa tasmai kathayāṁ-cakāra tapo-viśeṣāṁs tapasaḥ phalaṁ ca || 7.13

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

agrāmyam-annaṁ salile16-prarūḍhaṁ parāni17 toyaṁ phala-mūlam-eva |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yathāgamaṁ vttir-iyaṁ munīnāṁ bhinnās-tu te te tapasāṁ vikalpāḥ || 7.14

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

chena jīvanti18 kha-gā ivānye tāni ke-cin19-mgavac-caranti |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ke-cid-bhujaṅgaiḥ saha vartayanti valmīka-bhūtā iva20 mārutena || 7.15

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

aśma-prayatnārjita-vttayo 'nye ke-cit-sva-dantāpahatānna-bhakṣāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ktvā parārthaṁ śrapaṇa21 tathānye kurvanti kāryaṁ yadi śeṣam-asti || 7.16

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

ke-cij-jala-klinna-jaṭā-kalāpā dviḥ pāvakaṁ juhvati mantra-pūrvam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

mīnaiḥ samaṁ ke-cid-apo vigāhya vasanti kūrmollikhitaiḥ22 śarīraiḥ || 7.17

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

evaṁ-vidhai23 kāla-citais-tapobhiḥ parair-divaṁ yānty-aparair-n-lokam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

duḥkhena mārgeṇa sukhaṁ kṣiyanti24 duḥkhaṁ25 hi dharmasya vadanti mūlam || 7.18

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)

ity-evam-ādi dvipadendra-vatsaḥ śrutvā vacas-tasya tapo-dhanasya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

adṣṭa-tattvo 'pi na saṁtutoṣa śanair26-idaṁ cātma-gataṁ babhāṣe27 || 7.19

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

duḥkhātmakaṁ naika-vidhaṁ tapaś-ca svarga-pradhānaṁ tapasaḥ phalaṁ ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

lokāś-ca sarve28 pariṇāmavantaḥ sv-alpe śramaḥ khalv-ayam-āśramāṇām || 7.20

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)

priyāṁś29 ca bandhūn viṣayāṁś-ca hitvā ye svarga-hetor30 niyamaṁ caranti |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

te viprayuktāḥ khalu gantu-kāmā mahattaraṁ bandhanam31-eva bhūyaḥ || 7.21

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

kāya-klamair32-yaś-ca tapo 'bhidhānaiḥ pravttim33-ākāṅkṣati kāma-hetoḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

saṁsāra-doṣān-aparīkṣamāṇo duḥkhena so 'nvicchati duḥkham-eva || 7.22

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

trāsaś-ca nityaṁ maraṇāt-prajānāṁ yatnena cecchanti punaḥ-prasūtim |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

satyāṁ pravttau niyataś-ca mtyus-tatraiva magnā34 yata eva bhītā35 || 7.23

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)

ihārtham-eke praviśanti khedaṁ svargārtham-anye śramam-āpnuvanti |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sukhārtham-āśā-kpaṇo36 'ktārthaḥ pataty-an-arthe khalu jīva-lokaḥ || 7.24

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

na khalv-ayaṁ garhita eva yatno yo hīnam-utsjya viśeṣa-gāmī |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

prājñaiḥ samānena pariśrameṇa kāryaṁ tu tad-yatra punar-na kāryam || 7.25

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)

śarīra-pīḍā tu yadīha dharmaḥ sukhaṁ śarīrasya bhavaty-adharmaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dharmeṇa cāpnoti sukhaṁ paratra tasmād-adharmaṁ phalatīha dharmaḥ || 7.26

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)

yataḥ śarīraṁ manaso vaśena37 pravartate vāpi38 nivartate vā39 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yukto damaś-cetasa eva tasmāc-cittād-te kāṣṭha-samaṁ śarīram || 7.27

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

āhāra-śuddhyā yadi puṇyam-iṣṭaṁ tasmān40-mgāṇām-api puṇyam-asti |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ye cāpi bāhyāḥ puruṣāḥ phalebhyo bhāgyāparādhena parāṅmukhārthāḥ41 || 7.28

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)

duḥkhe 'bhisaṁdhis-tv-atha puṇya-hetuḥ sukhe 'pi kāryo nanu so 'bhisaṁdhiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

atha pramāṇaṁ na sukhe 'bhisaṁdhir-duḥkhe pramāṇaṁ nanu nābhisaṁdhiḥ || 7.29

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)

tathaiva ye karma-viśuddhi-hetoḥ spśanty-apas-tīrtham-iti pravttāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tatrāpi toṣo hdi kevalo 'yaṁ na pāvayiṣyanti hi pāpam-āpaḥ || 7.30

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

spṣṭaṁ hi yad-yad-guṇavadbhir-ambhas-tat-tat-pthivyāṁ yadi tīrtham-iṣṭam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tasmād-guṇān-eva paraimi42 tīrtham-āpas-tu niḥsaṁśayam-āpa eva || 7.31

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Upendravajrā)

iti sma tat-tad-bahu-yukti-yuktaṁ jagāda cāstaṁ ca yayau vivasvān43 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tato havir-dhūma-vivarṇa-vkṣaṁ tapaḥ-praśāntaṁ sa vanaṁ viveśa || 7.32

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

abhyuddhta-prajvalitāgni-hotraṁ ktābhiṣekarṣi-janāvakīrṇam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

jāpya-svanākūjita-deva-koṣṭhaṁ dharmasya karmāntam-iva pravttam || 7.33

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

kāś-cin-niśās-tatra niśā-karābhaḥ parīkṣamāṇaś-ca tapāṁsy-uvāsa |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sarvaṁ parikṣepya44 tapaś-ca matvā45 tasmāt-tapaḥ-kṣetra-talāj-jagāma || 7.34

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

anvavrajann-āśramiṇas-tatas-taṁ tad-rūpa--māhātmya-gatair-manobhiḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

deśād-anāryair-abhibhūyamānān-maharṣayo46 dharmam-ivāpayāntam || 7.35

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Chāyā)

tato jaṭā-valkala-cīra-khelāṁs47-tapo-dhanāṁś-caiva sa tān-dadarśa |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tapāṁsi caiṣām-anurudhyamānas48-tasthau śive śrīmati vkṣa-mūle49 || 7.36

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Premā)

athopastyāśrama-vāsinas50-taṁ manuṣya-varyaṁ parivārya tasthuḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vddhaś-ca teṣāṁ bahu-māna-pūrvaṁ kalena sāmnā giram-ity-uvāca || 7.37

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

tvayyāgate pūrṇa ivāśramo 'bhūt-saṁpadyate śūnya iva prayāte |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tasmād-imaṁ nārhasi tāta hātuṁ jijīviṣor-deham-iveṣṭam-āyuḥ || 7.38

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

brahmarṣi-rājarṣi-surarṣi-juṣṭaḥ puṇyaḥ samīpe himavān51 hi śailaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tapāṁsi tāny-eva tapo-dhanānāṁ yat-saṁnikarṣād52-bahulī-bhavanti || 7.39

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

tīrthāni puṇyāny-abhitas-tathaiva sopāna-bhūtāni nabhas-talasya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

juṣṭāni dharmātmabhir-ātmavadbhir-devarṣibhiś-caiva nṛparṣibhiś-ca53 || 7.40

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)

itaś-ca bhūyaḥ kṣamam-uttaraiva dik-sevituṁ dharma-viśeṣa54-hetoḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

na tu55 kṣama56 dakṣiṇato budhena padaṁ bhaved-ekam-api prayātum || 7.41

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

tapo-vane 'sminn-atha niṣkriyo vā saṁkīrṇa-dharme patito57 'śucir-vā |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dṣṭas-tvayā yena na te vivatsā tad-brūhi58 yāvad-rucito 'stu vāsaḥ || 7.42

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)

ime hi vāñchanti59 tapaḥ-sahāyaṁ tapo-nidhāna-pratimaṁ bhavantam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vāsas-tvayā hīndra-samena sārdhaṁ bhaspater-apy-udayāvahaḥ60 syāt || 7.43

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)

ity-evam-ukte61 sa tapasvi-madhye tapasvi-mukhyena manīi62-mukhyaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

bhava-praṇāśāya kta-pratijñaḥ svaṁ bhāvam-antar-gatam-ācacakṣe || 7.44

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

jv-ātmanāṁ dharma-bhtāṁ munīnām-iṣṭātithitvāt-sva-janopamānām63 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

evaṁ-vidhair-māṁ prati bhāva-jātaiḥ prītiḥ parā me64 janitaś-ca mārgaḥ65 || 7.45

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Māyā)

snigdhābhir-ābhir66-hdayaṁ-gamābhiḥ samāsataḥ snāta ivāsmi vāgbhiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ratiś-ca me dharma-nava-grahasya vispanditā saṁprati67 bhūya eva || 7.46

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)

evaṁ pravttān bhavataḥ śaraṇyān-atīva saṁdarśita-pakṣapātān |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yāsyāmi hitveti mamāpi duḥkhaṁ yathaiva bandhūs68-tyajatas-tathaiva || 7.47

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

svargāya yuṣmākam-ayaṁ tu dharmo mamābhilāṣas-tv-apunar-bhavāya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

asmin vane yena na me vivatsā bhinnaḥ pravttyā69 hi nivtti-dharmaḥ || 7.48

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

tan-nāratir-me na parāpacāro vanād-ito yena parivrajāmi |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dharme sthitāḥ pūrva-yugānurūpe sarve bhavanto hi mahārṣi-kalpāḥ || 7.49

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)

tato vacaḥ sūntam70-arthavac-ca su-ślakṣṇam-ojasvi ca garvitaṁ ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śrutvā kumārasya tapasvinas-te viśeṣa-yuktaṁ bahu-mānam-īyuḥ || 7.50

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

kaś-cid-dvijas-tatra tu bhasma-śāyī prāṁśuḥ śikhī dārava-cīra-vāsāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ā-piṅgalākṣas-tanu-dīrgha-ghoṇaḥ kuṇḍaika-hasto giram71-ity-uvāca || 7.51

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

dhīmann-udāraḥ khalu niścayas-te72 yas-tvaṁ yuvā janmani dṣṭa-doṣaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

svargāpavargau73 hi vicārya samyag-yasyāpavarge matir-asti so 'sti || 7.52

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

yajñais-tapobhir-niyamaiś-ca tais-taiḥ svargaṁ yiyāsanti74 hi rāgavantaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

rāgeṇa sārdhaṁ ripuṇeva yuddhvā mokṣaṁ parīpsanti tu sattvavantaḥ || 7.53

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

tad-buddhir-eṣā yadi niścitā te tūrṇaṁ bhavān gacchatu vindhya-koṣṭham |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

asau munis-tatra vasaty-arāḍo yo naiṣṭhike75 śreyasi labdha-cakṣuḥ || 7.54

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

tasmād-bhavāñ-chroṣyati tattva-mārgaṁ satyāṁ rucau saṁpratipatsyate ca |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yathā tu paśyāmi matis-tathaisā76 tasyāpi yāsyaty77-avadhūya buddhim || 7.55

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

spaṣṭocca-ghoṇaṁ78 vipulāyatākṣaṁ tāmrādharauṣṭhaṁ79 sita-tīkṣṇa-daṁṣṭram |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

idaṁ hi vaktraṁ tanu-rakta-jihvaṁ jñeyārṇavaṁ pāsyati ktsnam-eva || 7.56

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

gambhīratā yā bhavatas-tv-agādhā yā dīptatā yāni ca lakṣaṇāni |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ācāryakaṁ prāpsyasi tat-pthivyāṁ yan-narṣibhiḥ pūrva-yuge 'py-avāptam || 7.57

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Aparavaktra

paramam-iti tato npātmajas-tam-ṣi-janaṁ pratinandya niryayau |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−

vidhivad-anuvidhāya te 'pi taṁ praviviśur-āśramiṇas-tapo-vanam || 7.58

 

iti buddha-carite mahākāvye tapo-vana-praveśo nāma saptamaḥ sargaḥ || 7 ||1 Old Nepalese manuscript: chanda.

2 EBC: siddham.

3 Old Nepalese manuscript/EBC: ivonnamantam. Based on the Tibetan and Chinese translations, EHJ amended to ivonnamantaḥ.

4 Old Nepalese manuscript: mṛgā.

5 Old Nepalese manuscript: prasuśruvur.

6 Old Nepalese manuscript / EBC: kaścid.

7 Old Nepalese manuscript / EBC: cyuto 'tra. EHJ amended to vā.

8 Old Nepalese manuscript: uccairur.

9 Old Nepalese manuscript: leṣarṣabhasyeva.

10 Old Nepalese manuscript: ksnaṁ yadtsayā.

11 Old Nepalese manuscript: sāddhombudharopamena. EBC: bhādrāṁbudharopamena. EBC noted that his was a conjectural reading.

12 EBC: tataḥ.

13 Old Nepalese manuscript: nirīkṣa saumya.

14 Old Nepalese manuscript: ya (corrected in later hand to yaṁ). EBC: yaṁ.

15 Old Nepalese manuscript: pravṛrttiḥ (corrected to pravṛrttaḥ).

16 Old Nepalese manuscript: salilaṁ. EBC: salila-prarūḍham. EHJ amended based on Bohtlingk's conjecture to salile prarūḍham.

17 Old Nepalese manuscript: parṇṇāni.

18 Old Nepalese manuscript: uñcena jīvati.

19 Old Nepalese manuscript: tnāni ke-cit.

20 Old Nepalese manuscript/EBC: iva mārutena. EHJ amended to vana-mārutena.

21 Old Nepalese manuscript: śrapaṇa.

22 Old Nepalese manuscript: kūrmmolikhitaiḥ.

23 Old Nepalese manuscript: evam-vidhai.

24 Old Nepalese manuscript: sukham upeti (corrected to sukhaṁ kṣu[?a?]peti). EBC: sukham kṣiyanti. EHJ amended to duḥkhena mārgeṇa sukhaṁ hy upaiti.

25 Old Nepalese manuscript / EBC: duḥkhaṁ. EHJ amended to sukhaṁ.

26 Old Nepalese manuscript: sanair.

27 EBC: jagāda.

28 Old Nepalese manuscript: sarvvai.

29 Old Nepalese manuscript: śriyañ. EBC: śriyaṁ.

30 EBC: hetau.

31 EBC: svaṁ vanam.

32 Old Nepalese manuscript: kāyaklamai.

33 Old Nepalese manuscript: pravṛttiṁ.

34 EBC: magno.

35 EBC/Old Nepalese manuscript: bhītaḥ.

36 Old Nepalese manuscript: āśākyapano.

37 Old Nepalese manuscript: vasena.

38 Old Nepalese manuscript / EBC: vāpi. EHJ amended to cāpi.

39 Old Nepalese manuscript / EBC: . EHJ amended to ca.

40 Old Nepalese manuscript: tasmāt.

41 EBC: parāṅmukhatvāt.

42 Old Nepalese manuscript: guṇānaiva paremi.

43 Old Nepalese manuscript: vivaśvān.

44 Bohtlingk: parijñāya or paricchidya. Kern: parikṣyātha.

45 Cappeller: matyā. EHJ wrote in a footnote to his translation: “The third pāda is hopelessly corrupt. I translate T [the Tibetan translation] which cannot be put back into Sanskrit (paricchidya is the most probable), but C [the Chinese translation] is perhaps nearer the original reading. For the context requires something approaching the adverse judgement on austerities in SN3.2. Possibilities are sarvaṁ pratikṣipya tapaś ca matyā and sarvaṁ pratikṣepyam ataś ca matvā, but it is not a case for putting a conjecture into text.”

46 Old Nepalese manuscript: maharṣayau.

47 Hultzch: cīracelāṁs.

48 EBC: anubudhyamānas.

49 EBC: mārgavkṣe.

50 Old Nepalese manuscript: vāśinas.

51 Old Nepalese manuscript: himavāṁ.

52 Old Nepalese manuscript: yatsaṁnikaṣād.

53 Old Nepalese manuscript: ātmavadbhi-re(corrected to de?) varṣibhirś-caiva nṛparṣibhiś-ca. EHJ amended nṛparṣibhiś-ca to maharṣibhiś-ca. EBC's text also has maharṣibhiś-ca.

54 Old Nepalese manuscript: viseṣa.

55 EBC: hi.

56 Old Nepalese manuscript: na ku (?) kṣaman (marginal comment, na tu yuktam).

57 Old Nepalese manuscript/EHJ: saṁkīrṇa-dharmāpatito. EBC: saṁkīrṇa-dharmā patito. Gawronski: saṁkīrṇa-dharme patito.

58 Old Nepalese manuscript: bru(?ū?)hi.

59 Old Nepalese manuscript: vācchanti.

60 Old Nepalese manuscript/EBC/EHJ: abhyudayāvahaḥ. Amended to apy-udayāvahaḥ based on Luders conjecture.

61 Old Nepalese manuscript: e of ukte marked as wrong. Bohtlingk: uktaḥ.

62 Old Nepalese manuscript: manīkhi.

63 Old Nepalese manuscript / EBC: janopamānam.

64 Old Nepalese manuscript: parā tma (corrected to me, or vice versa). EBC: parātmā.

65 Old Nepalese manuscript: mārggaḥ.  EBC: parātmā janitaś-ca mārgaḥ.

66 Old Nepalese manuscript: ābhi.

67 Old Nepalese manuscript/EBC: saṁprati. EHJ's original text also has saṁprati, but EHJ added in a footnote to his English translation that he should like to amend to taṁ prati (i.e. towards dharma).

68 Old Nepalese manuscript: bandhūs.

69 Old Nepalese manuscript: pravṛttyau.

70 Old Nepalese manuscript: sūnṛtram.

71 Old Nepalese manuscript: kuṇḍ*k(?v)a-hasto girim. EBC: kuṁḍoda-hasto. EBC noted: “Conjectural. Dr. von Boehtlingk suggests kuṁḍāvahasto, ‘the back of whose hand was like a kuṇḍa’.” EHJ amended to: kuṇḍaika-hasto giram and noted: In the second line A [the old Nepalese manuscript is much rubbed and of the third letter of d [the 4th pāda] only the loop of ka is visible.

72 Old Nepalese manuscript: tte.

73 Old Nepalese manuscript: varggo.

74 Old Nepalese manuscript: yiyāsyaṁti.

75 Old Nepalese manuscript: yau ṇeṣṭhike.

76 Old Nepalese manuscript / EBC: tavaiṣā.

77 Old Nepalese manuscript: yāsyāty.

78 Old Nepalese manuscript: paṣṭoś-ca-ghoṇaṁ. EBC: puṣṭāśvaghoṇaṁ.

79 Old Nepalese manuscript: tāmrādharauṣṭraṁ. EBC: tāmrādharoṣṭhaṁ.
|Swimming| |About Us| |Alexander Work| |Reflexes| |Sitting-Zen| |Fees| |Contact Us| |Internet Links| |Books| |Articles| |Storehouse|