Mindful Swimming with Chie Cross
SwimmingAbout UsAlexander WorkReflexesSitting-ZenFeesContact UsInternet LinksBooksArticlesStorehouse

 


−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

tasmin vimokṣāya1 kta-pratijñe rājarṣi-vaśa2-prabhave mahārṣau |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tatropaviṣṭe3 prajaharṣa lokas tatrāsa saddharma-ripus tu māraḥ || 13.1

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

ya4 kāma-devaṁ pravadanti loke citrāyudhaṁ puṣpa-śaraṁ tathaiva |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kāma-pracārādhipatiṁ tam eva mokṣa-dvia5 māram udāharanti || 13.2

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

tasyātmajā vibhrama-harṣa-darpās tisro rati6-prīti-tṣaś ca kanyāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

papracchur ena7 manaso vikāraṁ sa tāṁś ca tāś caiva vaco 'bhyuvāca8 || 13.3

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)

asau munir niścaya-varma bibhrat9 sattvāyudhaṁ buddhi-śaraṁ vikṣya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

jigīṣur10 āste viṣayān madīyān tasmād ayaṁ me manaso viṣādaḥ || 13.4

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

yadi hy asau11 mām abhibhūya yāti lokāya cākhyāty apavarga-mārgam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śūnyas tato12 'yaṁ viṣayo mamādya vttāc cyutasyeva videha-bhartuḥ || 13.5

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

tad yāvad evaiṣa na labdha-cakṣur mad-gocare tiṣṭhati yāvad eva |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yāsyāmi tāvad vratam asya bhettuṁ setuṁ nadī-vega ivātivddhaḥ13 || 13.6

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)

tato dhanuḥ puṣpa-mayaṁ ghītvā śarān jagan14 moha-karāṁś ca pañca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

so 'śvattha-mūlaṁ sa-suto 'bhyagacchad asvāsthya-kārī manasaḥ prajānām || 13.7

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)

atha praśāntaṁ munim āsana-sthaṁ15 pāraṁ titīrṣuṁ bhava-sāgarasya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

viṣajya savya16 karam āyudhāgre krīḍan śareṇ' edam uvāca māraḥ || 13.8

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

uttiṣṭha17 bhoḥ kṣatriya mtyu-bhīta cara sva-dharmaṁ18 tyaja mokṣa-dharmam |

−−⏑[−¦−⏑]⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

bāṇaiś ca yajñaiś ca vinīya lokaṁ19 lokāt padaṁ20 prāpnuhi vāsavasya || 13.9

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

panthā hi niryātum ayaṁ yaśasyo21 yo vāhitaḥ pūrvatamair narendraiḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

jātasya rājarṣi-kule viśāle bhaikākam22 aślāghyam idaṁ prapattum || 13.10

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Chāyā)

athādya nottiṣṭhasi23 niścitātman24 bhava sthiro mā vimucaḥ pratijñām |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

mayodyato hy eṣa śaraḥ sa eva yaḥ sūrpake25 mīna-ripau vimuktaḥ || 13.11

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

spṣṭaḥ26 sa cānena kathaṁ-cid aiḍaḥ somasya naptāpy abhavad vicittaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sa cābhavac chantanur27 asvatantraḥ kṣīṇe yuge kiṁ bata durbalo 'nyaḥ || 13.12

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

tat kṣipram uttiṣṭha28 labhasva saṁjñāṁ bāṇo hy ayaṁ tiṣṭhati lelihānaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

priya-vidheyeṣu29 rati-priyeṣu yaṁ cakravākeṣv iva30 notsjāmi || 13.13

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

ity evam ukto 'pi yadā nir-āstho naivāsanaṁ śākyamunir bibheda |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

śaraṁ tato 'smai visasarja māraḥ kanyāś ca ktvā purataḥ sutāṁś ca || 13.14

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

tasmiṁs tu bāṇe 'pi sa vipramukte cakāra nāsthāṁ na dhteś cacāla |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dṣṭvā tathainaṁ viṣasāda31 māraś cintā-parītaś ca śanair jagāda || 13.15

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

śailendra-putrīṁ prati yena viddho devo 'pi32 śambhuś calito babhūva |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

na cintayaty eṣa tam eva bāṇaṁ kiṁ syād acitto na śaraḥ sa eṣaḥ33 || 13.16

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

tasmād ayaṁ nārhati34 puṣpa-bāṇaṁ na harṣaṇaṁ nāpi rater35 niyogam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

arhaty ayaṁ bhūta-gaṇair asaumyaiḥ36 saṁtrāsanātarjana-tāḍanāni || 13.17

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

sasmāra māraś ca tataḥ sva-sainyaṁ vighnam śame37 śākya-muneś38 cikīrṣan |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

nānāśrayāś cānucarāḥ parīyuḥ śala39-druma-prāsa-gadāsi40-hastāḥ41 || 13.18

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

varāha-mīnāśva-kharoṣṭra-vaktrā vyāghrarkṣa-siṁha-dviradānanāś ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

ekekṣaṇā naika-mukhās tri-śīrṣā lambodarāś caiva pṛthūdarāś ca42 || 13.19


⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)

a-jānu-sakthā43 ghaṭa-jānavaś ca daṁṣṭrāyudhāś44 caiva nakhāyudhāś ca |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

kabandha-hastā45 bahu-mūrtayaś ca bhagnārdha-vaktrāś ca mahā-mukhāś ca || 13.20

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

bhasmāruṇā46 lohita-bindu-citrāḥ khaṭvāṅga-hastā hari-dhūmra-keśāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

lamba-srajo vāraṇa-lamba-karṇāś carmāmbarāś caiva nirambarāś ca || 13.21

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

śvetārdha-vaktrā haritārdha-kāyās tāmrāś ca dhūmrā47 harayo 'sitāś ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vyālottarāsaṅga48-bhujās tathaiva praghuṣṭa-ghaṇṭākula-mekhalāś ca || 13.22

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

tāla-pramāṇāś ca ghīta-śūlā daṁṣ49-karālāś ca śiśu-pramāṇāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

urabhra-vaktrāś ca vihaṁgamākṣā50 mārjāra-vaktrāś ca manuṣya-kāyāḥ || 13.23

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)

prakīrṇa-keśāḥ śikhino 'rdha-muṇḍā rajjvambarā51 vyākula-veṣṭanāś ca |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

prahṣṭa-vaktrā bhkuṭī-mukhāś ca tejo-harāś caiva mano-harāś ca || 13.24

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

ke cid vrajanto bhśam āvavalgur anyo 'nyam āpupluvire52 tathānye |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

cikrīḍur ākāśa-gatāś ca ke cit ke cic ca cerus taru-mastakeṣu || 13.25

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

nanarta kaś cid bhramayaṁs53 triśūlaṁ kaś cid vipusphūrja54 gadāṁ vikarṣan |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

harṣeṇa kaś cid vṣavan nanarda55 kaś cit prajajvāla tanū-ruhebhyaḥ || 13.26

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

evaṁ-vidhā bhūta-gaṇāḥ samantāt tam bodhi-mūlaṁ56 parivārya tasthuḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

jighkṣavaś caiva jighāṁsavaś ca bhartur niyogaṁ57 paripālayantaḥ || 13.27

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

taṁ prekṣya58 mārasya ca pūrva-rātre59 śākyarṣabhasyaiva ca yuddha-kālam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

na dyauś60 cakāśe pthivī cakampe prajajvaluś caiva diśaḥ saśabdāḥ || 13.28

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

vivag61 vavau vāyur udīrṇa-vegas tārā na rejur na62 babhau śaśāṅkaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tamaś ca bhūyo vitatāna rātri63 sarve ca saṁcukṣubhire samudrāḥ || 13.29

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)

mahībhto dharma-parāś ca nāgā mahā-muner64 vighnam amṣyamāāḥ65 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

māraṁ prati krodha-vivtta-netrā niḥśaśvasuś caiva jajṁbhire ca || 13.30

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

śuddhādhivāsā66 vibudharṣayas tu sad-dharma-siddhy-artham iva pravttāḥ67 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

māre 'nuka68 manasā pracakrur virāga-bhāvāt tu na roṣam īyuḥ || 13.31

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

tad bodhi-mūlaṁ samavekṣya kīrṇaṁ hiṁsātmanā māra-balena tena |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dharmātmabhir loka69-vimokṣa-kāmair babhūva hāhā-ktam antarīkṣe70 || 13.32

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Haṁsī)

upaplavaṁ71 dharma-vidhes72 tu tasya dṣṭvā sthitaṁ māra-balaṁ mahārṣiḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

na cukṣubhe nāpi yayau vikāraṁ madhye gavāṁ73 siṁha ivopaviṣṭaḥ || 13.33

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

māras tato bhūta-camūm udīrṇām ājñāpayām āsa bhayāya tasya |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

svaiḥ svaiḥ prabhāvair atha sāsya senā74 tad-dhairya-bhedāya matiṁ cakāra || 13.34

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

ke cic calan-75naika-vilambi-jihvās tīkṣṇogra-daṁṣṭrā76 hari-maṇḍalākṣāḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

vidāritāsyāḥ sthira-śaṅku-karṇāḥ saṁtrāsayantaḥ kila nāma tasthuḥ || 13.35

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

tebhyaḥ sthitebhyaḥ sa tathā-vidhebhyaḥ rūpeṇa bhāvena ca dāruṇebhyaḥ |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

na vivyathe nodvivije mahārṣiḥ krīḍat77-subālebhya ivoddhatebhyaḥ || 13.36

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

kaś cit tato roṣa78-vivtta-dṣṭis tasmai gadām79 udyamayāṁ cakāra |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tastambha bāhuḥ sagadas tato 'sya puraṁdarasyeva80 purā sa-vajraḥ || 13.37−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

ke cit samudyamya81 śilās tarūṁś ca viṣehire naiva munau vimoktum |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

petuḥ sa-vkṣāḥ sa-śilās tathaiva vajrāvabhagnā iva vindhya-pādāḥ || 13.38

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

kaiś cit samutpatya nabho vimuktāḥ śilāś ca vkṣāś ca paraśvadhāś ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tasthur nabhasy eva na cāvapetuḥ82 saṁdhyābhra-pādā iva naika-varṇāḥ || 13.39

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

cikṣepa tasyopari dīptam anyaḥ kaḍaṅgaraṁ parvata-śṅga-mātram |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yan mukta-mātraṁ gagana-stham eva tasyānubhāvāc chata-dhā paphāla83 || 13.40

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

kaś cij jvalann arka ivoditaḥ khād aṅgāra-varṣaṁ mahad utsasarja |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

cūrṇāni cāmīkara-kandarāṇā84 kalpātyaye merur iva pradīptaḥ || 13.41

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

tad bodhi-mūle pravikīryamāam85 aṅgāra-varṣaṁ tu sa-visphuliṅgam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

maitrī-vihārād ṣi-sattamasya babhūva raktotpala-pattra-varṣaḥ86 || 13.42

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

śarīra-citta-vyasanātapais tair evaṁ-vidhais taiś ca nipātyamāna87 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

naivāsanāc chākya-muniś cacāla sva-niścayaṁ88 bandhum ivopaguhya || 13.43⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Ārdrā)

athāpare nirjigilur89 mukhebhyaḥ sarpān vijīrṇebhya iva drumebhyaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

te mantra-baddhā iva tat-samīpe na śaśvasur notsaspur90 na celuḥ || 13.44

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

bhūtvāpare vāri-dharā91 bhantaḥ sa-vidyutaḥ sāśani-caṇḍa-ghoṣāḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tasmin drume tatyajur aśma-varṣaṁ tat puṣpa-varṣaṁ ruciraṁ babhūva || 13.45

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

cāpe92 'tha bāṇo nihito93 'pareṇa jajvāla tatraiva na niṣpapāta |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

anīśvarasyātmani dhūyamāṇo94 durmarṣaṇasyeva95 narasya manyuḥ || 13.46

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

pañceṣavo 'nyena tu vipramuktās tasthur viyaty96 eva munau na petuḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

saṁsāra-bhīror viṣaya-pravttau pañcendriyāṇīva parīkṣakasya || 13.47

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)

jighāṁsayānyaḥ prasasāra ruṣṭo gadāṁ ghītvābhimukho mahārṣeḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

so prāpta-kālo97 vivaśaḥ papāta doṣeṣv ivānartha-kareṣu lokaḥ || 13.48

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

strī megha-kālī tu kapāla-hastā kartuṁ mahārṣeḥ kila citta-moham98 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

babhrāma tatrāniyataṁ na tasthau calātmano buddhir ivāgameṣu || 13.49

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

kaś cit pradīptaṁ praṇidhāya cakṣur netrāgnināśī-viṣavad didhakṣuḥ99 |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tatraiva100 nāsīnam101 ṣiṁ dadarśa kāmātmakaḥ śreya ivopadiṣṭam || 13.50

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

gurvīṁ102 śilām udyamayaṁs103 tathānyaḥ śaśrāma moghaṁ vihata-prayatnaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

niḥśreyasaṁ jñāna-samādhi-gamyaṁ kāya-klamair dharmam ivāptu-kāmaḥ || 13.51

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Mālā)

tarakṣu-sihāktayas104 tathānye praṇedur uccair mahataḥ praṇādān |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sattvāni yaiḥ saṁcukucuḥ samantād vajrāhatā dyauḥ phalatīti matvā || 13.52⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Premā)

mgā gajāś cārta-ravān105 sjanto vidudruvuś106 caiva nililyire ca |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

rātrau ca tasyām ahanīva digbhyaḥ khagā ruvantaḥ paripetur ārtāḥ107 || 13.53−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Rāmā)

teṣāṁ praṇādais tu tathā-vidhais taiḥ sarveṣu bhūteṣv api kampiteṣu |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

munir na tatrāsa na saṁcukoca ravair garutmān iva vāyasānām || 13.54

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Chāyā)

bhayāvahebhyaḥ pariṣad-gaebhyo108 yathā yathā naiva munir bibhāya |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tathā tathā dharma-bhtāṁ sapatnaḥ śokāc ca roṣāc ca sasāra109 māraḥ || 13.55−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Vāṇī)

bhūtaṁ tataḥ kiṁ cid adśya-rūpaṁ viśiṣṭa-bhūtaṁ110 gagana-stham eva |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

dṣṭvarṣaye111 drugdham a-vaira-ruṣṭaṁ māraṁ babhāṣe mahatā svareṇa || 13.56

   

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

moghaṁ śramaṁ nārhasi māra kartuṁ hiṁsrātmatām utsja gaccha śarma |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

naiṣa tvayā kampayituṁ hi śakyo mahā-girir merur ivānilena || 13.57

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

apy uṣṇa-bhāvaṁ jvalana112 prajahyād āpo dravatvaṁ pthivī sthiratvam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

aneka-kalpācita-puṇya-karmā na tv eva jahyād vyavasāyam113 eṣaḥ || 13.58−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

yo niścayo hy asya parākramaś ca tejaś ca yad yā ca114 dayā prajāsu |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

aprāpya notthāsyati115 tattvam eṣa tamāsyahatveva sahasra-raśmiḥ116 || 13.59

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

kāṣṭhaṁ hi mathnan labhate hutāśaṁ bhūmiṁ khanan vindati cāpi toyam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

nirbandhinaḥ kiṁ cana nāsty asādhya117 nyāyena yuktaṁ ca ktaṁ ca sarvam || 13.60

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Sālā)

tal lokam ārtaṁ118 karuṇāyamāno rogeṣu rāgādiṣu vartamānam |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

mahā-bhiṣaṅ nārhati vighnam eṣa jñānauṣadhārthaṁ parikhidyamānaḥ || 13.61

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (ddhi)

hte ca loke bahubhiḥ ku-mārgaiḥ san-mārgam anvicchati yaḥ śramea119 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sa daiśikaḥ kṣobhayituṁ na yuktaṁ su-deśikaḥ sārtha iva pranaṣṭe120 || 13.62

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

sattveṣu naṣṭeṣu mahāndha-kāre121 jñāna-pradīpaḥ kriyamāṇa eṣaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

āryasya nirvāpayituṁ na sādhu prajvālyamānas tamasīva dīpaḥ || 13.63

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

dṣṭvā ca saṁsāra-maye mahaughe122 magnaṁ jagat pāram avindamānam |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

yaś cedam uttārayituṁ pravttaḥ123 kaś cintayet124 tasya tu125 pāpam āryaḥ || 13.64

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Kīrti)

kṣamā-śipho dhairya126-vigāḍha-mūlaś cāritra-puṣpaḥ smti-buddhi-śākhaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

jñāna-drumo dharma-phala127-pradātā notpāṭanaṁ hy arhati vardhamānaḥ || 13.65

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

baddhāṁ dḍhaiś cetasi moha-pāśair yasya prajāṁ mokṣayituṁ manīṣā |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

tasmin jighāṁsā tava nopapannā128 śrānte jagad-bandhana-mokṣa-hetoḥ || 13.66129

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bhadrā)

bodhāya karmāṇi hi yāny anena ktāni teṣāṁ niyato 'dya kālaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

sthāne tathāsminn upaviṣṭa eṣa yathaiva pūrve130 munayas tathaiva || 13.67

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Indravajrā)

eṣā hi nābhir vasudhā131-talasya ktsnena yuktā paramea132 dhāmnā |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

bhūmer ato 'nyo 'sti hi na pradeśo133 vegaṁ samādher viṣaheta yo 'sya134 || 13.68

 

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−   Upajāti (Bālā)

tan mā kthā śokam135 upehi śāntiṁ mā bhūn mahimnā tava māra mānaḥ |

−−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−−

viśrambhituṁ136 na kṣamam adhruvā śrīś cale pade kiṁ madam abhyupaiṣi137 || 13.69

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

tataḥ sa saṁśrutya ca tasya tad vaco mahā-muneḥ prekṣya138 ca niṣprakaṁpatām139 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

jagāma māro vimano hatodyamaḥ140 śarair jagac cetasi yair vihanyate141 || 13.70

 

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−   Vaṁśastha

gata-praharṣā142 viphalī-kta-śramā praviddha-pāṣāṇa-kaḍaṅgara-drumā143 |

⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−¦−⏑⏑¦−⏑−⏑−

diśaḥ pradudrāva tato 'sya sā camūr hatāśrayeva dviṣatā dviṣac-camūḥ || 13.71

 

,−⏑−−⏑−−   Mālinī

dravati sapariakte144 nirjite puṣpa-ketau

,−⏑−−⏑−−

jayati jita-tamaske145 nīrajaske maharṣau146 |

,−⏑−−⏑−−

yuvatir iva sahāsā147 dyauś cakāśe148 sa-candrā

,−⏑−−⏑−−

surabhi ca jala-garbhaṁ puṣpa-varṣa149 papāta || 13.72⏑−⏑−−⏑⏑−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−−⏑⏑−⏑−⏑−

[tathāpi pāpīyasi nirjite gate diśaḥ praseduḥ150 prababhau niśākaraḥ |

⏑−⏑−−⏑⏑−⏑−⏑−¦¦⏑−⏑−−⏑⏑−⏑−⏑−

divo nipeturbhuvi puṣpavṣṭayo151 rarāja yoṣeva vikalmaṣā niśā || 13.73]152


iti buddha-carite mahā-kāvye 'śvaghoṣa-kte153 māra-vijayo nāma trayodaśaḥ154 sargaḥ || 13 ||1Old Nepalese manuscript: tasmāya (three syllables short). EBC: tasminśca bodhāya.

2Old Nepalese manuscript: vaśa.

3 Old Nepalese manuscript: tratropaviṣṭe.

4 Old Nepalese manuscript: ya.

5 Old Nepalese manuscript: -dviyam.

6 EHJ: 'rati. EHJ notes that the old Nepalese manuscript, along with the Tibetan translation and also apparently the Chinese translation, all omit the avagraha mark. EBC also read simply as rati.

7 Old Nepalese manuscript: ena.

8 Old Nepalese manuscript vaco bhyuthāsa (meant for bhyuvāca ?): EBC: babhāṣe.

9Old Nepalese manuscript: nniścaya-dharmma bibhrata.

10Old Nepalese manuscript: jigīṣuc.

11Old Nepalese manuscript: hṛ(?hya?)sau.

12Old Nepalese manuscript: vato.

13 EBC: ivābhivddhaḥ.

14 EBC: śarāṁstathā.

15Old Nepalese manuscript: ātmasaṁtham. EBC: āsanasthaṁ.

16Old Nepalese manuscript: savya.

17Old Nepalese manuscript: utiṣtha.

18EBC: varasva dharmaṁ.

19Old Nepalese manuscript: bāṇeś ca (gap for three missing characters) vinīya lokān. EBC: lokān.

20Old Nepalese manuscript/ EBC: lokān parān.

21Old Nepalese manuscript: yasasyo.

22Old Nepalese manuscript: bhaikṣyākam.

23Old Nepalese manuscript: notiṣṭhasi.

24 EBC: niścitātmā.

25Old Nepalese manuscript: sūrpp(?yy?)ake. EBC: sūryake.

26Old Nepalese manuscript/EBC: pṣṭaḥ.

27Old Nepalese manuscript/EBC: chāntanur.

28Old Nepalese manuscript: utiṣṭha.

29 EBC: priyābhidheyeṣu.

30 Old Nepalese manuscript/EBC: api.

31Old Nepalese manuscript: viṣaśāda.

32Old Nepalese manuscript: deyaśvi.

33 Gawronski: sa eva.

34Old Nepalese manuscript: nārhasi.

35Old Nepalese manuscript: rato niyogaṁ.

36 Old Nepalese manuscript: asyai (for sau)myaiḥ. EBC: aśeṣaiḥ.

37 EBC: vidhvaṁsanaṁ.

38Old Nepalese manuscript: same śakyamune cikīrṣan. EHJ amended based on his own conjecture.

39Old Nepalese manuscript: vala-druma. EHJ amended based on his own conjecture.

40 CSL: gādāsi (typo; doesn't fit the metre).

41 EBC: śara-druma-prāsagad-āsi-hastāḥ. CSL: śala-druma-prāsagād-āsi-hastāḥ (does not fit the metre).

42 Old Nepalese manuscript/EBC/EHJ: pṛṣodarāś ca. Based on the Tibetan translation, EHJ queried mahodarāś ca. The Chinese translation 或大腹長身 means “in some cases, great bellies, long bodies.” Windisch: kṛśodarāś ca.

43 Old Nepalese manuscript: ajāmusakthā. EBC: ajāsu saktā. EHJ amended based on the conjecture of Luders and Kern.

44Old Nepalese manuscript: draṣtrā-.

45 Old Nepalese manuscript: kabandha-hastā. EBC: kabaṁdhahastā. EHJ, based on the Tibetan translation, amended to karaṅka-vaktrā. EHJ noted that the exact equivalent of the Tibetan translation was kaṅkāla-vaktrāḥ (“with faces of skeletons”) but he preferred karaṅka-vaktrāḥ, as closer paleographically to the old Nepalese manuscript and as apparently indicated by the Chinese translation. EHJ amended the text accordingly and translated “with skulls for faces.” This may have been one of those relatively rare instances when reliance on the Tibetan translation led EHJ astray. The Chinese translator's 無頭 (headless) as I read it supports the old Nepalese manuscript's reading of kabandha (a headless trunk) much more strongly that it supports EHJ's conjectured kaṅkāla (skeleton) or karaṅka (skull).

46Old Nepalese manuscript / EBC: tāmrāruṇā.

47Old Nepalese manuscript: dhūmra.

48EBC: vyāḍottarāsaṅga.

49Old Nepalese manuscript: draṁṣtrā.

50Old Nepalese manuscript / EBC: vihaṁgamāś ca.

51 Old Nepalese manuscript: rajvambarā. EBC: rajjvaṁbarā. EHJ amended to raktāṁbarā.

52Old Nepalese manuscript: āpuplutire. EHJ amended based on EBC's conjecture.

53Old Nepalese manuscript: bhramayan.

54Old Nepalese manuscript: va (or dha) pusphūrja. EBC: dha pusphūrja. EHJ amended based on Luders' conjecture.

55 EBC: nanarta.

56 Old Nepalese manuscript: tam bodhi-mulaṁ. EHJ amended to tad based on EBC's conjecture. The Tibetan translation indicates taṁ bodhi-sattvam.

57 Old Nepalese manuscript: bharttu nniyogam.

58Old Nepalese manuscript: prekṣyā.

59From here begins Hartmann's fragmentary manuscript b. According to Salomon, this manuscript is a palm leaf written in Indian “Gupta script” of about the sixth century, containing (amongst other material) parts of BC13.28-29, 58-59, 67-68, and 70-72. This manuscript was found at Qyzyl, but presumably came from India.

60Old Nepalese manuscript: dyo.

61Old Nepalese manuscript: viśvag.

62Old Nepalese manuscript: reju nna.

63Old Nepalese manuscript: vitatāra rātri (or tre, top of letter cut off). EBC: vitatāra rātreḥ.

64Old Nepalese manuscript: -munir.

65Old Nepalese manuscript: -mānāḥ.

66Old Nepalese manuscript: śuddhāddhivāsā.

67Old Nepalese manuscript / EBC: iva pravttāḥ. EHJ amended to abhipravṛttāḥ.

68Old Nepalese manuscript: -kampā.

69Old Nepalese manuscript: dharmmātmabhi lloka-.

70Old Nepalese manuscript: antarīkṣaṁ (anusvara added later). EBC: aṁtarīkṣe.

71EBC: upaplutaṁ.

72Old Nepalese manuscript: dharmma-vis (one syllable short). EBC: dharma-vidas.

73Old Nepalese manuscript: gāvāṁ.

74Old Nepalese manuscript: senān.

75Old Nepalese manuscript: calaṁnnaika-.

76Old Nepalese manuscript: jihvā tīkṣṇogradraṁṣtrā.

77EBC: krīḍan subālebhya.

78Old Nepalese manuscript: rości (ci possibly corrected to dra). EBC: raudra.

79Old Nepalese manuscript: mudām.

80Old Nepalese manuscript: purāṁdarasyaiva.

81Old Nepalese manuscript: samuddamya.

82Old Nepalese manuscript: ca nāvapetuḥ. EHJ amended based on EBC's conjecture.

83EBC: babhūva.

84Old Nepalese manuscript: kandarāṇā.

85Old Nepalese manuscript: pratikīryamānam.

86EBC: patravarṣaḥ. Bohtlingk: pattra-varṣam.

87 Old Nepalese manuscript: nipatyamānaiḥ. EBC/EHJ: nipātyamānaiḥ.

88 EBC: svaṁ niścayaṁ.

89 EBC: nirjagalur. Bohtlingk: nirjagaruḥ.

90Old Nepalese manuscript: na sasvasu nnotsasṛjur. EBC: notsasṛjur.

91Old Nepalese manuscript: -dharāṇ.

92Old Nepalese manuscript: vāpe.

93Old Nepalese manuscript: nihato.

94 EBC: dhūryamāṇo.

95Old Nepalese manuscript: durmmarṣaṇasyaiva.

96 Old Nepalese manuscript: tasthau nayaty eva. EBC: tasthur nayaty eva. EHJ amended, based on the conjecture of Kern and Bohtlingk, to tasthur nabhasy eva. EHJ noted, however, that there is nothing to chose between nabhasi and viyati, except that Aśvaghoṣa uses the former rather oftener.

97 Old Nepalese manuscript: so prāpta-kālo. EBC: so 'prāpta-kālo. EBC: so 'prāpta-kāmo.

98Old Nepalese manuscript: kela mohacittam. EBC: kila mohacittam.

99Old Nepalese manuscript: dhi (or vi) dhakṣuḥ.

100Old Nepalese manuscript: tatreva.

101 EBC: nāsīttam.

102 Old Nepalese manuscript: gurvvī.

103 Old Nepalese manuscript: udyamayan.

104 Old Nepalese manuscript: sihāktayas.

105 Old Nepalese manuscript: cāt(?bh?)uravān. EBC: cārttaravān.

106 Old Nepalese manuscript: vidrudruvuś.

107 EBC: ārttāḥ.

108 Old Nepalese manuscript: ganebhyo.

109 Old Nepalese manuscript / EBC: sasāra. Bohtlingk: mamāra. Kern: śaśāra. EHJ amended to śaśāda, based on his own conjecture.

110 EBC: viśiṣṭarūpaṁ.

111 Old Nepalese manuscript / EBC: dṣṭvārṣaye.

112 Old Nepalese manuscript: jvalana.

113 Old Nepalese manuscript: vyavasām eṣaḥ (one syllable short). Hartmann's fragmentary mansucript b has ...hyādhyavasāyam eṣaḥ,

114 Old Nepalese manuscript:.va. Hartmann's fragmentary manuscript b has ….sya dayā prajā[su].

115 Old Nepalese manuscript: nocchāsyati.

116 Old Nepalese manuscript: tamāsy ahatveva sahasra-rasmiḥ. Hartmann's fragmentary mansucript b (Cat. no 24) has … [ta]māṁsy ahatveva sahasra-raśmiḥ. Thus, even though EHJ's amendments amount to nothing more than corrections of typos, they are confirmed as accurate by the Central Asian manuscript.

117 Old Nepalese manuscript: nāsya sādhyan. EBC: nāsya sādhyaṁ.

118 EBC: ārttaṁ.

119 Old Nepalese manuscript: śramena.

120 Old Nepalese manuscript: praṇaṣṭe.

121 EBC: mahāndha-kārair.

122 Old Nepalese manuscript: mahoghe.

123 Old Nepalese manuscript: pravattaḥ.

124 Old Nepalese manuscript / EBC: cinnayet.

125 Kern: nu.

126 Old Nepalese manuscript: verya-.

127 Old Nepalese manuscript: dharmma-pradātā (two syllables short).

128 Old Nepalese manuscript: nopapannāṁ (anusvara added later).

129 Hartmann's fragmentary manuscript a begins here, with ...m[o]kṣa[h].... and continues to the 1st pāda of BC14.1.

130 Hartmann's manuscript a has yathai[va] pūrve munayas ta..... Hartmann's manuscript b has yathaiva pūrvvaṁ munayas tathaiva. See Salomon.

131 Old Nepalese manuscript: nābhi vvasudhā.

132 Old Nepalese manuscript: paramena.

133 Hartmann's manuscript b has ...t..na sa pradeśo.

134 Old Nepalese manuscript: veśaṁ samādhe vviṣa yo sya (gap for two missing characters). EBC: veśaṁ samādher viṣayo hitasya. EHJ: vegaṁ samādher viṣaheta yo 'sya. Hartmann's manuscript a has vegaṁ samādher viṣa...... Hartmann's manuscript b has vegaṁ samādher vviṣaheta yo 'sya. Hartmann's manuscripts thus perfectly confirm EHJ's conjectures.

135 Old Nepalese manuscript: kṛthā (visarga added above line) sokam.

136 Old Nepalese manuscript: visrambhituṁ.

137 Old Nepalese manuscript: śrīś cale pade kiṁ padam at(?bh?)yupemi. EBC: śrīś cale pade kiṁ padam abhyupaiṣi. EHJ: śrīś cale pade vismayam abhyupaiṣi. Hartmann's fragment has: ca[l]e pade kiṁ [m]... . Salomon noted that EHJ's emending to vismayam can now be seen (on the basis of Hartmann's fragment) to be one of the few places where EHJ's intuition failed him. Weller in his edition of the Tibetan translation of BC had conjectured that ḥgro ci = kiṁ madam. EHJ noted Weller's conjecture but didn't follow it. Thus, as noted by Hartmann, Weller seems to have anticipated the correct reading, as confirmed by the later discovery of Hartmann's fragment. This chain of events, then, tends to confirm that the Tibetan translation is a reliable source.

138 Old Nepalese manuscript: prekṣa.

139 Hartmann's manuscript b has [ka]mpyatām.

140 Old Nepalese manuscript: matodyamaḥ. Hartmann's manuscript b has jagāma māro vimanā hatodyam[a]. This pāda is also covered in part by Hartmann's manuscript a, which has ...n[o ha]...y.maḥ.

141 Old Nepalese manuscript/EBC: vihanyase. EHJ amended to vihanyate, based on Bohtlingk's conjecture. This conjecture was confirmed by Hartmann's manuscript b, which has ..te.

142 Old Nepalese manuscript: gata-paharṣā.

143 Hartmann's manuscript b has pāṣāṇa-kaṭiṅgara-drumāḥ.

144 Hartmann's manuscript b has [sapari]ṣakte, whereas the old Nepalese manuscript / EHJ / CSL have saparipakṣe. EBC: saparapakṣe. Hartmann noted that the reading in his manuscript b is preferable on linguistic grounds. EHJ himself had noted (in a footnote to his English translation) that “Paripakṣa does not occur elsewhere; those who do not like it can choose between saparirakṣe, saparivāre, and saparibarhe.”

145 Hartmann's manuscript b has jayati ca vita[maske], whereas the old Nepalese manuscript has jitatamaske. Hartmann notes that the reading in his manuscript b is preferable on stylistic grounds.

146 EBC: mahārṣau.

147 Hartmann's manuscript a has vipāpmā, whereas both the old Nepalese manuscript and Hartmann's manuscript b have sahāsā. The Tibetan translation also indicates sahāsā. Salomon notes that this is the only place where the Old Nepalese manuscript and Hartmann's manuscript b agree against Hartmann's manuscript a. Hartmann notes that vipāpmā is inferior on stylistic grounds.

148 Old Nepalese manuscript: cakāse.

149 Old Nepalese manuscript: puṣpa-varṣa.

150 Old Nepalese manuscript: praśeduḥ.

151 Old Nepalese manuscript: -vṛṣṭaye.

152 The Old Nepalese manuscript, the copies thereof used by EBC, and the Tibetan translation, all include this verse here. Judging it to be spurious, EHJ relegated it to a footnote in his Sanskrit text, and did not translate it into English. The verse (putatively BC12.73) reads, in the versions of EBC and EHJ:

tathāpi pāpīyasi nirjite gate diśaḥ praseduḥ prababhau niśākaraḥ |

divo nipeturbhuvi puṣpavṣṭayo rarāja yoṣeva vikalmaṣā niśā ||

EBC translated the verse: “When the wicked one thus fled vanquished, the different regions of the sky grew clear, the moon shone forth, showers of flowers fell down from the sky upon the earth, and the night gleamed out like a spotless maiden.”

EHJ's intuition again seems to be confirmed by the discovery of Hartmann's fragment, which does not include the verse.

153 Old Nepalese manuscript: mahā-kāvye 'śvaghoṣa-kte.

154 Hartmann's manuscript b has trayodaśamaḥ.|Swimming| |About Us| |Alexander Work| |Reflexes| |Sitting-Zen| |Fees| |Contact Us| |Internet Links| |Books| |Articles| |Storehouse|