Mindful Swimming with Chie Cross
SwimmingAbout UsAlexander WorkReflexesSitting-ZenFeesContact UsInternet LinksBooksArticlesStorehouse

 ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tatas-turaṅgāvacaraḥ sa dur-manās1-tathā vanaṁ bhartari nirmame gate |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

cakāra yatnaṁ pathi śoka-nigrahe2 tathāpi caivāśru na tasya cikṣiye3 || 8.1

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

yam-eka-rātreṇa tu bhartur-ājñayā jagāma mārgaṁ saha tena vājinā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

iyāya bhartur-virahaṁ vicintayaṁs-tam-eva panthānam-ahobhir-aṣṭabhiḥ || 8.2

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

hayaś-ca saujā vicacāra4 kanthakas-tatāma bhāvena babhūva nirmadaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

alaṁktaś-cāpi tathaiva bhūṣaṇair-abhūd-gata-śrīr-iva tena varjitaḥ || 8.3

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

nivtya caivābhimukhas-tapovanaṁ bhśaṁ jiheṣe karuṇaṁ muhur-muhuḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

kṣudhānvito 'py-adhvani śaṣpam-ambu vā yathā purā bhinananda5 nādade || 8.4

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tato vihīnaṁ kapilāhvayaṁ pura6 mahātmanā tena jagadd-hitātmanā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

krameṇa tau śūnyam-ivopajagmatur7-divākareṇeva vinā-ktaṁ nabhaḥ || 8.5

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

sa-puṇḍarīkair-api śobhitaṁ jalair-alaṁktaṁ puṣpa-dharair8-nagair-api |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

tad-eva tasyopavanaṁ vanopamaṁ gata-praharṣair-na rarāja nāgaraiḥ || 8.6

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tato bhramadbhir9-diśi dīna-mānasair-anujjvalair-bāṣpa-hatekṣaṇair-narai10 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

nivāryamāāv-iva11 tāv-ubhau puraṁ śanair-apasnātam12-ivābhijagmatuḥ || 8.7 ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

niśamya13 ca srasta-śarīra-gāminau vināgatau śākya-kularṣabhea14 tau

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

mumoca bāṣpaṁ pathi nāgaro janaḥ purā rathe dāśarather-ivāgate || 8.8

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

atha bruvantaḥ samupeta-manyavo janāḥ pathi chandakam-āgatāsravaḥ15 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

kva rāja-putraḥ pura-rāṣṭra-nandano16 htas-tvayāsāv-iti pṣṭhato17 'nvayuḥ || 8.9

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tataḥ sa tān bhaktimato 'bravīj-janān18-narendra-putraṁ na parityajāmy-aham |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

rudann-ahaṁ tena tu nirjane vane gha-stha-veśaś-ca visarjitāv-iti || 8.10

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

idaṁ vacas-tasya niśamya19 te janāḥ su-duṣkaraṁ khalv-iti niścayaṁ20 yayuḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

patadd-hi jahruḥ21 salilaṁ na netra-jaṁ mano nininduś-ca phalottham22-ātmanaḥ || 8.11

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

athocur-adyaiva viśāma tad-vanaṁ gataḥ sa yatra dvipa-rāja-vikramaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

jijīviṣā nāsti hi tena no vinā yathendriyāṇāṁ vigame śarīriṇām || 8.12

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

idaṁ puraṁ tena vivarjita23 vanaṁ vanaṁ ca tat-tena samanvitaṁ puram |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

na śobhate tena hi no vinā puraṁ marutvatā vtra-vadhe yathā divam || 8.13

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

punaḥ kumāro vinivtta ity-atho24 gavākṣa-mālāḥ pratipedire 'ṅga25 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

vivikta-pṣṭhaṁ ca niśamya26 vājinaṁ punar-gavākṣāṇi27 pidhāya cukruśuḥ || 8.14

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

praviṣṭa-dīkṣas-tu sutopalabdhaye28 vratena śokena ca khinna-mānasaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

jajāpa devāyatane narādhipaś-cakāra tās-tāś-ca yathāśrayāḥ29 kriyāḥ || 8.15

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tataḥ sa bāṣpa-pratipūra30-locanas-turaṅgam-ādāya turaṅgamānugaḥ31 | 8.16

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

viveśa śokābhihato npa-kṣayaṁ yudhāpinīte32 ripuṇeva bhartari ||

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

vigāhamānaś-ca narendra-mandiraṁ vilokayann-aśru-vahena cakṣuṣā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

svareṇa puṣṭena rurāva kanthako janāya duḥkhaṁ prativedayann-iva33 || 8.17

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tataḥ kha-gāś-ca kṣaya-madhya-gocarāḥ samīpa-baddhās-turagāś-ca sat-ktāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

hayasya tasya pratisasvanuḥ svanaṁ narendra-sūnor-upayāna-śaṅkina34 || 8.18

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

janāś-ca harṣātiśayena35 vañcitā36 janādhipāntaḥ-pura-saṁnikarṣa-gāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

yathā hayaḥ kanthaka eṣa heṣate dhruvaṁ kumāro viśatīti menire || 8.19

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

ati-praharṣād-atha śoka-mūrchitāḥ kumāra-saṁdarśana-lola-locanāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

ghād-viniścakramur-āśayā striyaḥ śarat-payodād-iva vidyutaś-calāḥ || 8.20

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

vilamba-veśyo37 malināṁśukāmbarā38 nirañjanair-bāṣpa-hatekṣaṇair-mukhaiḥ39 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

striyo na rejur mjayā40 vinā-ktā divīva tārā rajanī-kṣayāruṇāḥ || 8.21

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

arakta-tāmraiś-caraṇair-anūpurair-akuṇḍalair-ārjava-kaṛikair41-mukhaiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

svabhāva-pīnair42-jaghanair-amekhalair-a-hāra-yoktrair-muṣitair-iva stanaiḥ43 || 8.22

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

nirīkṣya tā44 bāṣpa-parīta-locanā45 nir-āśrayaṁ chandakam-aśvam-eva ca |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

visaṇṇa46-vaktrā rurudur-varāṅganā vanāntare gāva iva-rṣabhojjhitāḥ47 || 8.23

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tataḥ sa-bāṣpā mahiṣī mahī-pateḥ pranaṣṭa48-vatsā mahiṣīva vatsalā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

praghya bāhū nipapāta gautamī vilola-parṇā kadalīva kāñcanī || 8.24

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

hata-tviṣo 'nyāḥ49 śithilāṁsa-bāhavaḥ50 striyo viṣādena vicetanā iva |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

na cukruśur51-nāśru jahur-na śaśvasur-na celur āsur likhitā52 iva sthitāḥ || 8.25

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

adhīram-anyāḥ pati-śoka-mūrchitā vilocana-prasravaṇair53-mukhaiḥ striyaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

siiñcire proṣita-candanān54 stanān dharā-dharā55 prasravaṇair56-ivopalān || 8.26

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

mukhaiś-ca tāsāṁ nayanāmbu-tāḍitaiḥ57 rarāja tad-rāja-niveśanaṁ tadā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

navāmbu-kāle 'mbu-da-vṣṭi-tāḍitaiḥ58 sravaj-jalais-tāmarasair-yathā saraḥ || 8.27

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

su-vtta-pīnāṅgulibhir-nir-antarair-abhūṣaṇair-gūḍha-sirair59-varāṅganāḥ60 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

urāṁsi jaghnuḥ kamalopamaiḥ karaiḥ sva-pallavair-vāta-calā latā iva || 8.28

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

kara-prahāra-pracalaiś-ca tā babhus-tathāpi61 nāryaḥ sahitonnataiḥ stanaiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

vanānilāghūrṇita-padma-kampitaiḥ rathāṅga-nāmnā62 mithunair63-ivāpagāḥ || 8.29

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

yathā ca vakṣāsi64 karair-apīḍayas65-tathaiva vakṣobhir-apīḍayan karān |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

akārayaṁs-tatra paras-paraṁ vyathāḥ karāgra-vakṣāṁsy-abalā dayālasāḥ || 8.30

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tatas-tu roṣa-pravirakta-locanā viṣāda-sambandha66-kaṣāya-gadgadam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

uvāca niśvāsa67-calat-payodharā vigādha-śokāśru-dharā yaśodharā || 8.31

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

niśi prasuptām--avaśāṁ68 vihāya māṁ gataḥ kva sa chandaka man-mano-rathaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

upāgate ca tvayi69 kanthake ca me samaṁ gateṣu triṣu kampate manaḥ || 8.32⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

anāryam-asnidgham-amitra-karma me nśaṁsa ktvā kim-ihādya rodiṣi |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

niyaccha70 bāṣpaṁ bhava tuṣṭa-mānaso na saṁvadaty-aśru ca71 tac-ca karma te || 8.33

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

priyea72 vaśyena hitena sādhunā tvayā sahāyena yathārtha-kāriṇā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

gato 'rya-putro hy-apunar-nivttaye ramasva diṣṭyā sa-phalaḥ śramas-tava || 8.34

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

varaṁ manuṣyasya vicakṣaṇo ripur-na mitram-aprājñam-ayoga-peśalam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

suhd-bruveṇa73 hy-avipaścitā tvayā ktaḥ kulasyāsya mahān-upaplavaḥ || 8.35

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

imā hi śocyā vyavamukta-bhūṣaṇāḥ prasakta-bāṣpāvila74-rakta-locanāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

sthite 'pi patyau himavan75-mahī-same pranaṣṭa-śobhā vidhavā iva striyaḥ || 8.36

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

imāś-ca vikṣipta-viṭaṅka-bāhavaḥ prasakta76-pārāvata-dīrgha-nisvanāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

vinā-ktās-tena sahāvarodhanair77-bhśaṁ rudantīva vimāna-paktayaḥ78 || 8.37

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

anartha-kāmo 'sya janasya sarvathā turaṅgamo 'pi dhruvam-eṣa kanthakaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

jahāra sarvasvam-itas-tathā hi me jane prasupte niśi ratna-cauravat || 8.38

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

yadā samarthaḥ khalu soḍhum-āgatān-iṣu-prahārān-api kiṁ punaḥ kaśāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

gataḥ kaśā-yāta79-bhayāt kathaṁ nv-ayaṁ80 śriyaṁ ghītvā hdayaṁ ca me samam || 8.39

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

anārya-karmā bhśam-adya heṣate narendra-dhiṣṇyaṁ pratipūrayann-iva |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

yadā tu nirvāhayati sma me priyaṁ tadā hi mūkas-turagādhamo 'bhavat || 8.40


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

yadi hy-aheṣiṣyata bodhayan-janaṁ khuraiḥ kitau81 vāpy-akariṣyata dhvanim |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

hanu-svanaṁ vājanayiṣyad-uttamaṁ na cābhaviṣyan-mama duḥkham-īdśam || 8.41

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

itīha devyāḥ paridevitāśraya82 niśamya83 bāṣpa-grathikṣaraṁ84 vacaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

adho-mukhaḥ sāśru-kalaḥ ktāñjaliḥ śanair-idaṁ chandaka uttaraṁ jagau || 8.42

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

vigarhituṁ nārhasi85 devi kanthakaṁ na cāpi roṣaṁ mayi kartum-arhasi |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

anāgasau svaḥ samavehi sarvaśo gato n-devaḥ sa hi devi devavat || 8.43

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

ahaṁ hi jānann-api rāja-śāsanaṁ balāt-ktaḥ kair-api daivatair-iva |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

upānaya86 tūrṇam-imaṁ turaṅgamaṁ tathānvagacchaṁ vigata-śramo 'dhvani || 8.44

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

vrajann-ayaṁ vāji-varo 'pi nāspśan-mahīṁ khurāgrair-vidhtair-ivāntarā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

tathaiva daivād-iva saṁyatānano hanu-svanaṁ nākta nāpy-aheṣata || 8.45

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

yadā87 bahir-gacchati pārthivātmaje88-tadābhavad-dvāram-apāvtaṁ svayam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

tamaś-ca naiśaṁ raviṇeva pāṭitaṁ tato 'pi daivo vidhir-eṣa ghyatām || 8.46

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

yad-apramatto89 'pi narendra-śāsanād-ghe pure90 caiva sahasraśo janaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

tadā sa nābudhyata nidrayā htas-tato 'pi daivo vidhir-eṣa ghyatām || 8.47

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

yataś-ca vāso vana-vāsa-saṁmataṁ nisṣṭam91-asmai samaye divaukasā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

divi praviddhaṁ mukuṭaṁ ca tadd-htaṁ tato 'pi daivo vidhir-eṣa ghyatām || 8.48

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tad-evam-āvāṁ nara-devi doṣato na tat-prayātaṁ92 prati-gantum93-arhasi |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

na kāma-kāro mama nāsya vājinaḥ ktānuyātraḥ sa hi daivatair-gataḥ || 8.49

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

iti prayāṇaṁ bahu-dhaivam94-adbhutaṁ niśamya tās-tasya mahātmanaḥ striyaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

pranaṣṭa-śokā iva vismayaṁ yayur-mano-jvaraṁ pravrajanāt95-tu lebhire || 8.50

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

viṣāda-pāriplava-locanā tataḥ pranaṣṭa96-potā kurarīva duḥkhitā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

vihāya dhairyaṁ virurāva gautamī97 tatāma caivāśru-mukhī jagāda ca || 8.51

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

mahormimanto mdavo 'sitāḥ śubhāḥ pthak-ptha98-mūla-ruhāḥ samudgatāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

praveritās99-te bhuvi tasya mūrdha-jā narendra-maulī-pariveṣṭana-kṣamā100 || 8.52

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

pralamba-bāhur-mga-rāja-vikramo maharṣabhākṣaḥ101 kanakojjvala-dyutiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

viśāla-vakṣā ghana-dundubhi-svanas102-tathā-vidho 'py-āśrama-vāsam-arhati || 8.53

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

abhāgi103 nūnam-iyaṁ vasuṁ-dharā tam-ārya-karmāṇam-anuttamaṁ patim104 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

gatas105-tato 'sau guavān106 hi tādśo npaḥ prajā-bhāgya-guṇaiḥ prasūyate || 8.54

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

sujāta-jālāvatatāṅgulī mdū nigūḍha-gulphau viṣa107-puṣpa-komalau |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

vanānta-bhūmiṁ kaṭhināṁ kathaṁ nu tau sa-cakra-madhyau caraṇau gamiṣyataḥ || 8.55

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

vimāna-pṣṭhe śayanāsanocitaṁ mahārha-vastrāguru-candanārcitam108 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

kathaṁ nu śītoṣṇajalāgameṣu109 tac-charīram-ojasvi vane bhaviṣyati || 8.56

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

kulena sattvena balena varcasā śrutena lakṣmyā vayasā ca garvitaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

pradātum-evābhyudito110 na yācituṁ kathaṁ sa bhikṣāṁ parataś-cariṣyati || 8.57

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

śucau śayitvā śayane hiraṇ-maye prabodhyamāno niśi tūrya-nisvanaiḥ111 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

kathaṁ bata svapsyati so 'dya me vratī paṭaikadeśāntarite112 mahī-tale || 8.58

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

imaṁ pralāpaṁ113 karuṇaṁ niśamya tā bhujaiḥ pariṣvajya paras-paraṁ striyaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

vilocanebhyaḥ salilāni tatyajur-madhūni puṣpebhya iveritā latāḥ || 8.59

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tato dharāyām-apatad-yaśodharā vicakravākeva rathāṅga-sāhvayā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

śanaiś-ca tat-tad-vilalāpa viklavā muhur-muhur-gadgada114-ruddhayā girā115 || 8.60

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

sa mām-anāthā116 saha-dharma-cāriṇīm-apāsya dharmaṁ yadi kartum-icchati |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

kuto 'sya dharmaḥ saha-dharma-cāriṇīṁ vinā117 tapo yaḥ paribhoktum-icchati || 8.61

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

śṇoti nūnaṁ sa na118 pūrva-pārthivān mahāsudarśa-prabhtīn pitā-mahān |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

vanāni patnī-sahitān-upeyuṣas-tathā hi119 dharmaṁ mad-te cikīrṣati || 8.62

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

makheṣu vā veda-vidhāna-saṁsktau na daṁpatī120 paśyati dīkṣitāv-ubhau |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

samaṁ bubhukṣū parato121 'pi tat-phalaṁ tato 'sya jāto mayi dharma-matsaraḥ || 8.63

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

dhruvaṁ sa jānan mama dharma-vallabho manaḥ priyerṣyā-kalahaṁ muhur122-mithaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

sukhaṁ vibhīr-mām-apahāya rosaṇāṁ mahendra-loke 'psaraso jighkṣati || 8.64

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

iyaṁ tu cintā mama kīdśaṁ nu tā vapur123-guṇaṁ bibhrati tatra yoṣitaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

vane yad-arthaṁ sa tapāṁsi tapyate śriyaṁ ca hitvā mama bhaktim-eva ca || 8.65

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

na khalv-iyaṁ svarga-sukhāya me sphā na taj-janasyātmavato 'pi dur-labham124 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

sa tu priyo mām-iha vā paratra vā kathaṁ na jahyād125-iti me mano-rathaḥ || 8.66

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

abhāginī126 yady-aham-āyatekṣaṇaṁ śuci-smitaṁ bhartur-udīkṣituṁ mukham |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

na manda-bhāgyo 'rhati127 rāhulo 'py-ayaṁ kadā-cid-aṅke parivartituṁ pituḥ || 8.67

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

aho nśaṁsaṁ128 su-kumāra129-varcasaḥ su-dāruṇaṁ tasya manasvino manaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

kala-pralāpaṁ dviṣato 'pi harṣaṇaṁ śiśuṁ sutaṁ yas-tyajatīdśaṁ svataḥ130 || 8.68

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

mamāpi131 kāmaṁ hdayaṁ su-dāruṇaṁ śilā-mayaṁ vāpy-ayaso 'pi132 vā ktam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

anāthavac-chrī-rahite sukhocite vanaṁ gate bhartari yan-na dīryate || 8.69

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

itīha devī pati-śoka-mūrchitā ruroda dadhyau vilalāpa cāsakt |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

svabhāva-dhīrāpi hi sā satī śucā133 dhtiṁ na sasmāra cakāra no hriyam || 8.70

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tatas-tathā śoka-vilāpa-viklavāṁ yaśodharāṁ prekṣya vasuṁ-dharā-gatām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

mahāravindair-iva vṣṭi-tāḍitair134-mukhai135 sabāṣpair136-vanitā vicukruśuḥ || 8.71

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

samāpta-jāpyaḥ kta-homa-maṅgalo n-pas-tu devāyatanād-viniryayau |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦ ⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

janasya137 tenārta138-raveṇa cāhataś139-cacāla vajra-dhvanineva vāraṇaḥ || 8.72

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

niśāmya ca chandaka-kanthakāv-ubhau sutasya saṁśrutya ca niścayaṁ sthiram |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

papāta śokābhihato mahī-patiḥ śacī-pater140-vtta ivotsave dhvajaḥ || 8.73

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tato muhūrtaṁ141 suta-śoka-mohito janena tulyābhijanena dhāritaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

nirīkṣya dṣṭyā jala-pūrṇayā hayaṁ mahī-tala-stho vilalāpa pārthivaḥ || 8.74

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

bahūni ktvā samare priyāṇi me mahat-tvayā kanthaka vipriyaṁ ktam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

guṇa-priyo yena vane sa me priyaḥ priyo 'pi sann-apriyavat praveritaḥ142 || 8.75

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tad-adya māṁ vā naya tatra yatra sa vraja143 drutaṁ vā punar-enam144-ānaya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

te hi tasmān-mama nāsti jīvitaṁ vigāḍha-rogasya145 sad-auṣadhād146-iva || 8.76

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

suvarṇaniṣṭhīvini mtyunā hte147 su-duṣkaraṁ yan-na mamāra saṁjayaḥ148 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

ahaṁ punar-dharma-ratau sute gate mumukṣur149-ātmānam-anātmavān-iva || 8.77

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

vibhor-daśa-kṣatra-ktaḥ prajāpateḥ parāpara-jñasya vivasvad-ātmanaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

priyeṇa putreṇa satā vinā-ktaṁ kathaṁ na muhyed-dhi mano manor-api || 8.78

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

ajasya rājñas-tanayāya150 dhīmate narādhipāyendra-sakhāya me sphā |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

gate vanaṁ yas-tanaye divaṁ gato na mogha-bāṣpaḥ kpaṇaṁ151 jijīva ha || 8.79

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

pracakṣva me bhadra tad-āśramājira152 htas-tvayā yatra sa me jalāñjaliḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

ime parīpsanti hi tam153 pipāsavo mamāsavaḥ preta-gati154 yiyāsavaḥ || 8.80

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā

iti tanaya-viyoga-jāta-duḥkha155 kṣiti-sadśaṁ saha-jaṁ vihāya dhairyam156 |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−

daśaratha iva rāma-śoka-vaśyo bahu vilalāpa n-po vi-sajña157-kalpaḥ || 8.81

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā

śruta-vinaya-guṇānvitas-tatas-taṁ mati-sacivaḥ pravayā158 puro-hitaś-ca |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−

sama-dhtam159-idam-ūcatur-yathāvan-na ca paritapta-mukhau na cāpy-aśokau || 8.82

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā

tyaja nara-vara160 śokam-ehi dhairyaṁ ku-dhtir-ivārhasi dhīra nāśru moktum |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−

srajam161-iva mditām-apāsya lakṣmī162 bhuvi bahavo hi163 n-pā vanāny-atīyuḥ || 8.83

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā

api ca niyata eṣa tasya bhāvaḥ smara vacanaṁ tad-ṣeḥ purāsitasya |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−

na hi sa divi na cakra-varti-rājye kṣaṇam-api vāsayituṁ sukhena śakyaḥ || 8.84

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā

yadi tu n-vara kārya eva164 yatnas-tvaritam-udāhara yāvad-atra yāvaḥ |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−

bahu-vidham-iha yuddham-astu tāvat-tava tanayasya vidheś-ca tasya tasya || 8.85

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−   Puṣpitāgrā

nara-patir-atha165 tau śaśāsa tasmād-drutam-ita eva yuvām-abhiprayātam |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−

na hi mama hdayaṁ prati166 śāntiṁ vana-śakuner-iva putra-lālasasya || 8.86

 

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−⏑   Puṣpitāgrā

paramam-iti narendra-śāsanāt-tau yayatur-amātya-purohitau vanaṁ tat |

⏑⏑⏑⏑⏑⏑¦−⏑−⏑−−¦¦⏑⏑⏑⏑−⏑⏑¦−⏑−⏑−−

ktam-iti sa-vadhū-jana sa-dāro167 npatir-api pracakāra śeṣa-kāryam || 8.87

 

iti buddha-carite mahā-kāvye 'ntaḥ-pura-vilāpo nāmāṣṭamaḥ sargaḥ || 8 ||

 


1 Old Nepalese manuscript: durmmaṇās.

2 EBC: vigrahe.

3 Old Nepalese manuscript / EBC: cikṣipe. EHJ noted that cikṣiye must be taken to be certain on the basis of the Chinese and Tibetan translation.

4 Old Nepalese manuscript/EBC: saujasvi cacāra. Bohtlingk: saujā vicacāla.

5 Old Nepalese manuscript: purā bhinananda (one syllable short).

6 Old Nepalese manuscript: pura.

7 Old Nepalese manuscript: jagmatu.

8 Old Nepalese manuscript: dharai nnagair.

9 Old Nepalese manuscript: bhramadbhi.

10 Old Nepalese manuscript: hataikṣaṇair-nnarai.

11 Old Nepalese manuscript: nivāryamā (?r,?n)āv iva.

12 Old Nepalese manuscript: ayasnātam (corrected in later hand to ajasnātam). EBC's text has ajaḥsnātam.

13 Old Nepalese manuscript / EBC: niśamya. EHJ amended to niśāmya.

14 Old Nepalese manuscript: kularṣabhena.

15 Old Nepalese manuscript: āgatāsravaḥ. EHJ amended to āgatāśravaḥ. The Chinese translation has 傾身, “with bent body,” which would seem to indicate āsrava in the sense of distress or affliction.

16 EBC: kularāṣṭravardhano.

17 Old Nepalese manuscript: pṣṭhatau.

18 Old Nepalese manuscript: bravīt janā narendra.

19 Old Nepalese manuscript: niśāmya.

20 Luders: vismayaṁ yayuḥ.

21 EBC: patadvijahruḥ.

22 Old Nepalese manuscript: phalārtha(?)m. EBC: phalārtham.

23 Old Nepalese manuscript: vivarjita.

24 EBC: athau.

25 Old Nepalese manuscript: ngavyaḥ.

26 Old Nepalese manuscript: niśa (śa mutilated and next syllable lost by tear).

27 Prasāda: gavākṣān apidhāya.

28 Old Nepalese manuscript: sutopabdhaye (one syllable short).

29 Old Nepalese manuscript / EBC: yathāśrayāḥ. EHJ amended to yathāśayāḥ.

30 Old Nepalese manuscript: pratigh(?)ūrṇṇa.

31 Old Nepalese manuscript: turaṅgamānuṣ(?)aḥ. EBC: turaṅgamānasaḥ.

32 Old Nepalese manuscript: npa-kṣayaṁ dhāpinīte (one syllable short). EBC: npālayaṁ kṣayaṁ vinīte.

33 Old Nepalese manuscript: prativedayaṁti ca.

34 Old Nepalese manuscript: śaṅkitāḥ. EBC: śaṁkitāḥ. EHJ amended to śaṅkinaḥ based on Kern's conjecture.

35 Gawronski: heṣātiśayena

36 Old Nepalese manuscript: cañcitā.

37 Old Nepalese manuscript / EBC: vilamba-veśyo. EHJ amended to vilamba-keśyo,

38 Old Nepalese manuscript: -kābarā.

39 Old Nepalese manuscript: hataikṣaṇair-mmuṣṭ(?ṣṇy?)aiḥ.

40 Old Nepalese manuscript: kṛṣṇā vivarṇṇā majayā vinā-kṛtā. EBC: kṛṣṇā vivarṇāṁjanayā vinā-kṛtā. In these readings, kṛṣnā, having two long syllables, does not fit the Vaṁśastha metre and is therefore almost certainly wrong. EHJ amended to striyo na rejur-mjayā vinā-kṛtā, which makes perfect sense but is a paleographical leap. Query yayur vivarṇā mṛjayā vinā-kṛtā?

41 Old Nepalese manuscript: karṇṇikair. EBC: karṇikair. Adding a footnote to the effect that he could make nothing out of ārjava-karṇikaiḥ, EHJ amended to ārjava-kandharaiḥ, and translated “their necks unadorned.”

42 Old Nepalese manuscript: pīnai.

43 Old Nepalese manuscript: stastaiḥ.

44 Old Nepalese manuscript: nirīkṣa tā. EBC: nirīkṣitā.

45 Old Nepalese manuscript: parīrita-locana. EBC: parīta-locanaṁ. EHJ amended to parīta-locanā.

46 EBC: vivarṇa.

47 Old Nepalese manuscript: ivārṣabhojitāḥ.

48 Old Nepalese manuscript: praṇaṣṭa.

49 Old Nepalese manuscript: hataḥ(visarga marked as wrong)dviṣo nyaḥ. EBC/EHJ have hata-tviṣo 'nyāḥ.

50 Old Nepalese manuscript / EBC: śithilātma-bāhavaḥ.

51 Old Nepalese manuscript: cukruśu.

52 Old Nepalese manuscript: śaśva nna celar āsu llikhitā (one syllable short). EBC: na cetanā ullikhitā.

53 Old Nepalese manuscript: praśravaṇair

54 Old Nepalese manuscript: siṣ(?s?)iñcire proṣita-candanā.

55 Old Nepalese manuscript/EBC/EHJ: dharā-dharaḥ.

56 Old Nepalese manuscript: praśravaṇair

57 CSL: taḍitai (doesn't fit the metre).

58 CSL: taḍitai (doesn't fit the metre).

59 EBC: gūḍha-śirair.

60 Old Nepalese manuscript: varāṅgaṇāḥ (corrected to -ṇaḥ) .

61 Old Nepalese manuscript / EBC: babhur-yathāpi.

62 Old Nepalese manuscript: nāmnā.

63 Old Nepalese manuscript: mithuner.

64 Old Nepalese manuscript: vakṣāsi.

65 Old Nepalese manuscript: apīḍayas.

66 Old Nepalese manuscript sambandha. EHJ amended to saṁbandhi based on Kern's conjecture. EBC: saṁbandha. Bohtlingk: saṁbaddha.

67 EBC: niḥśvāsa.

68 Old Nepalese manuscript: avasām.

69 Old Nepalese manuscript: tvāyi.

70 Old Nepalese manuscript: nigaccha.

71 Old Nepalese manuscript: aśru ru(?cu?) tac ca.

72 Old Nepalese manuscript: priyena.

73 Old Nepalese manuscript: bruveṇa or dhruveṇa.

74 Old Nepalese manuscript: praśakta-ṣpāvila (one syllable short).

75 Old Nepalese manuscript: himavat.

76 Old Nepalese manuscript: praśakta.

77 Old Nepalese manuscript / EBC: sahaiva rodhanair. EHJ amended to sahāvarodhanair.

78 Old Nepalese manuscript: paktayaḥ.

79 Old Nepalese manuscript: kaśā-yāta. EBC/EHJ: kaśā-pāta. EHJ notes that the amendment is based on Kern's conjecture.

80 Old Nepalese manuscript: kathat katha tv ayam (two syllables in excess, mark against first two). EBC: kathaṁ tv ayam. EHJ amended to kathaṁ nv ayam based on Kern's conjecture.

81 Old Nepalese manuscript: khitau.

82 Old Nepalese manuscript: paridevatāśrayan.

83 Old Nepalese manuscript: niśāmya.

84 Old Nepalese manuscript: grathikṣaram (one syllable short).

85 Old Nepalese manuscript: nāsi (one syllable short).

86 Old Nepalese manuscript: upānaya.

87 Old Nepalese manuscript / EBC: yadā. EHJ amended to yato.

88 Old Nepalese manuscript / EBC: pārthivātmajas.

89 EBC: yadāpramatto.

90 Old Nepalese manuscript: gṛhai purai.

91 EBC: visṣṭam.

92 Old Nepalese manuscript: prayāteṁm.

93 EBC queried reading prati-pattum for prati-gantum.

94 Old Nepalese manuscript: bahudhevam. EBC: bahudhaivam. EHJ amended to bahu-devam.

95 Old Nepalese manuscript: pravrajanārt.

96 Old Nepalese manuscript: pranapta (corrected to -ṣṭa ?).

97 Old Nepalese manuscript: gotamī.

98 Old Nepalese manuscript: pṛthak.

99 EBC: praceritās.

100 Old Nepalese manuscript: pariveṣṭyamakṣamaḥ.

101 Old Nepalese manuscript: mahaṣabhākṣaḥ.

102 Old Nepalese manuscript: -svanās.

103 Old Nepalese manuscript: abhāge (? gi ?)nī.

104 EBC: prati.

105 Old Nepalese manuscript: tātas.

106 Old Nepalese manuscript: gunavā.

107 Old Nepalese manuscript: viṣa-puṣpa. EHJ amended to bisa- based on his own conjecture.

108 Old Nepalese manuscript: candanāccitam.

109 Old Nepalese manuscript: śītoṣṇajālāgameṣu.

110 Old Nepalese manuscript: abhyudito. EHJ amended to abhyucito based on Bohtlingk's conjecture.

111 Old Nepalese manuscript: niśvanaiḥ.

112 EBC: paṭaukadeśāntarite.

113 EBC: vilāpaṁ.

114 Old Nepalese manuscript: gadgaya (corrected to da ?).

115 Old Nepalese manuscript: girāḥ.

116 Old Nepalese manuscript: anāthā.

117 Old Nepalese manuscript: viṇā.

118 Old Nepalese manuscript omits na, leaving gap.

119 Old Nepalese manuscript omits hi. EBC: tathā sa. Gawronski: tataḥ sa.

120 Luders: sa dampatī.

121 Old Nepalese manuscript: parito. EHJ amended to parato' pi based on EB Cowell's conjecture.

122 Old Nepalese manuscript: priyeṣyā-kalaham mahur. EBC: priye 'py-ākalahaṁ muhur.

123 Old Nepalese manuscript: vapugguṇaṁ.

124 Old Nepalese manuscript: durllabhaṁh. Kern: hi durlabham.

125 Old Nepalese manuscript: jakṣād.

126 Old Nepalese manuscript: abhāgiṇī.

127 Old Nepalese manuscript: hati.

128 Old Nepalese manuscript: nṛsaṁsaṁ.

129 Old Nepalese manuscript: śukumāra.

130 Old Nepalese manuscript: vataḥ. EBC: svataḥ. EHJ amended to bata.

131 Old Nepalese manuscript: samāpi.

132 Old Nepalese manuscript: ayasā (rewritten ?)pi. EBC: ayasāpi.

133 Old Nepalese manuscript: sucā.

134 Old Nepalese manuscript: tāḍitau.

135 Old Nepalese manuscript: mukhais.

136 Old Nepalese manuscript: m(?)abāṣpair.

137 Old Nepalese manuscript: jaṇasya.

138 EBC: tenārtta.

139 Old Nepalese manuscript: cāhataḥ.

140 Old Nepalese manuscript: śacipate.

141 Old Nepalese manuscript: muhūrtta.

142 EBC: praceritaḥ.

143 Luders: vrajan.

144 Old Nepalese manuscript: punar evam.

145 Old Nepalese manuscript: rogamya.

146 Old Nepalese manuscript: sad-oṣadhād.

147 Old Nepalese manuscript: kṛte.

148 EBC: sṁjayaḥ.

149 EBC: 'mumukṣur.

150 Old Nepalese manuscript: punayāya.

151 Old Nepalese manuscript: kṛpanaṁ.

152 Old Nepalese manuscript: -ājjira.

153 Old Nepalese manuscript: ta. EBC: te. EHJ: taṁ.

154 Old Nepalese manuscript: gati.

155 Old Nepalese manuscript / EBC: duḥkhaṁ.

156 Old Nepalese manuscript: dhaiyaṁ.

157 Old Nepalese manuscript: visajña.

158 Old Nepalese manuscript: pravayā.

159 First two syllables of old Nepalese manuscript are uncertain. EBC: avadhtam.

160 Old Nepalese manuscript omits vara.

161 Old Nepalese manuscript: śrajam.

162 Old Nepalese manuscript: lakṣmī.

163 CSL omits hi (therefore one syllable short).

164 Speyer: eṣa.

165 Old Nepalese manuscript: api. EBC: atha.

166 Old Nepalese manuscript: prāyānti.

167 Old Nepalese manuscript: sa-vadhū-janasyadāro. EBC: sa-vadhū-janaḥ sa-dāro.|Swimming| |About Us| |Alexander Work| |Reflexes| |Sitting-Zen| |Fees| |Contact Us| |Internet Links| |Books| |Articles| |Storehouse|